Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği ile yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi davası talebinde bulunulabilir. Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İktisap nedeniyle yeni ev sahibinin ihtiyacı dolayısıyla tahliye davası

AÇIKLAMALAR:

 1. İhtiyaçlarım doğrultusunda, … İli, … İlçesi, …Merkezi, … numarada bulunan tapuda kayıtlı olan … İli, … İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’deki dükkânı …/…/… tarihinde satın aldım. Bu dükkânda özellikle hazır giyim eşyalarını satışa sunmayı planlamaktayım.
 1. Yapılan alım satım işlemi sonucunda … Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilen anlaşma üzerine, 1 ay içerisinde söz konusu dükkânda ikamet eden kiracıya …. Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile taşınmazın yeni maliki olduğumu, kendi iş faaliyetlerim doğrultusunda dükkâna ihtiyaç duyduğumu, kiracıya yeni bir iş yeri bulma için 6 aylık bir süre tanıdığımı, süre sonunda dükkânın boşaltılmaması halinde tahliye davası açacağımı bildirdim.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Kiracıya yasal süre içinde gönderdiğim ihtarnameye rağmen, kiracı taşınmazı boşaltmamıştır. Bu nedenle, tahliye davası açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, …  Noterliğinin …/…/… Tarih, … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 351, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlerle, yeni bir mal edinme ve kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda kullanma amacıyla satın aldığım taşınmazdan kiracının tahliyesi için bu davanın açılmasını talep etmekteyim. Ayrıca, yargılama giderlerinin davalı tarafından karşılanmasını arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İktisap nedeniyle yeni ev sahibinin ihtiyacı dolayısıyla tahliye davası

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı kiracı, müvekkilin ../../… tarihinde mülkiyetini kazandığı …..…………. adresindeki dairede, önceki malikle akdettiği ../../… başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca kiracı olarak ikamet etmektedir ve hali hazırda aylık ………..TL kira ödemesini gerçekleştirmektedir.
 1. Müvekkil, söz konusu daireyi ../../… tarihinde ……… Noterliği aracılığıyla gönderdiği ihtarnameyle, “kiralananın iktisap edildiği ve sözleşme süresinin sona erdiği ../../… tarihinden itibaren yeni bir kira sözleşmesi yapılmayacağını ve dolayısıyla ../../… tarihine kadar kiralananın boşaltılması gerektiğini” bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameler ve sözleşme süresinin dolmasına rağmen daireyi terk etmemiştir. Müvekkil, davalının getirdiği son aya ait kira bedelini, sözleşmenin yenilenmeyeceği gerekçesiyle kabul etmemiştir.
 1. Kiralanan, müvekkil tarafından daha sonra edinilmiş olup, müvekkilin kendi konut ihtiyacını karşılamaktadır. Zira müvekkil, şu anda başka bir yerde kiralık bir evde oturmakta olup, memuriyetten emekli olması ve elde ettiği ikramiye ile biriktirdiği tasarruflarını kullanarak daireyi satın almıştır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ayrıca müvekkil, davalıya yaklaşık 4 ay önce ihtarname göndererek, kiralananı tahliye etmesini talep etmiştir. Ancak kiracı, kiralananı boşaltmamaktadır. Bu nedenle, kiralananın sonradan iktisap edilmesine dayalı olarak bu tahliye davasının açılması kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, …  Noterliğinin …/…/… Tarih, … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 351, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilen gerekçeler doğrultusunda;

 • Davanın kabulü ile davalının, yukarıda belirtilen adreste bulunan dairedeki kiracı konumunun sona erdirilmesine;
 • Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına, karar verilmesini vekaleten talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.