Bağcılar Avukat ve Hukuk Büroları

Bağcılar Avukat ve Hukuk Büroları

Bağcılar avukatları, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde bölgede yoğun faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda gündem olabilecek hukuki ve cezai süreçleri doğru ve etkin biçimde yürütmek, icra takip süreçlerini usulüne uygun biçimde ilerletmek ve sözleşme hazırlık aşamalarını yürütmek bakımından müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlar.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatları, pek çok hukuki alanda avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda ifade edilmiş olmakla birlikte ifade edilmelidir ki büronun faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir. 

 • Ceza hukuku kapsamında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, adli kontrol ve tutuklama tedbiri gibi durumlarda müvekkilin haklarının korunması,
 • Aile hukuku alanında boşanma, tazminat, soybağı, evlatlık, velayet, nafaka gibi temel hususlarda avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • İcra ve iflas hukuku çerçevesinde icra ve iflas takiplerinin başlatılması, yürütülmesi, itiraz edilmesi, durdurulması, hacze ilişkin işlemler, itiraz ve şikayetler gibi noktalarda temel hukuki faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Ticaret hukuku kapsamında ticari işletmelerin borç ve devir ilişkilerinden, ticari şirketler kapsamında ortaklık ve pay sahipliğinden, şirketin idari işlerinden, birleşme ve devralmalardan veya borç ilişkilerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi yönünde avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Gayrimenkul hukuku kapsamında paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyet ilişkileri, ortaklığın giderilmesi, müdahalenin men’i, konut ve işyeri kira ilişkileri, istihkak iddiaları gibi çeşitli noktalarda hukuki faaliyet yürütülmesi,
 • Miras hukuku alanında vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması, mirasçıların hak ve paylarının ileri sürülmesi, tenkis ve paylaştırma talepleri ile elbirliği mülkiyeti altında bulunan malların idaresine ilişkin hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Tüketici hukuku alanında tüketicilerin satıcılar karşısındaki çeşitli hak ve menfaatlerinin korunması ve doğru hukuki zeminde ileri sürülmesi noktasında hukuki hizmet sağlanması,
 • Bilişim hukuku kapsamında bilhassa kişisel verilere ve siber suçlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu yönde şirketlere temel eğitimlerin sağlanması yönünde avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Yabancılar hukuku kapsamında Türk vatandaşlığını kazanma, Türkiye’de çalışma ve oturma izinleri için başvuruların yapılması, idarenin ret kararlarına karşı itiraz ve dava yoluna başvurulması yönünde avukatlık hizmetinin sağlanması.

Bağcılar Avukat İletişim Bilgileri

Bağcılar Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Bağcılar ilçesinde de hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, temel ilkeleri ve prensipleri çerçevesinde avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. Bu temel ilkelerden bazılarını sıralamakta fayda vardır.

 • Hukuki süreçlerin işleyişinde muhakkak dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken gayret gösterilir.
 • Hukuki sürecin her aşamasında müvekkil gelişmelerden mutlaka haberdar edilir.
 • Hukuki işleyişe dair müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile dair edinilmiş olan bilgiler meslek etiği çerçevesinde mutlaka gizli tutulur. 

Bağcılar yargı çevresinde de hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun genel ilke ve prensiplerini ifade ettikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Mıhcı Hukuk Bürosu ile iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip uygun bir zaman dilimi belirlenmek suretiyle, kendisiyle görüşme sağlamak için randevu oluşturulur.
 • Bazı durumlarda somut uyuşmazlıkta aciliyet arz eden bir husus söz konusu olabilir. Böyle bir durumun varlığı halinde, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulur ve derhal sürece dahil olunur.
 • İlgili hukuki uyuşmazlıkla alakalı olarak müvekkil adayında bulunan bilgi ve belgeler edinilip kendisi dikkatle dinlendikten sonra sürece dair müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde anlaşmaya varılması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal müdahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli hukuki dikkat ve özen gösterilir.
 • Tüm süreç boyunca Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatı, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar kılar.
 • Yargılama sürecinin sona ermesiyle birlikte eğer hükmün icrası gerekiyorsa bunun için gereken adımlar atılır.

Bağcılar Avukat Ücreti

Bağcılar avukat ücreti, müvekkil ile Bağcılar avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Bağcılar avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Bağcılar Avukatlık Hizmetleri

Bağcılar ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları belirtilmiştir. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir. 

Bağcılar İş Hukuku Avukatı

İstanbul Bağcılar bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatları, söz konusu alanda çeşitli avukatlık hizmetlerini yürütmektedir. Bunlardan bazılarına ise aşağıda yer verilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Bağcılar Boşanma ve Aile Avukatı

Bağcılar boşanma ve aile avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken hukuki stratejiyi yürütür ve süreci neticelendirir. Aşağıda, bu çerçevede yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Bağcılar Ceza Avukatı

İstanbul Bağcılar bölgesinde ceza hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin cezai yargılama süreci kapsamında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına birtakım avukatlık hizmetleri yürütülmektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bu alanda yürütülen hukuki faaliyetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Bağcılar Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi ciddi önem arz eder. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatı, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Bağcılar Yabancılar Avukatı

Bağcılar bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatı, bu çerçevede yabancılar alanında hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Bağcılar Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Bağcılar ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki yoğunluğun gözlemlendiği bölgelerden biridir. Dolayısıyla bu alanda çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatları, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Bağcılar İcra Avukatı

İcra hukuku alanında İstanbul Bağcılar bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin işleyişi bakımından ciddi önem arz eder. 

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Bağcılar Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Bağcılar bölgesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreci yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Bağcılar İdare Hukuku Avukatı

Bağcılar bölgesinde idare hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıklarla yüzleşmiş olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Bağcılar avukatı, çeşitli hukuki hizmetler sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bazı temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Bağcılar Marka Patent ve Fikri Mülkiyet

İstanbul Bağcılar bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatları, müvekkillerinin hak ve menfaatleri çerçevesinde süreci yürütmektedir. Bu kapsamda sağlanan hukuki hizmetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Bağcılar Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Bağcılar avukatları, uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan soruları aşağıda yanıtlandırdı.

Bağcılar Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından belirlenen tavsiye niteliğindeki asgari tarife baz alınarak, işin niteliği ve kapsamı da göz önünde bulundurulmak suretiyle müvekkil ile yapılan görüşme neticesinde belirlenen miktar, ilgili avukatlık hizmetinin ücreti olacaktır.

Bağcılar Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul Bağcılar ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Bu ilçe, Osmaniye Mahallesinde bulunan Bakırköy adliyesinin yargı çevresi kapsamındadır. Dolayısıyla Bağcılar’da söz konusu olacak hukuki uyuşmazlıklar ve takipler, Bakırköy Adliyesinde çözümlenecektir.

Bağcılar’daki Davalara Mutlaka Bağcılar Avukatları mı Bakar?

Bağcılar ilçesinde gündeme gelecek hukuki uyuşmazlıklara Bağcılar avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Bağcılar bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte ve uzman avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Bağcılar’da Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nelerdir?

İstanbul Bağcılar’da, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi hukuki işlemlere konu birtakım idari hizmet birimleri, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesinde yer almaktadır.

Bağcılar Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki süreçlerin yürütülmesinde avukatın hukuki yardımı ciddi önem arz eder. Çünkü kişi her ne kadar haklı da olsa, bu haklılığın doğru hukuki zeminde ve olması gereken biçimde ileri sürülmesinin yanında haklı gerekçelere dayanılması da önem arz edecektir.

Aksi takdirde kişilerin birtakım hak kayıpları gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle Bağcılar’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.