Yardım nafakası davası dilekçe örneği

Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

Yardım nafakası davası dilekçe örneği ile yardım nafakası davası talebinde bulunulabilir. Yardım nafakası davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “yardım nafakası davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki yardım nafakası davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Yardım nafakası talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin annesi ile davalı babası, … Aile Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Karar ve …/…/… tarihli boşanma kararı ile ayrılmışlardır. Bahsi geçen kararda müvekkilim, lise öğrencisi olması sebebiyle lehine … TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Müvekkilim, …/…/… tarihinde 18 yaşını tamamlayarak iştirak nafakasının sona erdiği bir duruma gelmiştir. 
 1. Müvekkilim, bu yıl girdiği üniversite sınavında ………. Üniversitesi ………. Fakültesi’ni kazanmıştır. Öğrenimine devam edebilmesi için iştirak nafakasına olan ihtiyacının devam ettiği belirtilmektedir. Ancak anne ve babasının boşanmasından dolayı babası ile arasındaki iletişim çok iyi durumda değildir. Bu durumu babasına anlatmasına rağmen babası yardımcı olmayacağını belirtmiştir. 
 1. Müvekkilim davacı burs ve kredi başvurularında bulunmuştur ama başvurularının olumlu sonuçlandığı henüz belli değildir. Şu an Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda ikamet etmektedir. Ancak üniversitesi ile ikamet yeri arasında mesafe vardır. …….. gibi bir şehirde annesinin cûzi bir miktar desteği ile geçinmesi imkansızdır. Derslerinin yoğunluğu nedeniyle part-time çalışma imkanı bulunmamaktır. İşbu nedenler göz önüne alındığında bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesi uyarınca, “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” hükmüne yer verilmektedir. Aynı kanunun 364. maddesi ise, “Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” şeklinde düzenleme yapmıştır. Yine aynı kanunun 365. maddesinin 2. fıkrasında; “Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: ….. Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı, …./…. Karar Sayılı Kararı, Üniversite Sınav Sonuç Belgesi, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 328, madde 364, madde 365 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve re’sen göz önüne alınacak olan sebepler ışığında, müvekkilimin lehine, dava tarihi itibariyle başlamak üzere aylık … TL tutarında yardım nafakasına hükmedilmesini, yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin ise karşı tarafa yüklenmesini içeren bir kararın alınmasını, saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yardım nafakası davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Yardım nafakası davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, yardım nafakası davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.