Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği ile tüketici hakem heyetine ilgili mal ile ilgili talepte bulunulabilir. Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tüketici hakem heyeti” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

Aşağıdaki tüketici hakem heyeti dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞİKAYET EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kapıdan satış ile cayma hakkının kullanılamaması sonucunda şikayet talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: …/…/… tarihinde evime gelen satıcılar aracılığıyla gerçekleşen alışveriş işlemi sonrasında, yasal olarak tanınan yedi günlük cayma hakkımı kullanarak iade talebinde bulundum. Bu talebimi iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla ilettim. Ancak, ilgili firma, cayma hakkımı dikkate almayarak, hem maddi hem de manevi açıdan olumsuz bir duruma yol açmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçelerle, bahsi geçen kapıdan satış firması, cayma hakkımı kullanmama rağmen tedarik ettiği ürünü iade etmemekte direnmektedir. Firma, yasalara uygun olarak yapılan cayma işlemlerine rağmen, ürünün iadesini gerçekleştirmemekte ısrar etmektedir. Konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını ve söz konusu firmanın bu tutumu nedeniyle cezai yaptırımlarla karşılaşmasını talep etmekteyim. Saygılarımla, durumu değerlendirerek girişimde bulunmanızı rica ederim(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞİKAYET EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı ürün bedelinin iadesi talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, …………………… Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen bir işlem sonucunda, …/…/… tarihinde satın alınan … serisi ve …… markalı ……. cihazında meydana gelen sürekli kapanma sorunu nedeniyle, söz konusu cihaz en az iki kez garanti kapsamında teknik servise gönderilmiştir. Ancak, bu servis müdahalelerine rağmen sorun çözülememiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 13. maddesi, “Tüketici … onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11’inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.” hükmüne atıfta bulunarak, şikayet edilen cihazın bedeli olan … TL’nin talep edilen kararın uygulanması yoluyla tarafımıza iadesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Teknik Servis Fişleri, Fatura ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerle davamızın kabul edilmesi durumunda, davalıdan talep edilen cihaz bedeli olan … TL’nin, temerrüde düşüldüğü tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilmesini vekâleten arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

TALEP EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

TALEP EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı mal nedeniyle iade talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, … Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. internet sitesi üzerinden …/…/… tarihinde … sipariş numarasıyla ………. satın almıştır. Bu sipariş kapsamında …/…/… tarihinde düzenlenen … numaralı fatura ile ürün, …/…/… tarihinde müvekkilin adresine teslim edilmiştir. Teslim sırasında, ürünün ……………… kusuru olduğu ve bu kusurun faturaya kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu durum montaj ekibine iletilmiş, gerekli onarımların yapılacağı ve kusurun en kısa sürede düzeltilmesi taahhüt edilmiştir.
 1. Ancak, karşı tarafın kusuru düzeltmediği gibi ……….. başka ayıplar da ortaya çıkmıştır. Bu durum üzerine müvekkil, …/…/… tarihinde “…………..com” üzerinden satıcıya ulaşarak teslim sırasındaki ve sonradan ortaya çıkan ayıpları bildirmiştir. Ancak, yapılan incelemelere rağmen sorun giderilememiştir.
 1. Müvekkilin küçük bir bebeği olması ve ………………… kusurların bebeğine yönelik ciddi bir tehlike oluşturması üzerine, müvekkil tarafından satıcı şirkete ürünün iadesi talep edilmiş ve ödenen bedelin iadesi için … Noterliği’nin … Yevmiye numaralı …/…/… tarihli ihtarnamesi gönderilmiştir. Ancak, satıcı şirket ihtarnamenin gereğini yerine getirmemiştir.
 1. Satıcı şirket, …/…/… tarihinde ihtarnameyi almasına rağmen şimdiye kadar gereğini yerine getirmemiştir. Bu nedenle, satılan malın iadesi ve müvekkile ödenen bedelin iadesi için yüksek yargı mercilerine başvurma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Taraflar Arası Yazışmalar, …/…/… Tarihli Sipariş Formu, Fatura, … Noterliği’nin … Yevmiye Numaralı …/…/… Tarihli İhtarname ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen ve resen dikkate alınacak nedenlere dayanarak, fazla olan haklarımızın saklı olduğu hususunu belirterek, … numaralı … tarihli sipariş formu üzerinden talep edilen … numaralı …/…/… tarihli faturaya konu malın, müvekkil tarafından iade edilmesi talep edilmektedir. Sipariş edilen malın bedeli, noter aracılığıyla gönderilen ihtarname tarihinden itibaren işletilecek faizle birlikte müvekkile iade edilmesine karar verilmesi talep edilmektedir. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ödemenin satıcı şirkete yüklenmesi vekaleten talep edilmektedir. Saygılarımla arz ve talep ederim.(…/…/…)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tüketici hakem heyeti dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.