Vakıf senedi örneği

Vakıf Senedi Örneği

Vakıf senedi örneği ile vakıf senedi yapılabilir. Vakıf senedi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem senedin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak senedi daha doğru yazmak için “vakıf senedi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Vakıf Senedi Örneği

Aşağıdaki vakıf senedi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir senet hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile vakıf senedi örneği geçersiz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Senet Örneği

…………… VAKFI SENEDİ

 1. VAKIF:
 • Vakfın adı ……. …….Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.
 1. VAKIF MERKEZİ:
 • Vakfın statüsü gereği merkezi ……. İli, …… İlçesinde bulunmakta olup, faaliyetlerini sürdürdüğü adresi ise …………….’dır.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.
 1. VAKFIN AMACI:
 • (Vakfın amacı Türk Medeni Kanunu hükümlerine aykırı olmamak üzere düzenlenmelidir. Söz konusu amaçlar açık, somut, sürekliliği olan ve belirli olmalıdır.)
 1. VAKIF FAALİYETLERİ:
 • (Vakfın amacını gerçekleştirebilmek için yapılacak faaliyetler belirtilir. Faaliyetler vakfın amacına uygun olmalıdır. Vakfın amacına aykırı olan faaliyetler hükümsüz olur.)
 1. VAKFIN AMACI İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLER:
 • Vakıf, amacına ulaşmak için çeşitli yollarla taşınır ve taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma, ve kiralama yöntemleriyle edinmeye ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri çerçevesinde sahip olduğu varlıkları satmaya, devretmeye, ferağ etmeye, elde ettikleri gelirleri almaya ve harcamaya yetkilidir. Vakıf malvarlığına giren taşınmaz mal veya gelirleri bir ya da birçok kez yatırım yaparak değerlendirme, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olmak koşuluyla bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla elde ettiği taşınır ve taşınmaz malları yönetme ve tasarruf etme yetkisine sahiptir.
 • Vakıf, elde ettiği taşınır ve taşınmaz malları vakfın amacına hizmet edecek şekilde değerlendirip satma yetkisine sahiptir. Ayrıca, vakfın hedeflerine benzer amaçlara hizmet eden diğer yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapma, kamu kurumları dışındaki taraflardan yardım alma yetkisine sahiptir.
 • Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyet dışı ayni hakları kabul etme ve kullanma yetkisine sahiptir. Ayrıca, vakfın gelirlerini artırmak amacıyla irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi her türlü güvenceyi alma yetkisine sahiptir. Banka kefaletlerini kabul etme, vakfın amaçları doğrultusunda projeleri yürütmek için gerekirse ödünç alma, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri alma yetkisine sahiptir.
 • Vakıf, işletme ilkelerine uygun bir şekilde çalışacak iktisadi işletmeler ve şirketler kurma, mevcut işletmelere iştirak etme, bunları doğrudan işletme veya bir işletmeci tarafından işlettirme yetkisine sahiptir. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen projelerden ve diğer çalışmalardan gelir elde etme yetkisine sahip olup, vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine uygun bir şekilde çalışacak iktisadi işletmeler ve şirketler kurma yetkisine sahiptir. Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesi uyarınca izinli ve yetkili bir şekilde girişimde bulunma, tasarruf etme, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapma yetkisine sahiptir.
 • Vakıf, Türk Medeni Kanunu tarafından yasaklanmış olan hedefler doğrultusunda yetki ve gelirlerini kullanamaz.
 1. VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
 • Vakfın kuruluş malvarlığı, vakıf kurucuları tarafından vakfa tahsis edilmiş olan …………’dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını takiben zaman içinde vakfa yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

(Vakfın malvarlığı, nakit ya da yeterli bir nakdi değeri olan menkul ya da gayrimenkul varlıkları içerebilir. Nakit durumunda, paranın vakıf adına bir bankaya bloke edilerek alınacak dekontun mahkemeye ibraz edilmesi gereklidir. Gayrimenkul durumunda ise, tapu bilgileri senette belirtilerek malvarlığına dahil edilir.)

 1. VAKIF ORGANLARI:
 • Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 1. MÜTEVELLİ HEYETİ:
 • Vakfın mütevelli heyeti, bu vakıf senedinde imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcilerinden oluşan ….. kişiden meydana gelir.
 • Mütevelli heyet üyeliği, ölüm, istifa veya başka bir nedenle boşalması durumunda, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.
 1. MÜTEVELLİ HEYETİ GÖREV VE YETKİLERİ:
 • Mütevelli Heyet, vakfın en üst düzeydeki karar organını oluşturur ve aşağıda belirtilen yetkilere sahiptir:

a) Yönetim kurulunun seçilmesi,

b) Denetim kurulunun seçilmesi,

c) Vakıf yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarını inceleyerek değerlendirmek, yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında karar vermek ve ibrası konusunda karar almak,

d) Yönetim kurulunun hazırladığı vakıf iç mevzuat tasarılarını, uygun görülen hallerde değiştirilerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunun hazırladığı yıllık bütçe tasarılarını, uygun görülen hallerde değiştirilerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleriyle ilgili genel politikaları belirlemek.

 1. MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
 • Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içerisinde gerçekleştirilir.

a) …… ayı içerisinde bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konuları ele alınmak üzere toplanır.

b) ……. ayı içerisinde ise bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konular görüşülür.

 • Mütevelli heyet, yönetim kurulunun talebi veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı talebi üzerine veya başka bir sebep üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Ancak, olağan veya olağanüstü toplantılarda ilan edilmeyen konular ele alınamaz. Yine de, olağan toplantıda divanın seçilmesinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde eklenmesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantıdan en az 7 (yedi) gün önce üyelere imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilir.
 • Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yeniden yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
 • Mütevelli heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması durumunda, divan başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir. Oylamanın şekli ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı bulunmaktadır. Toplantıya katılamayan üye, başka bir üyeyi vekil olarak gönderebilir. Bir kişi birden fazla vekalet alamaz.
 • Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.
 1. YÖNETİM KURULU:
 • Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından …. yıl için seçilecek olan ……. asil ve ……. yedek üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri arasında çoğunluğunun mütevelli heyet üyeleri olması gerekmektedir. Ancak, çoğunluk şartını sağlamak kaydıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi de mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında, başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev dağılımı gerçekleştirilir. Görev süresi henüz dolmamış bir üyenin herhangi bir sebepten dolayı yönetim kurulu üyeliği sona ererse, yedek üyeler arasından sırasıyla biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu en az bir kez ayda toplanır. Arka arkaya yapılan …… toplantıya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden ayrılmış kabul edilir.
 • Toplantının yeter sayısı ……. olarak belirlenmiş olup, kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine kaydedilerek imzalanır.
 1. YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:
 • Yönetim Kurulu, vakfın yönetim ve icra organını teşkil eder. Bu bağlamda Yönetim Kurulu:

a) Vakfın temel hedeflerine uygun olarak çeşitli kararları alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel politikalar çerçevesinde, vakfın faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Bu çerçevede iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyet’in onayına sunar.

c) Vakfın mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara erişim sağlanması konularında gerekli çalışmaları yürütür.

d) Vakfın tüzel kişiliği adına, tüm gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve diğer konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri gerçekleştirir.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları önceden belirlenmişse vakfa müdür atama, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturma ve gerektiğinde görevlere son verme yetkisine sahiptir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atanmasını yapar, ücretlerini belirler ve gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılması veya kapatılmasına karar verir ve bu konuda gerekli işlemleri gerçekleştirir.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip eder, kontrol eder ve hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ile bilançoların düzenlenmesini, ilgili idareye gönderilmesini ve ilan edilmesini sağlar.

ı) Mütevelli Heyet tarafından onaylanan yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibra edilmek üzere sunar.

l) İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

 1. VAKFIN TEMSİLİ:
 • Vakfın yönetim kurulu, vakfı temsil eder. Yönetim kurulu, bu temsil yetkisini, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Ayrıca, yönetim kurulu, belirteceği esaslar dahilinde genel veya belirli durum ve konularda, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerine atamaya, vakıf adına sözleşme, mukavele, hukuki belge veya senet tanzim etmeye ve devretmeye yetkili kılabilir.
 1. DENETİM KURULU:
 • Denetim kurulu, vakfın faaliyetlerini ve mali hesaplarını denetlemek üzere mütevelli heyet tarafından oluşturulan bir organdır. Denetim kurulu üyeleri, mütevelli heyet tarafından kendi üyeleri arasından veya çoğunluk oluşturacak şekilde dışarıdan belirlenir ve … yıl süreyle görev yapacak şekilde seçilir. Denetim kurulu, … kişiden oluşur ve ayrıca … yedek üye de seçilir. Herhangi bir nedenle ayrılan asıl üye yerine, yedek üye göreve çağrılabilir.
 • Denetim kurulu, incelemelerini tüm defterler, kayıtlar ve belgeler üzerinde gerçekleştirir. Hesap dönemi sonunda düzenleyeceği raporu, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce yönetim kuruluna sunulmak üzere hazırlar. Bu rapor daha sonra mütevelli heyete gönderilir.
 1. HUZUR HAKKI:
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine toplantı katılım ücreti veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse bu konuda karar yetkisinin mütevelli heyete ait olduğu belirtilir.
 1. VAKIF GELİRLERİ:
 • Vakfın mali kaynakları aşağıdaki şekildedir:

a) Vakfın hedeflerine uygun olarak gerçekleşen her türlü şartlı veya şartsız bağışlar ve yardımlar.

b) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek çeşitli gelirler.

c) İktisadi işletmelerden, iştiraklerden ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakfa ait menkul ve gayrimenkuller ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi sonucu elde edilecek gelirler.

 1. VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
 • Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi, vakfın hedeflerine yönlendirilirken, geri kalan kısmı ise vakfın idari giderleri, yönetim masrafları ve gelecekteki yatırımlar için ayrılır. Ayrıca, vakfın malvarlığını artırmaya yönelik yatırımlar da yapılır.
 1. RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
 • Vakıf senedinde gerçekleştirilecek değişiklikler için yönetim kurulu veya mütevelli heyet üyelerinden en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi gereklidir. Bu değişikliklerin gerçekleşebilmesi için mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı alınmalıdır ve mahkeme tarafından verilecek kararla onaylanmalıdır.
 1. VAKFIN SONA ERMESİ:
 • Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, borçların tasfiyesinden sonra kalan mal ve haklar, ………….’na devredilir.
 • Vakfın sona ermesi için, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üyelerinin üçte ikisinin (2/3) onayı gerekmektedir. Ayrıca, mahkeme tarafından verilecek karar da gereklidir.
 1. GEÇİÇİ HÜKÜMLER:
 • Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşmuştur:

…………..

 • Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür ve bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililere sahiptir.
 • Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere ……………. yetkilendirilmiştir.

Vakıf Senedi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Vakıf senedi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Senette kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Vakıf senedi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, vakıf senedi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek vakıf senedi örneği hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.