Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği ile adli kontrol kararına itiraz talebinde bulunulabilir. Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “adli kontrol” yazımızı okuyabilirsiniz.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: ………./……..

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/… tarih ve …/… Soruşturma sayılı yazısı ile müvekkilim hakkında yurt dışına çıkmama-CMK 109/3-a ve belirlenen yerlere başvurma-CMK 109/3-b talepli adli kontrol isteminde bulunulmuştur. Daha sonra … Sulh Ceza Hâkimliği tarafından savunması alınan müvekkil hakkında CMK 109/3-b maddesi uyarınca kamu davası açılıp mahkemece aksi yönde karar verilinceye kadar haftanın Çarşamba günü mesai saatleri içinde (resmi ve dini bayramlar hariç) ikametine en yakın kolluk biriminde imza atma şartıyla adli kontrol kararı verilmiştir. Ancak, işbu adli kontrol kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle süresi içerisinde itiraz etmekteyiz. Bu itirazımızın temel sebepleri aşağıda izah edilmiştir.
 1. Müvekkilin ifadesinde olayı detaylı bir şekilde anlatmış olup, işlediği eylemleri itiraf etmiştir. Ayrıca, müvekkilin iddia edilen hırsızlık olayında çaldığı malın değeri oldukça düşüktür. Bu sebeplerle, müvekkilin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durumu bulunmaktadır. Aynı zamanda, iddia edilen malın düşük değeri göz önüne alındığında, müvekkil hakkında uygulanan adli kontrol kararı isabetli değildir ve hukuka aykırıdır.
 1. Yukarıda açıklanan nedenlerle, … Sulh Ceza Hakimliği’nin …/… Sorgu sayılı dosyasında verdiği …………. tarihli ve hukuka aykırı nitelikteki adli kontrol kararlarına itiraz ediyor ve müvekkilin adli kontrol altına alınmasına yönelik bu kararın kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu talebimizin, hukuka, usule ve yasaya uygunluk çerçevesinde değerlendirilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını saygıyla arz ederiz.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebepler ve re’sen nazara alınacak diğer hususlarla birlikte; … Sulh Ceza Hâkimliği’nin …/… Sorgu sayılı dosyasında verdiği …/…/… tarihli müvekkil … hakkında CMK 109/3-b maddesine dayalı adli kontrol uygulanmasına yönelik kararına karşı sunduğumuz işbu itirazların kabulü ile söz konusu hukuka, usul ve yasaya aykırı nitelikteki müvekkilin adli kontrol altına alınmasına yönelik kararın kaldırılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: ………./……..

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:  Yukarıda belirtilen … esas numarasıyla kayıtlı mahkemenin dava dosyasında tutuksuz sanık olan müvekkilin her hafta pazar günü gerçekleştirdiği imza yükümlülüğünün, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve HSK tavsiyesi doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği hususunda belirti eklenmiştir. DSÖ, Corona Virüs için küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarmıştır. Ayrıca, “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiş ve ülkemizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu salgın vakalarıyla ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler ve halk sağlığını koruma amacıyla yapılan uyarılar göz önüne alındığında, müvekkilim …………., uzun yıllardır aynı özel şirkette çalışan ve sabit bir adrese sahip olan bir bireydir. 

(Yukarıda yer alan paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda yer alan sebepler göz önüne alındığında, müvekkilimin imza yükümlülüğünün, yaşanan salgın sebebiyle ve müvekkilin sabit adresi ve çalışma durumu göz önüne alındığında, geçici olarak kaldırılmasını talep etmekteyiz. İmza yükümlülüğünün kaldırılması, müvekkilin ve toplumun genel sağlığını koruma amacına hizmet edecektir. Talebimizin değerlendirilmesini ve uygun görülmesi halinde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

Dosya No: ………./……..

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:  

 1. Müdafiisi olduğum şüpheliler ……………., …………… ve ……………… hakkında; ……………….. suçunu işlediklerinden dolayı …………… Sulh Hakimliği’nce …/…/… tarih ve …/… soruşturma sayılı her bir şüpheli için ayrı ayrı yurtdışına çıkmama ve her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 06.00-24.00 saatleri arasında imza atmaları şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmalarına karar verilmişse de …/…/… tarihli vekil olarak tarafımca yapılan itirazımız üzerine; ………… tarihinde ………….. Sulh Ceza Hakimliği’nce …/… D. İş numaralı Yurtdışına çıkmama ve her hafta Perşembe ve Cuma günleri 06.00-24.00 saatleri arasında imza atmaları şeklindeki adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
 1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun …………….. suçu başlıklı ………. maddesi ile suçun alt ve üst ceza sınırı belirlenmiştir. -Müvekkillerim ……………., …………… ve ……………… hakkında; ………………..  hakkında; isnat edilen …………….. suçunun TCK’da belirtilen alt-üst cezası, dosyada somut delillerin olmayışı ve taraflı bir takım delillerin olması yine isnat edilen suçu kabul etmemek ile birlikte olayımızda haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimali düşünüldüğünde müvekkillerin bu suçtan hapis yatmayı gerektirecek bir ceza almayacağı kuvvetle muhtemeldir. Zira tarafımızca müşteki ………… hakkında hakaret suçlamasıyla …………… Cumhuriyet Başsavcılığı’na …/… soruşturma numarasıyla şikâyette bulunulmuş olup bu dosya şu anki dosya ile birleştirilmiştir ve soruşturma devam etmektedir.
 1. Müvekkillerim, ………………… Sulh Ceza Hâkimliği’nin …/…/… tarihinde vermiş olduğu Yurt Dışına Çıkmamak ve Haftanın 5 Günü İmza Atmak şeklindeki adli kontrol tedbirini kararın verildiği tarihten itibaren ……………… Sulh Ceza Hakimliği’nce değiştirildiği tarih olan …/…/.. tarihine kadar yaklaşık 3 ay boyunca aksatmadan yerine getirmişlerdir. Yine ………………. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Yurt Dışına Çıkmamak ve Haftanın 2 Günü İmza Atmak şeklindeki değiştirdiği kararı da kararın verildiği …/…/… tarihinden itibaren bugüne kadar yaklaşık 3.5 aydır aksatmadan yerine getirmişlerdir. Müvekkillerim ilk kararın verildiği …/…/… tarihinden bugüne kadar yaklaşık 7 aydır tedbiri hiç aksatmadan yerine getirmişlerdir. Ancak 7 aydır uygulanan bu tedbir müvekkillerim açısından bir koruma tedbiri olmaktan çıkmış ve cezalandırma aracına dönüşmüştür.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Verilen tedbirin isnat edilen suç ile orantılı olma ilkesi bulunmaktadır. Müvekkillerin dosya kapsamında suçu işlediğine dair gerçeğe uygun somut deliller mevcut olmamasına rağmen verilen usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılması veya yukarıda değinmiş olduğumuz haklı gerekçelerimizin dikkate alınarak uygun şartlarda değiştirilmesini Sayın Hâkimliğinizden arz ve talep ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP: 

Yukarıda ifade ettiğimiz ve Sayın Hâkimliğinizce re’sen araştırılacak diğer sebepler doğrultusunda, müvekkillerin hakkında verilen “Yurtdışına çıkmama ve her hafta Perşembe ve Cuma günleri 06.00-24.00 saatleri arasında imza atmaları” şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini içtenlikle arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.