Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti hesaplamada, dava türü veya davanın görüldüğü mahkeme gibi çeşitli unsurlara göre ücret değişir. Bu noktada, aşağıdaki araçtan faydalanarak vekalet ücreti hesaplama imkanı bulabilirsiniz.

Dava Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dava vekalet ücreti hesaplama, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan resmi tarife dikkate alınarak yapılır. Bu çerçevede; konusu para olan davalar, konusu para olmayan davalar ve icra takipleri bakımından farklı hesaplama usulleri gündeme gelir.

Bu başlık altında, konusu para olan ve olmayan davaları incelemekte fayda vardır. Yazının devamında ise icra vekalet ücreti hesaplaması hakkında bilgi verilmiştir.

Konusu Para Olan veya Parayla Değerlendirilebilen Davalarda Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen davalarda vekalet ücreti hesaplama, dava konusu tutara göre TBB asgari tarifesi baz alınarak yapılır.

TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında vekalet ücreti oranı, dava konusu tutarın büyüklüğüne göre kademeli olarak şekillenir. Aşağıdaki tabloda, davaya konu tutarlar ve vekalet ücret oranları belirtilmiştir. Vekalet ücreti hesaplamada, bu oranlar dikkate alınır.

İlk 200.000 TL için,%16
Sonra gelen 200.000 TL için,%15
Sonra gelen 400.000 TL için,%14
Sonra gelen 600.000 TL için,%11
Sonra gelen 800.000 TL için,%8
Sonra gelen 1.000.000 TL için,%5
Sonra gelen 1.200.000 TL için,%3
Sonra gelen 1.400.000 TL için,%2
5.600.000 TL’den yukarısı için,%1

Tabloda verilen oranları daha anlaşılır kılmak adına örnek vermekte fayda vardır. Dava konusunun 100.000 TL olduğu ihtimalde vekalet ücreti, bu tutarın%16’sı olan 16.000 TL ‘dir.

1.000.000 TL üzerinden örnek verilecek olursa vekalet ücreti dört basamakta hesaplanır. İlk 200.000 TL için geçerli olan %16’lık oran, 32.000 TL’ye karşılık gelir. Sonra gelen 200.000 TL için gündem olacak %15’lik oran ise 30.000 TL’dir. Sonra gelen 400.000 TL için vekalet ücreti, %14’ü olan 56.000 TL’dir.

Son olarak 1.000.000 TL’nin vekalet ücreti hesaplanmayan son 200.000 TL’lik kısmındaki oran ise %11’dir ve buna karşılık gelen tutar 22.000 TL’dir. Toplamda 1.000.00 TL’nin vekalet ücreti, 140.000 TL’dir.

Konusu Para Olmayan veya Parayla Değerlendirilemeyen Davalarda Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Konusu para olmayan veya parayla değerlendirilemeyen davalarda vekalet ücreti hesaplama, işin niteliğine ve mahkemesine göre TBB asgari tarifesi baz alınarak yapılır.

Çeşitli hukuki hizmetler ve bunlar için TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında öngörülen güncel tutarlar, aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler,5.300 TL
Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar,10.700 TL
Sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar,8.000 TL
Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar,17.900 TL
Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar,9.000 TL
Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar,25.500 TL
Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar,29.800 TL
Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar,17.000 TL
Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar,29.800 TL
Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar,11.700 TL
İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar,Duruşmalı: 20.900 TL
Duruşmasız: 10.500 TL
BAM ile BİM ilk derecede görülen davalar,16.500 TL
BAM ile BİM istinafta bir duruşmalı olarak görülen davalar,10.200 TL
BAM ile BİM istinafta birden fazla duruşma olan veya keşif gereken davalar,20.040 TL
Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları,Duruşmalı: 32.000 TL
Duruşmasız: 17.100 TL
Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar,32.000 TL
Danıştay’da ilk derecede görülen davalar,Duruşmalı: 34.200 TL
Duruşmasız: 17.100 TL
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen duruşmalı işler,17.100 TL
Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar,19.800 TL
AYM’de Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar,67.700 TL
AYM duruşmasız işler,18.800 TL
AYM duruşmalı işler,37.600 TL
AYM diğer dava ve işler,38.800 TL

Tabloda belirtilenler dışında, konusu para olan veya parayla değerlendirilebilse bile sabit belli bir ücrete bağlanmış olan hizmetlere ve bunlar için öngörülen asgari ücret tutarlarına da göz atmakta fayda vardır.

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işlemleri için duruşmalı ihtimalde 5.900 TL, duruşmasız ihtimalde ise 4.700 TL ücret söz konusu olur.
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için: 7.600 TL,
 • Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için: 17.400 TL,
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız davalarda: 10.500 TL,
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmalı davalarda: 20.900 TL,
 • Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması için davaları için: 8.700 TL, TBB tarifesi kapsamında asgari ücret tutarı olarak belirlenmiştir.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra vekalet ücreti hesaplama; takip konusunun para olup olmamasına, takibe konu tutarın büyüklüğüne ve görülen icra takip işine göre TBB asgari tarifesi dikkate alınarak yapılır.

İcra takibinin konusunun para olması halinde, konusu para olan davaların vekalet ücreti bahsinde yukarıda verilen tablodaki miktar basamakları ve bunlar için öngörülen oranlar geçerli olur. Vekalet ücreti hesaplamasında, bu miktarlar ve oranlar dikkate alınır.

İcra takibinin konusunun para olmaması halinde icra vekalet ücreti hesaplama, TBB asgari tarifesi kapsamında belirlenen işlemler ve tutarlar dikkate alınarak yapılır. Bu işlem ve tutarlar, aşağıda tablolandırılmıştır.

İcra dairelerinde yapılan takipler,3.600 TL
İcra mahkemelerinde takip edilen işler,4.200 TL
İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler,6.800 TL
İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri,5.600 TL
Tahliyeye ilişkin icra takipleri,7.400 TL

TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

TBB avukatlık asgari ücret tarifesinin 2023-2024 sürecinde geçerli olan güncel hali, 21 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu tarife kapsamında belirlenen ücretlere, aşağıda farklı başlıklar halinde yer verilmiştir. Belirtilen rakamlar, vekalet ücreti hesaplamada esas alınan tutarlardır.

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 • Büroda sözlü danışma (İlk bir saate kadar): 2.300 TL,
 • Takip eden her saat için: 1.300 TL,
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (İlk bir saate kadar): 4.800 TL,
 • Takip eden her saat için: 2.500 TL,
 • Yazılı danışma için (İlk bir saate kadar): 4.800 TL,
 • Takip eden her saat için: 2.300 TL,
 • Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi: 3.600 TL,
 • Kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin/belgelerin hazırlanması: 4.400 TL,
 • Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 19.000 TL,
 • Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmelerin hazırlanması: 11.400 TL.

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 • Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlemlerin takibi: 3.800 TL,
 • Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler: 6.300 TL,
 • İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım: 1.300 TL,
 • Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi: 31.900 TL,
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler: 12.900 TL,
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmalı işler: 109.400 TL,
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işler: 63.300 TL,
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen ve konusu para olan işlerde ücret, bu bölümün son başlığında belirtilen basamaklara ve oranlara tâbi olur.

1136 sayılı Kanun’un 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 • Yapı kooperatiflerinde: 10.500 TL,
 • Anonim şirketlerde: 15.800 TL.

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işlemleri için duruşmalı ihtimalde: 5.900 TL,    Duruşmasız ihtimalde: 4.700 TL,
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi: 7.600 TL,
 • Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları: 17.400 TL,
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız davalar: 10.500 TL,
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmalı davalar: 20.900 TL,
 • Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması için davalar: 8.700 TL.

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 • İcra dairelerinde yapılan takipler: 3.600 TL,
 • İcra mahkemelerinde takip edilen işler: 4.200 TL,
 • İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler: 6.800 TL,
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri: 7.400 TL,
 • İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri: 5.600 TL,
 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler: 5.300 TL,
 • Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 10.700 TL,
 • Sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar: 8.000 TL,
 • Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar: 17.900 TL,
 • Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar: 9.000 TL,
 • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 25.500 TL,
 • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 29.800 TL,
 • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 17.000 TL,
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 29.800 TL,
 • Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar: 11.700 TL,
 • İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmalı davalar: 20.900 TL,
 • İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız davalar: 10.500 TL,
 • Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde ilk derecede görülen davalar: 16.500 TL,
 • Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde istinaf yolunda görülen ve bir duruşması olan işler: 10.200 TL,
 • Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde istinaf yolunda görülen ve birden fazla duruşması olan işler veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken işlemler: 20.400 TL,
 • Sayıştayda görülen duruşmalı hesap yargılamaları: 32.000 TL,
 • Sayıştayda görülen duruşmasız hesap yargılamaları: 17.100 TL,
 • Yargıtayda ilk derecede görülen davalar: 32.000 TL,
 • Danıştayda ilk derecede görülen duruşmalı davalar: 34.200 TL,
 • Danıştayda ilk derecede görülen duruşmasız davalar: 17.100 TL,
 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması: 17.100 TL,
 • Uyuşmazlık mahkemesindeki davalar: 19.800 TL,
 • AYM’de Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar: 67.700 TL,
 • AYM’de duruşmalı bireysel başvurular: 37.600 TL,
 • AYM’de duruşmasız bireysel başvurular: 18.800 TL,
 • AYM’de diğer dava ve işler: 38.800 TL.

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 • İlk 200.000 TL için: %16
 • Sonra gelen 200.000 TL için: %15
 • Sonra gelen 400.000 TL için: %14
 • Sonra gelen 600.000 TL için: %11
 • Sonra gelen 800.000 TL için: %8
 • Sonra gelen 1.000.000 TL için: %5
 • Sonra gelen 1.200.000 TL için: %3
 • Sonra gelen 1.400.000 TL için: %2
 • 5.600.000 TL’den yukarısı için: %1

Sonuç

Vekalet ücreti hesaplamada birçok farklı husus gözetilmelidir. Özellikle dava konusunun para olup olmadığı, para olduğu takdirde ise miktarı önem arz eder. Vekalet harçlarının, yazıda belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak doğru şekilde hesaplanması gerekir. Aksi takdirde, vekalet ücreti hesaplamada hata yapılabilir.