Tüketici mahkemesi dilekçe örneği

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Tüketici mahkemesi dilekçe örneği ile tüketici mahkemesine tüketici sözleşmesi kapsamında yaşanan uyuşmazlıklar ile ilgili talepte bulunulabilir. Tüketici mahkemesi dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tüketici mahkemesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Aşağıdaki tüketici mahkemesi dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı iş nedeniyle …. TL tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacı tarafımızın müvekkili, … adresinde faaliyet gösteren … Eczanesi’nin sahibidir. Müvekkil, eczanesinin güvenliği için kepenk imalat ve montajı için davalı şirketle sözlü bir anlaşma yapmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, müvekkil tarafından ödenecek toplam bedel … TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu anlaşma doğrultusunda, müvekkil tarafından …/…/… tarihinde fatura karşılığında ödeme yapılmıştır.
 1. Müvekkil, Borçlar Kanunu’na göre iş sahibinin yükümlülüğünün iş bedelini ödemek olduğunu yerine getirmiş olup, ancak davalı şirketin işi düzgün bir şekilde yerine getirmediğini iddia etmektedir. Kepenklerin sürekli olarak sorunlu olduğu, yarıya kadar açıldığı ve hatalı yapıldığından dolayı eczaneye giriş çıkışlarda sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Elektrik sisteminin çalışmadığı durumlarda kepenklerin açılıp kapanmadığı ve manuel sisteminin de işlemediği durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum, müvekkilin dışarıda veya içeride kalmasına neden olabilmektedir.
 1. Yukarıda belirtilen sorunlar nedeniyle, tarafımızca …/…/… tarihinde kepenklerin eksiklikleri ve ayıpları için tespit talep edilmiştir. … Sulh Hukuk Mahkemesi …/… D. Esas sayılı dosyasında tespit kararı almış ve …/…/… tarihli bilirkişi raporunda kepengin tamir edilmesi gerektiği, manuel sisteminin tamir edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Faturada görüldüğü gibi, tamirat için toplam … TL harcanmıştır.
 1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesine göre, tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Bu kapsamda, …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na …/… başvuru numarasıyla başvuru yapılmış, ancak …/…/… tarihinde gerçekleşen arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple, mahkemeye başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarihli Fatura, … Sulh Hukuk Mahkemesi …/… D. Esas Sayılı Dosyası, Arabuluculuk Tutanakları, Bilirkişi incelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebeplerle, müvekkilimin eczanesinde bulunan kepenklerde meydana gelen maddi zararın belirlenmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesi yönünde karar alınmasını vekilim adına arz ve talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı mal nedeniyle araç satış işleminin iptaline, …/…/… tarihli araç satış sözleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiz ile araç satış bedelinin ve zararların iadesine karar verilmesi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, … marka, … model ve … plaka numaralı aracı satın almak üzere davalı … ile bir sözleşme akdetmiştir. Müvekkilim, aracı edinmeden önce, …/…/… tarihinde bir ekspertize tabi tutmuş ve gereken incelemeleri gerçekleştirmiştir. Araç, … Oto tarafından yapılan ekspertiz incelemesinden geçmiş ve bu inceleme sonucunda aracın kilometre değeri, satıcının beyan ettiği gibi … km olarak belirlenmiştir. Müvekkilim, bu sonuç üzerine aracı davalıdan satın almıştır.
 1. Müvekkilim, …/…/… tarihinde aracını TÜVTÜRK muayene istasyonuna götürerek periyodik muayenesini yaptırmıştır. Ancak, bu muayene sırasında hafif bir kusur olarak geçen aracın kilometre sayacının düşürüldüğüne dair bilgi edinmiştir. Daha sonra gerçekleştirdiği incelemede, aracın …/…/… tarihindeki kilometre değerinin … km olduğunu tespit etmiştir. Bu durum, aracın kilometre değerinin düşürüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır.
 1. Müvekkilim, satıcının bilerek gizlediği bu ayıptan dolayı mağdur durumdadır. Bu sebeple, söz konusu satış işleminin iptal edilmesi veya bu mümkün değilse ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi amacıyla bu dava açılmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: … Noterliği …/…/… Tarihli … Yevmiye Numaralı Araç Satış Sözleşmesi, Araç Ruhsat Bilgileri, Ekspertiz Raporları, Araç Muayene Raporu, Bilirkişi incelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlerle, fazla haklarımızın korunması şartıyla, davanın lehimize sonuçlanması için talepte bulunuyoruz. … tarihinde düzenlenen …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı noter onaylı araç satış sözleşmesi kapsamında, davalı tarafından müvekkilime … TL’ye satılan ve davacı adına kaydedilen … marka, … model, … şasi ve … motor numaralı aracın satış işleminin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, satış tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmiş olan … TL’nin iadesini istiyoruz; ancak mahkemece bu mümkün değilse oluşan zararın …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesini talep ediyoruz. Son olarak, yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekil olarak arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tüketici mahkemesi dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tüketici mahkemesi dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tüketici mahkemesi dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.