Yabancı doktor çalışma izni

Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yabancı doktor çalışma izni, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı doktorlar ve diğer sağlık personellerinin sahip olması gereken çalışma izni türüdür.

Yabancı Doktor Çalışma Kriterleri

Yabancı doktor çalıştırma kriterleri; yabancı doktorda aranacak kriterler ve yabancı doktoru çalıştıracak sağlık kuruluşu ve işverende aranacak kriterlerdir. Buna göre yabancı doktorun şu şartları karşılaması gerekir:

 • Yabancı doktorun YÖK tarafından denkliği onaylanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmiş diploma veya uzmanlık belgesine sahip olması gerekir. 
 • Yabancı doktorun mesleğini icra etmesinde yasal bir engelin bulunmaması gerekir. 
 • Yabancı doktorun Türkçe dil sınavına girip en az B düzeyinde Türkçe bildiğinin tespit edilmesi gerekir.
 • Yabancı doktorun Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olması gerekir.
 • Yabancı doktor, Türkiye’de zorunlu mesleki ve mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmalıdır.

Yukarıdaki kriterler; adına çalışma izni başvurusunda bulunulacak yabancı doktorun karşılaması gereken kriterlerdir. Bir de yabancı doktoru çalıştıran işveren ve işyerinin karşılaması gereken kriterler vardır. Bunlar da şöyle sıralanabilir:

 • Yabancı doktorun çalıştırılacağı sağlık kuruluşunda, istihdam edilecek her bir yabancı doktor için en az 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekir. Zira yabancı çalışan oranı toplam çalışan oranının ⅙’sını aşamaz.
 • Yabancı doktoru çalıştıracak özel sağlık kuruluşunun ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır.
 • Yabancı doktor adına çalışma izni başvurusunda bulunan şirket ortağının da yabancı olması halinde, sermaye payının en az %20 olması gerekir. Bu oran da en az 40.000 TL’ye tekabül etmelidir.
 • Yabancı doktor ile sağlık kurumu arasında yapılan iş sözleşmesinde; yabancı doktora ödenecek ücretin en az, yabancılara ödenecek asgari ücret tutarında olacağının kararlaştırılması gerekir. (Yabancılara ödenecek asgari ücret, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 6 ayda bir belirlenir.)

Yabancı doktorun istihdam edilebilmesi için bütün bu kriterler eksiksiz olarak karşılanmalıdır. Kriterlerin birinde bile eksiklik olması halinde yapılan başvuru reddedilir. 

Yabancı Doktor Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı doktor çalışma izni; Sağlık Bakanlığından konu hakkında ön izin alınması, başvuru şartlarının sağlanması ve gerekli belgelerin sunulması sonucu alınır. Başvurunun yapılması direkt olarak çalışma izni sağlamaz. Başvurunun, Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığından Ön İzin Alma Süreci

Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alma süreci, yabancı doktorun, çalışmak istediği özel sağlık kuruluşuna başvuru yapması ile başlamaktadır. Yabancı doktor bu başvuruda ön izin başvurusu için gerekli belgeleri de mesul müdüre verir. 

Mesul müdür, ön izin için gerekli belgeleri il sağlık müdürlüğüne teslim eder. Müdürlük, belgeleri, bir eksiklik bulunmaması halinde Sağlık Bakanlığı’na iletir.

Bakanlık, belgeleri kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı bakımından inceler. Belgelerde bir eksiklik bulunmuyorsa, yabancı doktorun diploması tescil edilir ve mesleği icra etmesinin uygun bulduğuna dair ön izin belgesi düzenlenir.

Ön İzin Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ön izin başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuran doktorun diploma, mezuniyet belgesi ya da yerine geçen belgenin denkliğinin ilgili merci tarafından kabul edildiğini gösteren belge,
 • Başvuran doktorun, üniversiteler tarafından yapılan Türkçe dil sınavında en az B düzeyinde başarılı olduğunu gösteren belge (bu belge il sağlık müdürlüğüne başvurudan itibaren 1 yıl içinde ibraz edilmelidir. Türkçe eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı doktorlardan bu belge istenmez.),
 • Yabancı doktorun mesleğini yapmasında kanuni bir engelin olmadığını gösteren belge (bu belge yabancı doktorun geldiği ülkenin ilgili makamından alınmalıdır. Başvurudan bir yıl önce Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan doktor, başvurudan önce 5 yıl kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet ettiğini belgeleyen yabancı doktor veya ülkesindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış doktorun bu belgeyi ibraz etmesi gerekmez.)
 • Yabancı doktor ile özel sağlık kuruluşu arasında yapılan, doktora ödenecek aylık ücretin net olarak belirtildiği ve her sayfasında tarafların ad-soyad, imzalarını içeren iş sözleşmesi.

Bu belgeler yalnızca ön izin için gerekli belgelerdir. Bu belgelerin il sağlık kurumuna teslimi ile ön izin alma prosedürü başlar. Eğer ön izin alma prosedürü başarıyla tamamlanırsa yabancı doktor çalışma izni başvurusu prosedürü başlamaktadır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı doktor çalışma izni başvurusu, ön izin prosedürü başarıyla tamamlandıktan sonra, işveren tarafından ve e-izin uygulaması üzerinden yapılır. Sisteme giriş; adına başvuruda bulunulacak yabancı doktor yurt dışında ise farklı, Türkiye’de ise farklı yöntemle yapılır.

Adına başvuruda bulunulacak yabancı doktor yurt dışında ise bulunduğu ülkenin Türk dış temsilciliğine başvurarak bir başvuru kodu alır. İşveren, bu kod ile e-izin uygulamasına giriş yapar. Yabancı doktor Türkiye’de ise; 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası yahut pasaport bilgileriyle e-izin sistemine giriş yapılır.

E-izin sistemine giriş yaptıktan sonra yabancı doktorun kişisel bilgileri girilir, yabancı doktor çalışma izni için gerekli belgeler taranıp sisteme yüklenir.

Gerekli belgelerin sisteme yüklenmesinden sonra, yapılan başvurunun olumlu olması halinde, sistemde kayıtlı e-posta adresine başvuru harç miktarları ve banka hesaplarının yer aldığı posta gönderilir. Harçların yatırılması ile başvuru tamamlanmış sayılır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı doktor çalışma izni için gerekli belgeler şunlardır:

 • Yabancı doktor ile işveren sağlık kuruluşu arasındaki iş sözleşmesi,
 • Yabancı doktorun pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi,
 • Yabancı doktora ait 2 adet biyometrik fotoğraf,
 • Yabancı doktorun diploma veya diploma yerine geçen belgesi,
 • İl sağlık müdürlüğünden alınan ön izin belgesi,
 • Sağlık kuruluşunun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Sağlık kuruluşunun son yıla ait MMM onaylı veya vergi dairesinden alınan kar-zarar tablosu ile bilanço,
 • İl sağlık müdürlüğünden alınan faaliyet belgesi.

Bu belgelerin başvuru sırasında e-izin sistemine pdf formatında yüklenmesi gerekir. Belgelerin ayrıca fiziksel ortamda ibrazı gerekmemektedir. Belgelerde bir eksiklik olması halinde, idare eksikliğin giderilmesi için ek süre verir. Ek sürede de eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir.

Bu belgelerden yurt dışından temin edilenlerin konsolosluk onaylı ya da apostil şerhli olması gerekir. Aynı zamanda yabancı dildeki belgelerin yeminli Türkçe tercümeleriyle birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni İçin İş Sözleşmesinde Dikkat Edilecekler

Yabancı doktor iş sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Bu kriterlere dikkat edilmeden hazırlanan iş sözleşmelerinin geçersizliği ve dolayısıyla, yapılan çalışma izni başvurusunun reddi söz konusu olmaktadır. Bu kriterler şöyle sıralanabilir:

 • Sözleşme yazılı yapılmalı, her sayfasında yabancı doktor ile işverenin ad-soyad ve imzası olmalıdır. (işveren tarafının tüzel kişiliği olan bir şirket olması halinde şirketin adı yazılır ve imza temsilcisi tarafından atılır.)
 • Sözleşmede yabancı doktor, hakları konusunda yazılı olarak aydınlatılmalıdır.
 • Sözleşmede, 157 İnsan Ticareti Mağduru Yardım Hattı, 170 yardım hattı numaraları yer almalıdır.
 • İşyerinin vergi numarası,
 • Yabancı doktorun işe başlama tarihi,
 • Yabancı doktorun görev tanımı net olarak yazılmalıdır.
 • Yabancı doktora verilecek ücret yetkili makamlarca belirlenen asgari ücret ve üzerinde olmalıdır.

Bu şartları sağlamayan iş sözleşmesine dayanarak çalışma izni alınamaz. Bu şartların yanında bir de iş sözleşmesinin genel şartları da vardır. Sözleşmenin taşıması gereken nitelikleri sağlamayan bir sözleşmeyle çalışma izni alınamayacağından, sözleşme hazırlarken çok dikkatli olunmalı ve bu noktada bir yabancılar hukuku avukatına danışılmalıdır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yabancı Doktor İçin Belirlenebilecek En Düşük Ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan, yabancı doktor için belirlenebilecek en düşük ücret 30.024 TL’dir. Bakanlık bu tutarı her 6 ayda bir güncellediği için tutara dikkat edilmelidir. Asgari ücretin altında bir tutarın belirlendiği sözleşmelere dayanılarak yapılan çalışma izni başvuruları reddedilmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Avukatlık Ücret ve Masrafları

Yabancı doktor çalışma izni avukatlık alma masrafları, 2023 yılında, 356 TL değerli kağıt bedeli ve yıllık 3090 lira çalışma izni harcıdır. Çalışma izni harcı yıllık olduğundan, talep edilen her yıl için 3.090 Lira harç ödenmektedir.

Çalışma izni başvurusu kabul edildikten sonra, işverenin e-izin sisteminden çalışma izni başvurusu yaparken kaydettiği kayıtlı e-posta adresine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı banka hesaplarının bilgilerini gönderir. Ödemeler bu banka hesaplarına işveren tarafından yapılır. Ödemelerin, bu e-postanın işverene gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yabancı doktor çalışma izni başvurusu yaklaşık 30 günde, ön izin başvurusu ise 15 günde sonuçlanır. Başvuruda eksik yahut hatalı belgelerin sunulmuş olması, sürenin uzamasına sebep olmaktadır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunun Reddi

Yabancı doktor çalışma izni şartlarının bulunmaması, gerekli belgelerin sisteme eksik yüklenmesi, belgelerin sahte olması ya da Sağlık Bakanlığından ön izin alınmaması durumunda yapılan yabancı doktor çalışma izni başvurusu reddedilir.

Yabancı doktor, çalışma izni başvurusunun reddinin yabancıya ya da avukatına tebliğinden itibaren 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır. Aksi halde sınır dışı edilir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunun Reddine Karşı İtiraz ve İptal Davası

Yabancı doktor çalışma izni başvurusunun reddine karşı hem başvuruda bulunan işveren hem de adına başvuruda bulunulan doktor, ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren, 30 gün içinde e-izin uygulamasından itiraz dilekçelerini sunabilirler. Bu itirazın reddedilmesi halinde, Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

Yabancı doktor çalışma izni başvurusunun reddine karşı itiraz ve iptal davası; diğer çalışma izinlerinin reddine karşı itiraz ve iptal davası ile aynı esas ve usullere tabidir. Bu nedenle konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin “çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı makalemize bakmaları tavsiye edilir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunun Reddi Halinde Yeniden Başvuru Hakkı

Yabancı doktor çalışma izni başvurusunun reddedilmesi halinde yeniden başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak, başvurunun olumlu sonuçlanması adına, önceki başvuruya ilişkin ret sebebinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Uzatma

Yabancı doktor çalışma izni uzatma başvurusu, işveren tarafından e-izin uygulamasından yapılır. Uzatma başvurusu, çalışma izninin süresinin bitimine 60 gün kala yapılabilir. Çalışma izni süresi dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları kabul edilmez.

Uzatma başvurusunun kabul edilmesi için; başvurunun süresinde yapılması ve yabancı doktor çalışma izni şartlarının devam ediyor olması gerekir. Aksi halde uzatma başvurusu reddedilir. Çalışma izini uzatma başvurularına ilişkin detaylı bilgi “çalışma izni uzatma” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Uzatma Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası

Uzatma başvurusunun reddine karşı itiraz etme ve iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Uzatma başvurusunun reddine karşı itiraz ve iptal davası, çalışma izninin reddine karşı itiraz ve iptal davası ile aynı esas ve usullere tabidir.

Yabancı Doktor, Çalışma İzni Uzatma Başvurusunun Değerlendirilmesi Aşamasında Çalışabilir Mi?

Yabancı doktor, çalışma izni uzatma başvurusu değerlendirilirken çalışmaya devam edebilir. Ancak bu süre, çalışma izninin geçerlik süresinin sona ermesinden itibaren 90 günü geçemez.

Uzatma başvurusunun reddedilmesi halinde, 90 günlük süre dolmamış olsa bile, yabancı doktor çalışmaya devam edemez.

Suriyeli Doktorların Çalışma İzni Muafiyeti

Genel olarak Suriyeli doktorların çalışma izni, diğer ülkelerin vatandaşı olan yabancı doktorların çalışma izniyle aynı esaslara tabidir. Ancak Suriyeli doktorların; AFAD tarafından koordine edilen ya da uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak istemeleri durumunda, bunlardan diploma belgesi sunma ve doktorluk mesleğini yapmakta kanuni bir engeli bulunmama şartı aranmaz.

Sonuç

Yabancı doktor çalışma izni, oldukça karmaşık prosedür ve şartlara tabi bir çalışma iznidir. Bu iznin alınması için öncelikle ayrı şart ve belgelere tabi bir ön izin alma prosedürü mevcuttur. Ön izin prosedürü ve çalışma izni başvurularının en kısa sürede, olumlu sonuçlanması adına alanında uzman bir yabancılar avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.