Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Yıllık izin ücreti hesaplama aracı ile ücretinizi hesaplayın.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Aracı

           (Son yılda kullanılan izin süresi)    
TL
(Son aya ait net maaş miktarı)   

Bu Eklenti Mıhcı Hukuk Bürosu Tarafından Geliştirilmiştir.

DİKKAT: Aşağıdaki araçta, birikmiş yıllık izinler toplu olarak hesaplanmamaktadır. Yıl bazında hesaplanmaktadır. İşçinin içerde yıllık izni varsa her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılmalı ve çıkan sonuçlar toplanmalıdır. Eğer işçinin son çalışma yılı dışında birikmiş yıllık izni yoksa tek hesaplama yeterli olacaktır.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yıllık izin ücreti hesaplama, şu kriterler dikkate alınarak yapılır:

  • İşçinin işe başlama ve işten ayrılma tarihi,
  • İşçinin kullanmış olduğu izin süresi,
  • İşçinin yaşı,
  • İşçinin yeraltı işçisi olup olmadığı, 
  • Hesaplamanın net ücret üzerinden mi yoksa brüt ücret üzerinden mi yapılacağına göre, yıllık izin ücreti hesaplama sonuçları değişir.

Belirtilen şartlarla ilgili önem arz eden detaylara değinmekte yarar vardır.

İşçinin İşe Başlama ve İşten Ayrılma Tarihi

İşçinin işe başlama ve işten ayrılma tarihi, yıllık izin ücreti hesaplaması bakımından önem arz eder. Çünkü işçinin yıllık izne ve bunun ücretine hak kazanabilmesi için, en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekir. Bu süre dolmadan işten ayrılan işçinin yıllık izin ücreti olmayacaktır.

İşçinin işe başlama ve işten ayrılma tarihi, kaç gün yıllık izin hakkının olduğunu tespit etmek bakımından da önem arz eder. 1-5 yıl arasında kıdeme sahip işçinin yıllık izni 14 gün, 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az kıdeme sahip işçinin yıllık izni 20 gün, 15 yıl ve daha fazla süreli kıdeme sahip işçinin yıllık izin süresi ise 26 gündür.

İşçinin Kullanmış Olduğu İzin Süresi

İşçinin kullanılmış izin süresi, yıllık izin ücreti hesaplamasında belirleyici rol oynar. İşçinin işten ayrıldığı son senesinde ne kadar yıllık izni varsa bunun kullanılmayan kısmı, yıllık izin ücreti alacağını oluşturur.

DİKKAT: İş Kanunu uyarınca, ilgili çalışma yılı içinde tamamı kullanılmayan yıllık izin günleri, sonraki seneye devrolunur. Dolayısıyla, son yılın izin hakları yanında önceki yıllara ait izin günleri de hesaplanacaksa bunlar yukarıdaki hesaplama aracında yıl yıl hesaplanmalı ve toplanmalıdır. 

Örneğin 12 yıllık kıdeme sahip bir işçi olsun. Yıllık izin hakkı 20 gün olan işçinin işten ayrıldığı son yılda kullanmadığı 15 gün izni olsun. Buna ek olarak, önceki senelerden birikerek kalan 10 günlük izin hakkı daha olsun. İşçinin son dönemdeki net ücreti de 30.000 TL olsun.

İşçinin son yılda kullanmadığı izin, 15 günlüktür. İşçinin aylık net ücreti de 30.000 TL’dir. Buna göre işçinin bir gününe düşen ücret 1.333 TL’dir. Kullanılmayan izin günü 15 gün olduğu için bu tutar 15 ile çarpılır ve işçinin yıllık izin ücreti alacağı, 20.000 TL olarak bulunur.

İşçinin ayrıca birikmiş 10 günlük izni için de son yıla aitmiş ve kullanılmamış gibi tekrar hesaplama yapılır. Günlük ücret 1.333 TL olduğuna göre 10 günün ücreti 13.333 TL olur. Son yıla ait 15 gün ve geriye dönük 10 gün için işçiye ödenecek toplam yıllık izin ücreti, 33.333 TL olur.

İşçinin Yaşı

İşçinin yaşı, yıllık izin ücreti hesaplamasında önem arz eden faktörlerdendir. Çünkü 18 yaşını doldurmamış olan ve 50 yaşını doldurmuş olan işçilerin yıllık izni, en az 20 gündür. Buna göre, 1 yıldan fazla ve 5 yıldan az kıdemi olsa da bu işçilerin 14 gün değil 20 gün yıllık izni olur. 

İşçinin Yeraltı İşçisi Olup Olmadığı

İşçinin yeraltı işçisi olup olmadığı, yıllık izin ücreti hesaplamasına etki eden unsurlardandır. Çünkü yeraltı işçilerinde, normal yıllık izin sürelerine dört gün daha eklenir.

Örneğin 3 yıllık kıdemi olan bir işçinin normalde 14 gün yıllık izni olması gerekirken bu işçi yeraltı işçisi ise yıllık izni 18 gün olur. 20 yıllık kıdeme sahip işçi ise normalde 26 gün izinli olması gerekirken yeraltı işçisi ise 30 gün izinli olur.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşçinin Yıllık İzin Ücreti Hesaplamasının Net Ücret Üzerinden mi Yoksa Brüt Ücret Üzerinden mi Yapılacağı

İşçinin yıllık izin ücreti hesaplamasının net ücret üzerinden mi yoksa brüt ücret üzerinden mi yapılacağı, hesaplamanın sonucuna doğrudan etki eder. Yıllık izin ücreti, kural olarak brüt ücret üzerinden hesaplanır. Sonrasında ise ücrette belirli kesintiler yapılır ve bu kesintiler toplam ücretten çıkarılır.

Yıllık izin ücretinin brüt hesabından yapılacak kesintiler; gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileridir. Eğer yıllık izin ücreti hesaplaması brüt ücret üzerinden yapılacaksa bu kesintilerin olacağı unutulmamalıdır.

Brüt ücretten kesilecek damga vergisi oranı, %0,759’dur. Gelir vergisi ve SGK kesintileri de %15’er oranda olacaktır.

Bu hesaba göre, yıllık izin ücretinin brüt hesabı 10.000 TL çıkarsa bunun %15’i gelir vergisi, %15’i SGK kesintisi ve %0,759’u damga vergisi kesintisi olur. Kalan yıllık izin ücreti, 6924,10 TL olur.

Yıllık izin ücreti hesaplaması net ücret üzerinden yapılacak olursa bu durumda çıkan sonuçtan herhangi bir kesinti yapılmaz. Sonuç direkt işçinin talep edebileceği yıllık izin ücreti tutarı olur.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Örnekleri

20 yıllık kıdeme sahip bir yeraltı işçisinin, son çalışma yılında 10 gün yıllık izin kullandığını düşünelim. İşçinin aylık net ücreti de 30.000 TL olsun. Bu işçi, 20 yıllık kıdeme sahip olduğu için 26 gün izni olacak ve yeraltı işçisi olduğu için 4 gün daha eklenerek yıllık izin süresi 30 güne çıkacaktır.

İşçi 10 gününü kullanmış olduğu için işçinin 20 günlük kullanılmayan izni vardır. İşçinin günlük ücreti, 30.000/30 hesabıyla 1.000 TL’dir. 20 günlük yıllık izin ücreti ise 20.000 TL olacaktır.

Bir başka örnekte, 12 yıllık kıdeme sahip 60 yaşında bir işçiyi düşünelim. İşçi son çalışma yılında 5 gün yıllık izin kullanmış olsun fakat işçinin önceki yıllardan kullanmadığı 10 günlük izni daha bulunsun. İşçinin son dönemde aldığı aylık net ücret de 40.000 TL olsun.

İşçi 12 yıllık kıdeme sahip olduğu için ve ayrıca bu kadar kıdemi olmasa dahi 50 yaşını doldurmuş olduğu için 20 gün yıllık izne hak kazanmıştır. İşçi 5 günü kullandığı için 15 günlük yıllık izin ücreti çıkacaktır. Ayrıca, önceki dönemlerden kalan 10 günü de düşünüldüğünde 25 günlük yıllık izin ücreti hesaplanmalıdır.

İşçinin aylık net ücreti 40.000 TL olduğuna göre günlük ücreti 40.000/30 hesabıyla 1.333 TL olur. 25 günlük yıllık izin ücreti ise 33.333 TL yapacaktır.

Son örnekte ise 2 yıllık kıdeme sahip olan ve son çalışma yılında 6 gün yıllık izin kullanmış olan bir işçi düşünelim. İşçinin brüt aylık ücreti ise 25.000 TL olsun. İşçinin yıllık izni, 14 gün olacaktır. Bunun 6 gününü kullanmış olan işçi için, 8 gün üzerinden yıllık izin ücreti hesaplaması yapılır.

Brüt aylık ücreti 25.000 TL olan işçinin günlük ücreti, 25.000/30 hesabıyla 833,33 TL’dir. Bu tutar 8 ile çarpılacak olursa yıllık izin ücreti olarak 6.666 TL çıkar. Bu hesaplama net değil brüt ücret üzerinden yapıldığı için, çıkan sonucun %15’i gelir vergisi, %15’i SGK kesintisi, %0,759’u da damga vergisi olarak kesilir.

Belirtilen kesintiler neticesinde işçinin yıllık izin ücreti, 4.661 TL olarak bulunur.

Sonuç

Yıllık izin ücreti hesaplamasında belirleyici olan birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bunların doğru şekilde hesaba katılması, hesaplamanın doğru sonuç vermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla, yıllık izin ücreti hesaplamasında tüm bu hususlar gözetilmelidir.