Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneği

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi Örneği

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneği ile adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunulabilir. Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “adli sicil kaydı sildirme (sabıka ve arşiv kaydı)” yazımızı okuyabilirsiniz.

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ-1

ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEP EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİL: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilim ……….. adli sicil ve arşiv kayıtları, ilgili yasal sürelerin aşılması sebebiyle adli sicil kaydının silinmesi talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Dilekçe ekinde sunulan ……..  Asliye Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar ve …/…/… tarihli karar ile verilen ceza ve adli sicil kaydına göre müvekkilim … tarafından alınan tüm cezalar, ilgili yasal süreler içerisinde infaz edilmiştir. Bilindiği üzere, hükümlüye ait adli sicil kaydındaki bilgiler, cezanın infaz edilmesini takiben silinerek arşiv kaydına alınmaktadır. Arşiv kaydı da 5 yıl sonra otomatik olarak silinmektedir. Ancak, mahkeme tarafından verilen cezaların tamamı infaz edilmiş olmasına rağmen, müvekkilin adli sicil kaydında hala söz konusu cezalara dair bilgilerin bulunması dikkat çekmektedir.

(Bu kısımda ve ekte sunulacak tüm cezalar kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilimin adli sicil kaydındaki bu bilgiler, hem iş hem de sosyal hayatını olumsuz etkilemekte olup, resmi ve özel işlemlerinde hak kaybına ve mağduriyete neden olma potansiyeli taşımaktadır. Bu sebeple, müvekkilim adına yapılan herhangi bir işlemde olumsuz sonuçlar doğurmaması amacıyla adli sicil kaydındaki ilgili bilgilerin derhal silinmesini, ayrıca yasal şartlar oluşmuşsa arşiv kayıtlarının da silinmesini talep etme zarureti ortaya çıkmıştır.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtildiği gibi, Müvekkilin Adli Sicil Kayıtlarında yer alan tüm verilerin, ilgili yasal süreleri aşmış olması ve konunun kişisel önemi ile aciliyeti göz önüne alınarak, adli sicil kayıtlarının silinmesi ve yasal koşullar sağlanmışsa arşiv kayıtlarının da silinmesine ilişkin kararın vekil adına alınmasını içeren talebimi saygılarımla sunarım.(……./……../………)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

DİLEKÇE ÖRNEĞİ-2

ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEP EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİL: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilim ……….. adli sicil ve arşiv kayıtları, ilgili yasal sürelerin aşılması sebebiyle adli sicil kaydının silinmesi talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR:

 1. … Ceza Mahkemesi tarafından, …/…/… tarihli …/… Esas ve …/… Karar sayılı hüküm ile tarafıma yöneltilen suçlamalar nedeniyle mahkûmiyet kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Kesinleşen bu mahkûmiyetin yansıması adli sicil kayıtlarımda görülmektedir. Bahsi geçen adli sicil kaydının temelini oluşturan mahkûmiyet hükmü tamamen infaz edilmiş olup, ilgili belgeyi dilekçeme eklemiş bulunmaktayım.

(Bu kısımda ve ekte sunulacak tüm cezalar kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Adli sicil kaydına sebep olan mahkûmiyet kararı tamamen infaz edildiğinden ve bundan sonra benim aleyhime verilmiş başka bir mahkûmiyet kararı bulunmadığından dolayı, şu an itibariyle adli sicil kaydımın silinmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bu sebeple, adli sicil kaydımın silinmesi için başvuruda bulunma mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER: Adli Sicil Kanunu madde 8 ve 9 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER:  Adli sicil kaydı, ……… Ceza Mahkemesi kararı ve sair diğer deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve re’sen dikkate alınabilecek gerekçeler doğrultusunda, mahkûmiyetime ilişkin adli sicil kaydımın silinmesi için gereken işlemlerin gerçekleştirilmesini talep ederim. Bu sebeplerle, ilgili makamların konuyu inceleyerek saygılarımla arz edilen talebin gereğini yerine getirmelerini rica ederim.(……./……../………) 

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneğinde netice-i talep bölümü doldurulurken talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.