Vasi tayini dilekçe örneği

Vasi Tayini Dilekçesi Örneği

Vasi tayini dilekçesi örneği ile vasi tayini talebinde bulunulabilir. Vasi tayini dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “vasi tayini” yazımızı okuyabilirsiniz.

Vasi Tayini Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki vasi tayini dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KISITLANMASI TALEP EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ………….’nın kısıtlanarak; davacının vasi olarak tayin edilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. … doğumlu ve … ili, … ilçesi, … köyünde nüfusa kayıtlı olan, … ve … soyadlı kardeşim, … cilt numarası, … aile sıra numarası, ve … sıra numarasında yer almakta olup, akıl sağlığı yerinde olmadığından dolayı kendi işlerini takip edememektedir.
 1. Sağlık durumunu belgeleyen … Devlet Hastanesi’nden alınan …/…/.. tarihli ve … sayılı sağlık kurulu raporu ekte sunulmuştur. Söz konusu sağlık kurulu raporu, kardeşimin akıl sağlığı durumunu açıkça ifade etmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Şu anda kardeşime bakacak başka bir kişi bulunmamaktadır. Kardeşime daha iyi bakabilmem ve resmi işlerini takip edebilmem için yasal bir temsilci olarak atanmam gerekmektedir. Bu nedenle, bu dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Sağlık Raporu, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlere dayanarak, zihinsel engelli kardeşimin resmi daire işlemlerini etkili bir şekilde takip edebilmem amacıyla vasi atanmamına ilişkin bir kararın alınmasını talep ederim. Saygılarımla, bu hususta karar verilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KISITLANMASI TALEP EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ………….’nın kısıtlanarak; davacının vasi olarak tayin edilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, kısıtlanması ve vasi atanması talebinde bulunduğumuz … kişisinin biyolojik oğludur. Şahısların resmi aile nüfus kayıtlarının incelenmesi durumunda, bu iddiamız doğrulanacaktır. Müvekkilin annesi olan … Alzheimer hastalığına yakalanmış durumdadır. Bu hastalık nedeniyle zihinsel yeteneklerini kullanma kapasitesini yitirmiştir. Kendi işlerini yönetme yeteneği olmadığından sürekli bakıma ve yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, sürekli olarak müvekkilim … ile birlikte yaşamaktadır.
 1. Vasi atanması talebimiz, Medeni Kanun’un 414. maddesi gereği öncelikle eşin ve hısımların dikkate alınması ilkesine dayanmaktadır. Ancak, vasi atanması talep edilen … kişisinin eşi, müvekkilimizin annesi olan … isimli şahıs, vefat etmiştir. Bu sebeple, …’in oğlu olan müvekkilim …’in vasi olarak atanması gerekmektedir. …’in sağlık durumu, hem fiziksel hem de hukuki sorumlulukları üstlenebilecek ve medeni haklarını kullanabilecek bir konumda olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, müvekkilin, babası …’e vasi atanması için mahkemeye başvurmak zorunluluk arz etmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Sağlık Raporu, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler ve …’in zihinsel sağlık sorunlarından dolayı, kısıtlanarak müvekkilim … tarafından vasi olarak atanmasına ilişkin kararın verilmesini talep etmekteyim. Bu hususta saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KISITLANMASI TALEP EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ………….’nın kısıtlanarak; davacının vasi olarak tayin edilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: ………………. son derece ileri yaşta olan ve şu anda yatağa bağımlı bir durumda bulunduğu için evde bakım hizmeti gereklidir. ………. fiziksel ve yasal olarak kendi sorumluluğunu yerine getiremeyecek durumdadır. Bu koşullar altında, yasal olarak korunması gerekmektedir. Hasta olan …’nin işlerinin düzenlenmesi için oğlu olan …’nin kendisine vasi olarak atanması talebiyle mahkemenize başvurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Sağlık Raporu, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulması şartıyla, yukarıda açıklanan sebepler ışığında müvekkilim …’nin yaşına ve sağlık durumuna ek olarak re’sen dikkate alınması gereken diğer unsurlar göz önüne alındığında, müvekkilimin ………….., ………… adlı annesi için vasi olarak atanması yönünde bir kararın verilmesini talep eder, tarafımızca saygılarımızı sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Vasi Tayini Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Vasi tayini dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Vasi tayini dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, vasi tayini dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.