Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği

Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği ile aile konutu şerhi davası talebinde bulunulabilir. Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “aile konutu şerhi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki aile konutu şerhi dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İlgili taşınmazın aile konutu olarak tahsis edilmesi ve ilgili kayıtlar bu şerhin verilmesi talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim ile davalı, evliliklerini yürüttükleri süreçte …./……/……. tarihinde bir araya gelerek ortak bir konut satın almışlardır. Ancak, davalının ailesinden kaynaklanan zorluklar nedeniyle, bu konutun tapusu davalı adına tescil edilmiştir. Davalı, evlilik birliği süresince müvekkiline karşı uyguladığı şiddet ve olumsuz tutumları sebebiyle, tarafımızca … Aile Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı dosyasında boşanma, nafaka talepleriyle birlikte maddi ve manevi tazminat talepleriyle açılan davada davalı konumunda bulunmaktadır. Bahsi geçen dava hâlen devam etmektedir.
 1. Müvekkilim tarafından başlatılan boşanma davası, davalı tarafından kötü niyetli bir yaklaşım sergilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, müvekkilim, şu anda ikamet ettiği ve taraflarca evlilik birliği içerisinde ortak konut olarak kullanılmış olan ancak tapusu davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazın satılma ihtimalinden endişe duymaktadır.
 1. Belirtilen sebeplerle, boşanma davası sebebiyle artan huzursuzluklar nedeniyle, davalı tarafından talep konusu taşınmazın devri tehlikesi bulunmaktadır. Bu durumu önlemek amacıyla, tarafımızca açılan bu davada tarafların ortak ikametgahı olan … adresinde bulunan ve tapuda … ili, … ilçesi, … mahallesi … Mevkii … Pafta, … Parsel no’da kayıtlı müşterek konutun Aile Konutu olarak belirlenerek, dava süresince taşınmazın devrinin engellenmesi için taşınmazın tapu kaydına ihtiyati tedbir konulması talep edilmektedir. Bu sebeplerle, işbu davanın açılması ve taleplerin yerine getirilmesi hususunda tarafımızca gereken adımlar atılmıştır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, İkametgah belgesi, Tanık ifadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, davamızın kabulüne karar verilerek tarafların ortak ikamet ettikleri … adresinde bulunan ve tapuda … ili, … ilçesi, … mahallesi, … Mevkii, … Pafta, … Parsel no.da kayıtlı olan müşterek konutun Aile Konutu olarak belirlenmesine, dava süreci boyunca taşınmazın cebri satışlar dahil üçüncü şahıslara devrinin engellenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafça ödenmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İlgili taşınmazın aile konutu olarak tahsis edilmesi ve ilgili kayıtlar bu şerhin verilmesi talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Taraflar, yaklaşık … aylık evli bir çifttir ve evlilikleri süresince davalının babasına ait yukarıda belirtilen adresteki konutu paylaşmışlardır. Ancak davalı, anlam verilemeyen bir sebep dolayısıyla … gündür müşterek evi terk ederek kendi babasının konutuna gitmiş ve müvekkilimi müşterek evden uzaklaştırma çabası içerisindedir. Davalı, ev telefonunu kapatmış olup muhtemelen elektrik ve su tesisatını da kapatma yoluna gitmiş, müvekkilimi evden çıkarmaya yönelik adımlar atmaktadır.
 1. Müvekkilim, ev hanımıdır ve aktif bir geliri bulunmamaktadır. Davalı, inşaat malzemeleri satan ve maddi durumu oldukça iyi olan bir tüccardır. Davalı, evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla müvekkilini terk etmiş ve onu evden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Nafaka taleplerimizi ilerleyen süreçte ileteceğiz. Bu durum göz önüne alındığında, hâkimin müdahalesini talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, İkametgah belgesi, Tanık ifadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler temelinde, davacının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla davanın kabul edilmesini, müşterek evin, içerisindeki eşyalarıyla birlikte müvekkilin kullanımına yönelik aile konutu tahsis kararı alınmasını, müvekkilin konut ve ev eşyalarından (elektrik, su ve telefon da dâhil) yararlanmasını teminen öncelikle tedbir kararı verilmesini, müvekkilin kapı önüne atılma tehlikesi nedeniyle bu konuda acilen tedbir kararı alınmasını, ayrıca davacı vekili olarak avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Aile konutu şerhinin KALDIRILMASI talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Tapuda … ili, … ilçesi, … mahallesi … Mevkii … Pafta, … Parsel numaralı taşınmaz üzerine, aile konutu şerhi tesis edilmiştir.
 1. Taraflar daha sonra bu taşınmazdan ayrılarak ……………………. adresindeki yeni bir taşınmaza geçmiş ve bu adreste ikamet etmeye başlamışlardır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ancak, terk ettikleri taşınmaz üzerindeki aile konutu şerhi halen devam etmektedir. Davalı tarafın bu şerhin kaldırılmasına rıza göstermemesi sebebiyle, şerhin kaldırılması için mahkemenizden talepte bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, İkametgah belgesi, Tanık ifadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen dikkate alınması gereken sebeplerle davamın kabulüne, … ili, … ilçesi, … mahallesi … Mevkii … Pafta, … Parsel numaralı taşınmaz üzerindeki kayıtlı bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.