Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK 136)

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme yani TCK 136 suçu uygulamada sıklıkla karşılaştığımız ciddi suçlar arasında yer alır. Bu suçla ilgili yapılan ceza yargılaması güncel bazı başka hukuk alanları ile yakın ilişki içerisindedir.

Yazımızda TCK 136 verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylara yer verdik. Merak edilen bazı soruları mevzuata ve uygulamaya göre cevaplandırdık. Dikkatli okunmasında yarar görüyoruz.

TCK 136 Suçu ve Cezası Nedir?

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması yahut ele geçirilmesi şeklinde işlenen ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 136 düzenlemesinde yer alan suça verileri hukuka aykırı olarak verme – ele geçirme suçu denir.

TCK 136 suçu için öngörülen temel kanuni ceza 2 yıldan başlamak üzere 4 yıla kadar çıkabilecek hapis cezasıdır. Elbette ki somut olayın özelliklerine göre bu cezaya artırıcı veya azaltıcı olarak etki eden birçok unsur bulunur.

TCK 136 Cezayı Artıran Haller: Hukuka aykırı olarak elde edilen veya başkasına verilen – yayılan veri, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçları kapsamında mağdurun dinlenmesine ilişkin verilerse bu durumda verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Buna göre TCK 136 cezası 4 ile 8 yıl arasında değişecektir. Ayrıca bu suç eğer kamu görevlisi tarafından görevi gereği elde ettiği görevi istismar etmesi suretiyle işlenirse yahut belli bir meslek – sanatın kendisine sağladığı imkanlardan yararlanmak suretiyle işlenmişse ceza bu sefer ½ oranında artırılır. Nihayetinde kişinin 6 ile 12 yıl arasında bir ceza ile karşılaşması söz konusu olacaktır.

Görüldüğü üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, bir şekilde ele geçirilmesi yahut başka kişilere ulaşacak şekilde yayılması suçu oldukça ciddi cezaların mevzu bahis olduğu suçlar arasındadır. Bu nedenle sürecin hukuki yardım alınarak takip edilmesi şarttır.

TCK 136 Suçunda Cezayı Artıran veya Azaltan Diğer Haller: Bu saydıklarımız dışında TCK 136 suçuna özgü cezaya etki eden başka bir hal öngörülmemiştir. Ancak belirtmemiz gerekir ki TCK genel hükümleri uyarınca her suça etki eden ceza indirimi veya artırımı halleri burada da söz konusu olabilecektir. Sözgelimi tekerrürden ötürü cezanın artırılması veya iyi halden ötürü cezanın indirilmesi söz konusu olabilir.

Hangi Veriler TCK 136 Kapsamındadır?

Bir verinin TCK 136 kapsamında sayılıp sayılmayacağı her somut olayda ayrı olarak değerlendirilecektir. Ancak genel çerçeve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerinde çizilmiştir.

Buna göre kimliği belli veya belirlenebilir kişilere ait olan her türlü verinin kişisel veri olarak sayılması söz konusu olabilir. Tabi burada kişilerin aleniyete yaydığı veya kolayca ulaşılabilecek verilerinin kişisel veri kapsamında değerlendirilmeyeceğini belirtmek gerekir. Bu konu ile ilgili detaylı değerlendirmeyi ‘kişisel verilerin korunması’ başlıklı yazımızda değerlendirdik.

ÖNEMLİ: TCK 136 suçundan ötürü devam eden bir soruşturma – kovuşturmada, söz konusu verinin suçu oluşturabilecek nitelikte bir veri olup olmayacağı ayrıca tartışma konusu edilecektir. Kişinin burada hak kaybı yaşamamak adına etkin bir savunma yapması gerekir ki bu noktada sıkıntı yaşamamak adına ceza avukatı yardımı alınmalıdır.

TCK 136 ile Diğer Kişisel Veri Suçları Arasındaki İlişki

TCK 136 suçu, TCK 134’te yer alan özel hayatın gizliliğini ihlal, TCK 135’de yer alan kişisel verileri kaydetme ve TCK 138’de yer alan kişisel verileri yok etmeme suçları ile yakından ilişkilidir.

Özel hayatın gizliliği daha kısıtlı bir alanı kapsamına alır. Yalnızca özel hayata ilişkin verileri konu edinir. Kişisel verileri kaydetmede özellikle veri işleme fiili cezalandırılırken TCK 136’da ise bunların ele geçirilmesi ve başkalarına yayılması cezalandırılmaktadır.

TCK 138 kişisel verileri yok etmeme ise daha çok KVKK kapsamında yok edilmesi gereken verilerin yok edilmemesini konu edinmektedir. Belirtmemiz gerekir ki somut olaydaki fiil hukuki niteliği bakımından her zaman açık ve net olmayabilir. Yani kimi durumda yargılama süreci içerisinde suçun niteliği değişebilecektir.

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Elde Etme Suçunda Yargılama Süreci

Verileri hukuka aykırı olarak elde etme, yayma veya başkası ile paylaşma olarak ifade ettiğimiz TCK 136 suçu, takibi şikayete bağlı olmayan suçlar arasında yer alır. Dolayısıyla TCK 136 şikayet dilekçesi verildiği zaman bu dilekçenin hukuki niteliği sanılanın aksine “şikayet” değil “bir suçun ihbarı” olacaktır.

Şikayet söz konusu olmadığı için de 6 aylık hak düşürücü süre burada söz konusu değildir. Ancak gene de 8 yıllık dava zamanaşımı süresi olduğunu söyleyebiliriz. Gene şikayet olmaması dolayısıyla TCK 136 uzlaşma prosedürünün işletileceği bir suç türü değildir.

TCK 136 Şikayet Dilekçesi: Yukarıda da belirttiğimiz üzere TCK 136 şikayet dilekçesi hukuken bir ihbar dilekçesidir. Ancak bu dilekçenin internette dolaşan taslak metinler üzerinden hazırlanması kişiye hak kaybı yaşatacaktır. Zira TCK 136 şikayet dilekçesi hazırlanırken somut olayın özelliklerine göre ve güncel mevzuat gözönünde bulundurularak özenli hareket edilmesi gerekir. Her ne kadar araştırma yükümlülüğü savcılıkta olsa da doğru ve hukuki zemine oturtulmuş bilginin kişiler tarafından sağlanması önem arzeder.

Nihayetinde önce soruşturma yapılır ardından yargılama için makul şüpheye varılırsa iddianame hazırlanarak mahkemeye sunulur. Bundan sonra artık TCK 136 ile ilgili yargılamayı asliye ceza mahkemesi yapacaktır.

TCK 136 Suçunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

Mahkeme yaptığı yargılama neticesinde suçun işlendiğine delillerle kanaat getirirse kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçu için öngörülen cezaya hükmedecektir. Eğer suçun işlenmediği ortaya çıkar yahut değerlendirme için deliller yetersiz görülürse kişi beraat edecektir.

Bu suçun cezası eğer 2 yılın altında olursa ve diğer bazı şartlar da gerçekleşmiş olursa bu durumda mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yahut cezanın ertelenmesine karar verebilir. Her iki kararın da ortak özelliği cezanın cezaevinde infaz edilmiyor olmasıdır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunda mahkemenin hükmedeceği hapis cezasının miktarı 1 yıl veya altında olması durumunda hapis cezasına alternatif olarak adli para cezasına çevirme kararı verilebilir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Yukarıda TCK 136 suçu ile ilgili temel mevzuat düzenlemelerinden ve yargılamanın temel işleyişinden bahsettik. Görüldüğü üzere ciddi bir hukuki zemini ve önemli sonuçları olan bir suç tipidir bu. Dolayısıyla istenmeyen sonuçlara mahal vermemek ve hak kaybı yaşamamak adına ceza avukatı yardımı almak en sağlıklısı olacaktır.

TCK Madde 136 Yargıtay Kararları

Başkasına Ait Bilgilerle Arkadaşlık Sitesinde Profil Oluşturulması

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın, boşanmış olduğu eşi katılanın bilgisi ve rızası dışında, onun adına bir arkadaşlık sitesinde üyelik işlemleri yaparak elektronik posta adresi oluşturduğu sitede, katılanın ismi, yaşı, eğitim durumu gibi kişisel bilgilerine yer vererek oluşturduğu profile, “canınız sex istiyorsa beni arayın” açıklamasıyla beraber katılanın aktif kullanımda olan, herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, katılanın ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı GSM numarasını yazması şeklinde gelişen eyleminde, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun yasal unsurları itibariyle oluştuğunun kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden, bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin sübuta, eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiğine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına ilişkin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir” (Yarg. 12.CD., 01.07.2013, 2013/9670, 2013/17897).

Bu makale faydalı mıydı?