Bayrampaşa Avukat ve Hukuk Büroları

Bayrampaşa Avukat ve Hukuk Büroları

Bayrampaşa avukat ve hukuk büroları, ilçede söz konusu olan çeşitli hukuki alanlarda görülen uyuşmazlıkların çözümlenmesinde gündeme gelebilmektedir. Bu noktada, faaliyet ve çalışma alanları bakımından farklı kollarda hukuki faaliyetler yürüten Mıhcı Hukuk Bürosu da, İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Bayrampaşa’da yerli ve yabancı müvekkillerine dava, icra takibi, sözleşme süreci gibi alanlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Bayrampaşa avukatı Mıhcı Hukuk Bürosunun hukuki faaliyet alanlarına değinmekte fayda vardır. Fakat belirtmek gerekir ki, çalışma alanları aşağıda sayılanlardan ibaret değildir. Belirtilenler dışında da farklı alanlarda Mıhcı Hukuk Bürosu hukuki faaliyet göstermektedir.

 • Miras hukuku kapsamında mirasçıların hakları, vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması gibi temel hususlar,
 • Ceza hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması için yürütülen hususlar,
 • İcra hukuku kapsamında gündem olabilecek ödeme ve icra emri gönderilmesi, icra daire ve mahkemelerine itiraz ve şikayette bulunulması gibi temel birtakım hususlar,
 • Aile ve boşanma hukuku çerçevesinde nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalar,
 • Ticaret hukuku alanında ticari işletme devirleri, çek, bono, poliçe gibi kıymetli evraklar, şirketler hukuku çerçevesinde şirket yapısı, idari işleyişi, borçları gibi hususlara ilişkin davalar,
 • İş hukuku alanında işçi-işveren ilişkileri çerçevesinde tazminat ve ücret alacakları, fesih bildirimleri, işe iade gibi iş hukukuna ilişkin temel avukatlık hizmetleri,
 • Kira ve gayrimenkul alanında Bayrampaşa’da uyuşmazlık yoğunluğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede özellikle konut ve işyeri kira hukuku, tahliye davaları, ihtarlar gibi hususlar,
 • Kişisel veriler alanında çeşitli kurumlara ve özel şirketlere dair gerek ceza hukuku gerekse özel hukuk bağlamında üzerinde durulması gereken hususlara ilişkin hukuki danışma ve avukatlık hizmeti.

Bayrampaşa Avukat İletişim Bilgileri

Bayrampaşa Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Bayrampaşa avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu, belli birtakım çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukuki süreçleri yürütürken sıkı sıkıya bağlı kalınan bu prensiplerin temel örnekleri olarak aşağıda sıralananlar ifade edilebilir.

 • Hukuki işlem ve süreçler, dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilmek suretiyle yürütülür.
 • Sürecin işleyişi bakımından müvekkil ile şeffaf bir bağlantı kurulması sağlanır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatleri hukuken korunarak süreç bu hassasiyetle yürütülür..
 • Yargılama süreci boyunca edinilen bilgiler meslek etik ilkeleri çerçevesinde gizli kalır.

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosunun temel çalışma prensipleri ve ilkeleri belirtilmiştir. Bunun ardından, ilgili prensipler çerçevesinde yürütülen hukuki süreçlerde benimsenen yöntem ve usulü sistematik biçimde belirtmekte fayda vardır.

 • İstanbul Bayrampaşa bölgesinde hukuki bir uyuşmazlık yaşayan veya hukuki danışma hizmeti almak isteyen müvekkil adayı ile kurulan iletişim neticesinde, kendisinin uygun  olduğu bir zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayının görüşmeye somut olayı delillendiren ve önem arz eden çeşitli bilgi ve belge ile gelmesi neticesinde ilgili uyuşmazlık kendisinden dinlenerek olayın mahiyeti belirlenir.
 • Müvekkil adayı ile anlaşma sağlandığı takdirde sözleşme imzalanır ve kendisinden Mıhcı Hukuk Bürosu avukatına noter aracılığıyla vekalet vermesi istenir. 
 • Vekalet alındıktan sonra müvekkilin ifadeleri çerçevesinde uyuşmazlığın sınırları belirlenir. Bu noktada doğru bir hukuki strateji belirlenir ve süreç başlatılmış olur.
 • Eğer müvekkilin problemi aciliyet arz eden bir nitelikte ise süreç hızlandırılır ve gereken hukuki adımlar atılır.
 • Dava veya takip süreci ilerledikçe yapılacak hukuki hamleler planlanır ve yargılama sürecinin gidişatından müvekkil her aşamada haberdar edilir.
 • İlgili sürecin müvekkilin üstün hukuki menfaati çerçevesinde neticelenmesi adına gereken özen gösterilir. Sürecin tamamlanmasının ardından yapılması gereken hukuki işlemler varsa bunlar da gerçekleştirilir.

Bayrampaşa Avukat Ücreti

Bayrampaşa avukat ücreti, müvekkil ile Bayrampaşa avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar, her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Bayrampaşa avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Bayrampaşa Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Bayrampaşa avukatları, birçok hukuki alanda faaliyet göstermekte ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu faaliyet alanlarından bazıları ve ilgili alanlarda yürütülen hukuki işlemler, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

Bayrampaşa Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında farklı uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. İstanbul Bayrampaşa bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında da müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanları, belirtilenlerle sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Bayrampaşa İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Bayrampaşa bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin temel örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte, farklı birçok noktada daha hukuki hizmetin sağlandığını ifade etmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Bayrampaşa Ceza Avukatı

Ceza hukuku, kişinin temel hak ve hürriyetlerinin zedelenme ihtimalini barındıran ve hukuki süreçlerin yürütülmesi bakımından hassasiyet arz eden bir hukuki alandır. Dolayısıyla, bu alanda etkin hukuki mekanizmaların kullanılması son derece önem arz eder. Aşağıda bu alanda yürütülen temel hukuki faaliyetlere birtakım örnekler verilmiş olmakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosunun hizmet alanlarının zikredilenlerle sınırlı olmadığını da belirtmekte fayda vardır. 

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Bayrampaşa Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde gündemde olan ve hızla yayılma gösteren bir hukuki sahayı ifade eder. Bu noktada İstanbul Bayrampaşa bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bilişim hukuku alanında müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel birtakım örnekleri verilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki, Mıhcı Hukuk Bürosunun bilişim hukuku alanındaki faaliyetleri, sayılanlardan ibaret değildir. 

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Bayrampaşa Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Bayrampaşa bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında farklılık arz eden uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, söz konusu bölgede çeşitli alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku alanındaki faaliyet çeşitliliği, zikredilenlerle sınırlı değildir. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Bayrampaşa Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Bayrampaşa bölgesinde yoğunlukla gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun bu çerçevede yürüttüğü temel hizmet alanlarından bazıları aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte daha farklı alanlarda da çeşitli hukuki hizmetlerin de sağlandığını ifade etmekte fayda vardır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Bayrampaşa İcra Avukatı

İcra hukuku, İstanbul Bayrampaşa bölgesinde yoğun biçimde söz konusu olan uyuşmazlık alanlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla Mıhcı Hukuk Bürosunun bu bölgede yürüttüğü hukuki faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki büronun faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Bayrampaşa Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Bayrampaşa bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bunlara temel örnek olarak ifade edilebilecek bazı unsurlar aşağıda belirtilmiş olsa da sayılmayan farklı noktalarda da müvekkillere hukuki hizmetlerin sağlandığını belirtmekte fayda vardır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Bayrampaşa İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu Bayrampaşa avukatları çeşitli avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. İlçedeki hukuki yoğunluk düşünüldüğünde idari davaların da önemi son derece büyüktür. Aşağıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun idare hukuku çereçvesinde yürüttüğü temel faaliyetlere değinilmiştir fakat ifade etmek gerekir ki sağlanan hukuki hizmet alanları, zikredilenlerle sınırlı değildir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Bayrampaşa Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Bayrampaşa bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu yoğun bir biçimde hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda, temel hizmet alanlarından bazıları belirtilmiştir. Fakat bununla birlikte ifade etmek gerekir ki büronun hukuki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Bayrampaşa Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Bayrampaşa avukatları, uygulamada karşılaşılan ve merak edilip sıklıkla sorulan bazı soruları aşağıda yanıtlandırdı. 

Bayrampaşa Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu bünyesinde çıkarılan ve tavsiye niteliğinde olan asgari tarife mevcuttur. Uygulamada söz konusu tarife, somut durumun şartları ve sürecin mahiyeti, ücret için belirleyici nitelikte olacaktır.

İstanbul Bayrampaşa İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Bu ilçe, halk arasında Çağlayan Adliyesi olarak da isimlendirilen İstanbul Adalet Sarayı yargı çevresi kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, Bayrampaşa’da gündeme gelecek hukuki uyuşmazlıklar, Çağlayan Adliyesi’nde çözümlenecektir.

Bayrampaşa’daki Davalara Mutlaka Bayrampaşa Avukatı mı Bakar?

Bayrampaşa bölgesinde karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklara Bayrampaşa avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Bayrampaşa bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte ve Bayrampaşa avukatları bu kapsamda gündeme gelebilecek davalara bakmaktadır.

Bayrampaşa’da Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Bayrampaşa’da, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu temel idari hizmet birimleri, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde konumlanmaktadır.

Bayrampaşa Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Hukuki uyuşmazlıklar ve problemler, doğru hukuki zeminde ve etkin biçimde, hata ve ihmale yer vermeksizin yürütülecek süreçler neticesinde çözümlenebilecektir. Aksi takdirde kişilerin hak kayıpları ve yargılama süresinin uzaması kaçınılmaz olmaktadır.

Bu nedenle Bayrampaşa’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır. Yargılamadan etkin netice alınabilmesi bakımından bu hususların gözetilmesi son derece önem arz eder.