zina-aldatma-nedeniyle-bosanma

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası, bir eşin diğerine karşı sadakatsizlikte bulunarak başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi durumunda açılan davadır. Bu davada aldatan eş eylemi nispetinde kusurludur ve zina (aldatma) eylemi özel bir boşanma sebebidir. Dolayısıyla, aldatılan eşe evlilik birliğinin devamı mümkün olmadığından Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma hakkı tanınmıştır. 

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası, TMK m.161’da düzenlenen ve aldatılan eşe sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle boşanma davası açma hakkı veren özel boşanma sebebidir. Ayrıca, zina (aldatma) ispatlanırsa, bu durumda hakim boşanmaya karar vereceğinden mutlak boşanma sebebidir.

Zina nedeniyle boşanma davası TMK m.161’de şu şekilde düzenlenmiştir:

“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.”

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davasının şartları şunlardır:

 • Eşler arasında geçerli ve resmi bir evliliğin bulunması,
 • Evlilik birliği içinde karşı cinsten biri ile cinsel ilişki yaşanması,
 • Zina yapan eşin affedilmemiş olması,
 • Zina (aldatma) nedeniyle kanunen belirlenen dava açma süresinin geçirilmemesi, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davasının şartlarıdır.

DİKKAT: Aldatma yani zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için resmi nikahlı olmak gerekir. Bu çerçevede sadece dini nikahlı bulunan kişilerin zina nedeniyle boşanma davası açması mümkün değildir.

Neler Zina (Aldatma) Sayılır?

Zina (aldatma) sayılan haller şunlardır:

 • Eşin, evlilik birliği içinde karşı cinsten biriyle cinsel birliktelik yaşaması,
 • Eşin gece yalnızken karşı cinsten birini ortak konuta alması,
 • Eşlerden birinin düzenli ve sürekli şekilde başka biriyle yaşaması,
 • Birlikte aynı yatakta, evde, araçta vb. yerlerde müstehcen fotoğrafların bulunması,

Belirtmek gerekir ki zina sayılacak haller yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Zina yani aldatma eylemi her bir somut durum açısından ayrıca incelenecektir. Bu konu yazının devamında aldatmanın ispatı ve deliller başlığında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Neler Zina (Aldatma) Sayılır?

Neler Zina (Aldatma) Değildir?

Zina (aldatma) sayılmayan haller şunlardır:

 • Kucaklaşma,
 • Öpme, 
 • Sarılma, 
 • Mesajlaşma,
 • Mektuplaşma,
 • Telefonda konuşma,
 • Arabasına binme, 
 • Eşya ile cinsel tatmin,
 • Kendi kusuru ile olmamak şartıyla ayırt etme gücü kaybolduğunda cinsel ilişki yaşanması,
 • Ölü ile cinsel ilişki,
 • Hayvanlarla cinsel ilişki, zina (aldatma) sayılmayan hallerdir.

Eşin kendi kusuru ile ayırt etme gücünü kaybetmediği durumda kusurdan bahsedilemeyeceği için bu eylem zina sayılmayacaktır. Buna benzer şekilde, günümüzde çeşitli şekillerde cinsel doyumun sağlanması amacına hizmet eden yapay kadın, yapay cinsel organ vb. gibi eşyalar ile de ilişki yaşanması zina suçunu oluşturmayacaktır. 

Uygulamada Yargıtay’a göre de, başka biriyle telefonla görüşmeler, mesaj göndermeler ve bu kişinin arabasına binilmesi halinde, zinaya karar verilemez. (Yargıtay, 2.H.D., 01.02.2010 T., 2008/20278 E., 2010/1423 K.)

Yine Yargıtay’a göre, eşin diğer bir kimse ile telefonda görüşmesi zina değil güven sarsıcı hareket oluşturabilir. (Yargıtay, 2.H.D 20.06.2017 T., 2016/1282 E, 2017/7819 K.)

DİKKAT: Yukarıda sayılan tüm hususlar, zina (aldatma) sayılmayacak hallere birer örnektir. Bu bağlamda sayılanlar dışında zina sayılmayacak pek çok durum oluşabilir. Ancak, yukarıda sayılan ve sayılmayan pek çok zina oluşturmayacak durum şartları sağlanıyorsa evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açarak boşanma davası konusu yapılabilir. Bu durumlar sadece zina sebebiyle boşanma davası açılamayacak hallerdir.

Aldatmanın İspatı ve Deliller

Zina (aldatma) eylemi çok büyük oranda toplumsal olarak görünür bir şekilde işlenmemekte ve gizli yapılmaktadır. Bu sebeple uygulamada mahkemeler ve Yargıtay’da aldatma eylemi için tam ispat aramamakta, yeterli vicdani kanaate varılacak uygun deliller bulunduğunda aldatmanın oluştuğuna hükmetmektedir.(Yargıtay, 2.H.D 05.12.2011 T., 2010/20768 E., 2011/20826 K.)

Aldatmanın ispatında tam ispat aranmaması nedeniyle, her türlü yan delille aldatmanın oluştuğuna dair vicdani ve akli kanaat oluşturulmasına örnek olarak şunlar verilebilir: 

 • Eş uzun süre yurtdışındayken kadının hamile kalması,
 • Erkek eş %100 oranında kısırken, eşin hamile kalması,
 • Bir eşin, diğer eşte bulunmayan cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapmasıdır.

Aldatılan kişi, zinanın (aldatmanın) ispatı için her türlü delili öne sürme hakkına sahiptir. Aldatmanın ispat edilmesi için şu unsurlar delil olarak kullanılabilir:

 • Zina (aldatma) eyleminin oluştuğuna dair tanık beyanları.  
 • Telefon görüşmeleri,
 • Mesajlaşmalar,
 • Zinayı ispatlamak için bir kereliğine ve olağan şekilde gelişerek alınmış ses kaydı,
 • Sosyal medya paylaşımları, 
 • Uçak,otel kayıtları veya bir yerin güvenlik kamerası görüntüleri, 
 • Fotoğraflar, 
 • Ödeme dekontları, hesap hareketleri, kredi kartı ekstresi, gibi her türlü delil aldatmanın ispatında kullanılabilir.

Uygulamada Yargıtay’a göre, delil araçları ile birlikte evlilik birliğinde zinanın oluştuğuna dair kanıt olacak hususlar şunlardır:

 • Eş evde yokken gece vakti müşterek konuta karşı cinsten birinin alınması, (Yargıtay, 2.H.D., 15.12.2014 T., 2014/26168 E., 2014/25672 K.)
 • Eşlerden birinin evlilik devam ederken bir başkasından çocuk sahibi olması, (Yargıtay, 2.H.D., 09.02.2012 T., 2010/21386 E., 2012/2205 K.)
 • Kişinin eşinden başka biriyle evlilik birliği içinde müstehcen fotograflarının bulunması, (Yargıtay, 2.H.D., 15.10.2018 T., 2016/24076 E. 2018/10959 K.)
 • Bir eşin diğer eşin haberi olmaksızın başka bir üçüncü kişi ile tatile gitmesi ve gittiği yerde onu eşi olarak tanıtması, (Yargıtay, 2.H.D., 09.10.2018 T., 2016/23892 E. 2018/10867 K.)

DİKKAT: Eşlerin sosyal medya platformları aracılığıyla başka kişilerle mesajlaşmaları, delil olma noktaasında aile hayatının getirdiği kolaylıkla elde edilmişse kullanılabilir. Örneğin, eşin şifresiz telefonundaki kayıtlar bu kapsamdadır.

Aldatmanın İspatı ve Deliller

Dava Açma Süresi

Zina nedeniyle boşanma davası, aldatılan eş tarafından boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde ve her halde 5 yıl içinde açılabilir.

Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için getirilen süre sınırı TMK m.161/2’de şu şekilde düzenlenmiştir:

“Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.”

Zina (Aldatma) Nedeniyle Açılacak Olan Boşanma Davasında Talepler

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davasında, nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat hakları istenebilir.

Nafaka

Zina nedeniyle boşanma davasında, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası gibi tüm nafaka talepleri hakim tarafından değerlendirilir. Zina nedeniyle boşanma davası durumu için kanunumuzda özel bir nafaka düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu kapsamda genel nafaka hükümlerine göre ve aldatan eşin kusur oranı da dikkate alınarak nafakaya hükmedilecektir. 

Boşanmada nafakanın nasıl, hangi şartlarda ve hangi miktarda istenebileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “nafaka hesaplama” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Velayet

Zina nedeniyle boşanma davasında, velayetin istenmesi mümkündür. Hakim somut durumun şartlarına göre, başta çocuğun üstün yararı olmak üzere tarafların durumlarını bir bütün olarak inceleyerek velayet hakkında hüküm verecektir. Ancak, uygulamada bilinenin aksine zina sebebiyle boşanmada aldatan eşe de çocuğun velayeti verilebilir. Dolayısıyla aldatma eylemi, kişiye velayetin verilmeyeceği anlamına gelmez.

Boşanmada velayetin eşler arasında nasıl, hangi şartlarda, hangi gerekçelerle istenebileceği ve kime verildiği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Mal Paylaşımı

Zina nedeniyle boşanma sonucunda mal paylaşımı davası açılabilir. Bu noktada, mal paylaşım davasının boşanma davasından ayrı bir dava olduğu bilinmelidir. Bu kapsamda, kişiler boşanma davasından ayrı olarak mal paylaşımı davası açarak malların eşler arasında hukuki bir şekilde paylaştırılmasını talep edebilirler. Dolayısıyla hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma durumunda da mal paylaşım davası açılabilir.

Mal paylaşımı davasının nasıl, hangi şartlarda ve hangi belgelerle açılabileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada mal paylaşımı” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat

Zina nedeniyle boşanmada, bu eylemleri işleyen ve boşanmaya sebep olan taraf kusurlu sayılır. Bu çerçevede aldatma nedeniyle boşanmada maddi ve manevi tazminat talep etmek mümkündür ve tazminat hesaplamasında kusur oranı dikkate alınır.

Zina nedeniyle boşanma talepli açılacak olan davada hakim, diğer eşin mevcut veya beklenen bir menfaatinin zarara uğraması hususunu değerlendirir. Ancak, tazminat talep eden eş kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır.

Zina nedeniyle boşanma davasında, taleplerin hukuki haklar ve kanunlar özelinde doğru tespit edilmesi gerekir. Bununla birlikte eşin kusurunu ortaya çıkaracak olan davranışların da mahkeme önünde ispatlanması gerekir. Aksi halde gerek haklar gerekse kusurlu olan eşin davranışları noktasında hak kayıpları yaşanabilecektir. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Zina nedeniyle boşanmada maddi ve manevi tazminatın nasıl, hangi şartlarda ve hangi belgelerle istenebileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada maddi ve manevi tazminat” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Aldatılan Eşin 3. Kişiye Tazminat Talebi

Aldatılan eşin, 3.kişiye tazminat talebi olamaz. Yani aldatılan eş, kendisini aldatan eşin birlikte olduğu kişiye karşı tazminat davası açamayacaktır. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, 06.07.2018 T. 2017/5 E. 2018/7 K.)

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Aldatma nedeniyle boşanma davasında gizlilik kararı alınabilir. Bu kapsamda mahkeme, tarafların kişilik haklarını korunması açısından re’sen (kendiliğinden) ya da tarafların talebi üzerine gizlilik kararı verebilir.

Boşanma Davası Devam Ederken Zina

Boşanma davası devam ederken, zina yani aldatma eylemi gerçekleşirse zina sebebine dayalı yeni bir dava açılabilir. Bu durumda, ilk açılan boşanma davası ile yeni açılan zina sebebiyle boşanma davasının birleştirilmesi talep edilir. Bu şekilde, yeni deliller ileri sürülmesi mümkündür. Aksi halde, ilk açılan boşanma davasına yeni deliller eklenemeyecektir.

Boşanma Davası Masrafları ve Avukatlık Ücreti

Zina nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Zina nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla somut durumun şartları ve davanın zorluğu birlikte değerlendirilerek müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Zina nedeniyle boşanma davası masrafları ve avukatlık ücretinin hangi şartlarda, nasıl ve ne miktarda belirleneceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanma davası ücreti ve boşanma avukatı ücretleri” isimli yazımızı okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatma nedeniyle boşanma davası yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu çerçevede çekişmeli boşanma davalarının ortalama 6 celse sürdüğü görülür.

Zina nedeniyle boşanma davasının hangi şartlarda ne kadar süreceği, bu sürenin nasıl kısaltabileceği ve süreyi uzatan sebeplerin neler olduğu hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sonuç

Zina nedeniyle boşanma davası, bir eşin diğerine karşı sadakatsizlikte bulunarak başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi durumunda açılan davadır. Zina nedeniyle boşanma talebi, özel boşanma sebebi olarak kabul edilir. Ancak, bunun için boşanma davası için usuli işlemlerin doğru şekilde yapılması ve hukuki argümanların doğru tespit edilmesi gerekir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.