Twitter'dan İçerik Kaldırma

Twitter’dan İçerik Kaldırma

Twitter’dan içerik kaldırma, uygulamanın iç politikalarına başvurarak mümkün olabileceği gibi hukuki yollara başvurulmak suretiyle de mümkün olmaktadır. Pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilecek Twitter içerik kaldırma işlemi, içeriğin niteliği ve ihlal edilen hakkın türüne göre farklılık göstermektedir. Linkin ve içeriğin tespitinin doğru yapılması halinde, kısa süre içerisinde Twitter’da içerik kaldırmak mümkündür.

Teknik Müdahale ile Twitter’dan İçerik Kaldırma

Twitter’dan içeri kaldırmak için başvurulabilecek yollardan ilki teknik müdahalede bulunmaktır. Bu yolda öncelikle, Twitter içeriğinin niteliği, linkin niteliği gibi somut olaya özgü hususlar değerlendirilerek uygulanacak yola karar verilir. İçeriğe uygun olan yolun tespit edilmesinden sonra ise gerekli hukuki ve teknik işlemler yapılarak içerik kalıcı şekilde Twitter’dan silinmektedir.

Twitter’dan İçerik Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

Twitter’dan içerik kaldırma hakkında hukuki düzenlemeler şunlardır: 

 • 5651 sayılı Kanunun 8, 8/A 9, 9/A hükümleri, 
 • Türk Medeni Kanununun 24 ve 25. maddeleri, 
 • Türk Ticaret kanununun haksız rekabete ilişkin hükümleri, 
 • Fikir ve sanat eserleri kanunu EK m.4 hükmü, 
 • Anayasada yer alan unutulma hakkı. 

Yukarıda sayılan kanun hükümleri birbirinden farklı kapsamlardaki içeriklerin kaldırılmasında uygulanmaktadır. Somut olayın özelliklerine uygun olacak şekilde hukuki dayanak belirlenerek gerekli yollara başvurulur.

Uyar Kaldır Yöntemi ile Twitter’dan İçerik Kaldırma

Uyar kaldır yöntemi ile Twitter’dan içerik kaldırma sıklıkla başvurulan yollardan biridir. Uyar kaldır yönteminde Twitter içeriğini paylaşan içerik sağlayıcısına bir uyarıda bulunulur. 

Yapılan uyarıda, Twitter’da paylaşılan içerik sebebiyle ihlal edilen hak, yukarıda sayılan hukuki dayanaklardan somut olaya uygun olanı ve karşılaşılabilecek hukuki yaptırımlar iletilir. 

Uygulamada bireyler tarafından doğrudan yapılan uyarıların içerik sağlayıcıları yahut yer sağlayıcıları tarafından dikkate alınmadığı ve cevapsız bırakıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, içerik sağlayıcısının iletişim bilgilerinin elde edilememesi, hesabın kullanım dışı olması gibi sebeplerle de uyar kaldır yöntemine bizzat başvurulması olumlu sonuç doğuramayabilmektedir. 

Bununla birlikte alanında uzman bilişim avukatları tarafından yapılan tebliğler sonucu çok yüksek oranda dönüş alındığı ve uyar kaldırır yönteminin kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandığı görülmektedir. Bu itibarla, uyar kaldırır yöntemine başvururken alanında uzman bir bilişim avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Twitter Yönetimi ile Hukuki Yazışma Yöntemi ile İçerik Kaldırma

Twitter yönetimi ile hukuki yazışma yöntemi ile içerik kaldırma başvurulacak yollardan bir diğeridir. Paylaşılan içeriğin niteliğiyle hukuki yazışma yöntemiyle kaldırılmaya müsait olması halinde ilgili departman tespit edilip hukuki tebliğler yapılmaktadır. Twitter yönetimi tarafından verilen cevaba yönelik olarak gerekli işlemler yapılmaktadır ve paylaşılan linkteki Twitter içeriği kalıcı olarak silinmektedir .

Twitter Politikalarına Aykırılık Halinde Video Kaldırma

Twitter politikalarına aykırılık halinde video kaldırma, Twitter yönetimi tarafından belirlenen topluluk kurallarının ihlali halinde söz konusu olmaktadır. İlgili topluluk kurallarının ihlaline sebebiyet verecek haller şunlardır:

 • Sahte, aldatıcı kimlik oluşturulması,
 • Farklı hesapların taklit edilmesi,
 • Yanıltıcı bilgi, korkutma, bastırma içeren içeriklerin yayınlanması,
 • Kurgulanmış, manipüle edilmiş içerik oluşturulması,
 • Birden çok spam hesap işletilmesi,
 • Kopyalanıp yapıştırılmış, yinelenmiş içerikler,
 • Money flipping sahtekarlıkları,
 • Dolandırıcılık,
 • Taciz ve suistimal,
 • Şiddet söylemi,
 • Nefret davranışı,
 • Hassas içerik barındıran medya,
 • Rıza dışı çıplaklık,
 • Telif haklarının ihlali.

İçeriğin, yukarıda sayılan kapsamlardan birine girmesi halinde şikayette bulunulup kaldırılması talep edilebilir. Başvurunun ardından, yetkili birimler tarafından incelemeler yapılmakta ve içeriğin kaldırılması gerekip gerekmediği saptanmaktadır.

Twitter topluluk politikalarının her toplumun yapısına uygun olarak ayrıca hazırlanmaması sebebiyle kapsam geniş değerlendirilmektedir. Bu noktada, yapılan başvurularda, topluluk politikalarını ihlal etmemesi sebebiyle içerik kaldırma başvurularının reddi söz konusu olabilmektedir.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve Twitter’dan İçerik Kaldırma

5651 sayılı kanunun 9. maddesine göre, Twitter’da paylaşılan bir içeriğin diğer kişilerin kişilik haklarını ihlal etmesi halinde içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınabilmektedir. 

Bu durumda başvurulabilecek yollar içerik sağlayıcısı konumundaki Twitter hesabına başvurarak içeriğin çıkarılmasını talep etmek yahut doğrudan sulh ceza hakimliklerine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini talep etmektir. 

İçerik sağlayıcısına sunulan talebin en geç 24 saat içinde cevaplanmaması durumunda da sulh ceza hakimliklerine başvuru yolu açıktır. Yetkili Sulh Ceza Hakimliği, uyuşmazlığa ilişkin kararını, duruşma yapılmaksızın 24 saat içinde vermektedir.

Twitter'dan İçerik Kaldırma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve Twitter’dan İçerik Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve Twitter’dan içerik kaldırma kararlarının alınması mümkündür. Bu noktada başvurulabilecek yollar; doğrudan Kuruma başvuru yahut sulh ceza hakimliklerine başvurudur.

Aciliyeti olan durumlarda doğrudan Kuruma başvurulması ve kısa süre içerisinde içeriğin kaldırılması yahut erişimin engellenmesi kararlarının alınabilmesi mümkündür. Bu yolda, Kuruma, özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriğin URL adresi, hakları ihlal eden detaylar ve tarafların kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgiler sunulmaktadır. 

Kuruma yapılan başvuruyla içeriğin çıkarılması kararının alınması halinde alınan karar talepte bulunulan saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunulmak zorundadır. Aksi halde erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Bu itibarla, herhangi bir aciliyeti bulunmayan durumlarda doğrudan sulh ceza hakimine başvurmak da mümkündür. Sulh ceza hakimi tarafından verilen karara karşı itiraz yolu açıktır.

Konusu Suç Teşkil Eden Videolara Erişim Engelleme ve Twitter’dan İçerik Kaldırma

Konusu suç teşkil eden videolara erişim engelleme ve Twitter’dan içerik kaldırma; Twitter paylaşımında aşağıdaki suçların işlendiği şüphesinin bulunması halinde mümkün olmaktadır:

 • İntihara yönlendirme suçu,
 • Çocukların cinsel istismarı suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
 • Müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

Yukarıda yer alan suçların oluşması halinde Kurumun ilgili ihbar sayfasına başvuru yapılarak erişim engelleme ve Twitter’dan içerik kaldırma söz konusu olabilmektedir. 

Bunun yanı sıra yukarıda yer alan suçlara ilişkin olarak açılan soruşturma ve yürütülen kovuşturma aşamalarında savcılık ve hakim tarafından erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı verilebilmektedir. 

Somut olaya ilişkin veriler incelendiğinde, doğrudan Kuruma başvurma yöntemi yahut soruşturma başlatma yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği tespit edilmektedir.

TMK Kapsamında Twitter’dan İçerik Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

TMK kapsamında Twitter’dan içeri kaldırma ve maddi manevi tazminat, paylaşılan içeriğin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıması halinde mümkün olmaktadır. 

Yaşam hakkı, şeref ve haysiyetin korunması hakkı, görüntünün korunması gibi kişiler haklara saldırı söz konusu olduğunda dava açılabilmektedir. Açılacak davada, kişisel haklara saldırının önlenmesi, devam eden saldırının durdurulması yahut sona ermiş saldırının hukuka aykırılığının tespit edilmesi talep edilebilmektedir. 

Dava dilekçesinde içeriğin çıkarılması tedbir talebinin ileri sürülmesi ve talebin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde dava sonuçlanıncaya kadar Twitter içeriği erişimi kapalı tutulacaktır. 

Asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu davada, yapılan paylaşım sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi için tazminat talep edilmesi de mümkündür.

Twitter’dan Sildirilen İçeriklerin Google’dan da Sildirilmesi

Twitter’dan sildirilen içeriklerin Google’dan da sildirilmesi, içeriğin Twitter’dan sildirilmesi için yapılan işlemlerden ayrıdır. 

Twitter’ın teknik yapısı gereği silinmiş olan içeriklerin belli süreler boyunca Twitter’da görülmesi sebebiyle teknik bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Alanında uzman kişiler tarafından yapılan teknik işlemler sonucu Twitter’dan kaldırılan içeriğin Google aramalarından da kalıcı olarak kaldırılması mümkündür

Twitter İçerik Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Twitter’dan içerik kaldırma işlemi yaklaşık 1-2 gün sürer. Twitter politikaları uygulanarak yapılan başvurular yaklaşık 1 haftada sonuçlanmaktadır. Açılacak olan davada ileri sürülen içeriğin çıkarılması tedbir talebinin ise 15 gün içinde uygulanması mümkündür.

Sonuç

Twitter’dan içerik kaldırma hususunda dikkat edilmesi gereken en önemli detay somut olayın özelliklerinin doğru tespit edilmesi ve doğru hukuki yola başvurulmasıdır. Doğru çözüm yolunun uygulanması halinde süreç en kısa sürede olumlu olarak sonuçlanabilmektedir. İlgili tespitlerin yapılmasında alanında uzman bir bilişim avukatının etkisi oldukça önemlidir.