trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tck 179

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 179)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 179) Nedir?

Trafik; hava, deniz, demir ve kara yollarındaki akışı ifade eder. Motorlu araçların insanlar tarafından idare ediliyor olması dolayısıyla ister istemez trafik akışı içerisinde bir risk doğmaktadır. Bu riskler tehlikeli sonuca neden olduğunda oldukça ağır sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle riski en aza indirmek adına trafik güvenliğinin tehlikeye atma suçu TCK 179 düzenlemesinde yer almıştır.

TCK 179 kanun maddesini okumak istemiyorsanız direk olarak aşağıya konu ile ilgili detaylı bilgilendirmelerimize geçebilirsiniz.

TCK 179

TCK 179 düzenlemesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun üç farklı şekilde işlenebileceği öngörülmüştür. Buna göre trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu şu hareketler ile işlenebilir:

 • Trafiğin güvenli şekilde işlemesi amacı ile konulmuş işaretlerin değiştirilmesi, kullanılamaz duruma sokulması, yerinden kaldırılması, hatalı işaretler konulması, trafiğin akışı için önemli noktalara bir şeyler konulması, trafiğin teknik işleyiş sistemi ile oynanması fiilleri ile insanların hayatı, sağlığı veya malvarlığına yönelik tehlikeli bir durum oluşturmak. (TCK 179/1)
 • Gene aynı ulaşım yollarını sevk ve idare eden kişilerce, bu sevk ve idarede insanların hayatını, malvarlığını yahut sağlığını tehlikeye sokacak şekilde harekette bulunmak (TCK 179/2)
 • Motorlu aracını sağlıklı şekilde kullanamayacak derecede alkol ve uyuşturucu madde alarak araç kullanmak (TCK 179/3)

Yazımızda TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun bu saydığımız üç halinin işleniş şeklini, cezasını, ceza gerektirmeyen durumları ve konunun diğer önemli ayrıntılarını konu edindik. Bu suçun önemli cezai yaptırımlar içeriyor olması ve cezai sürecin karmaşık olması dolayısıyla yazının sırasına göre okunmasını tavsiye ederiz.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Nedir?

Alkollü araç kullanma, Karayolları Trafik Kanunu düzenlemelerinde yaptırıma başlanmış bir durumdur. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile benzer yönleri olmakla birlikte farklı suçlardır. Ancak 1,00 promil üzerinde alkollü araç kullanıldığı takdirde trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçu bakımından değerlendirme yapılır. Yani bu iki fiil farklı suçlar olmasına rağmen kesiştiği bir nokta vardır.

Alkollü araç kullanma idari cezası ile ilgili detaylı bilgiyi “alkollü araç kullanma cezası” başlıklı yazımızda yer almaktadır. Oradaki yazımızda daha çok idari para cezasına ve ehliyetin geri alınması konularına değindik. Ceza davası meselesi ise bu yazımızın konusudur.

Kısaca TCK 179 suçunu ilgilendiren kısmına değinmemiz gerekirse;

 • TCK 179/3 yukarıda değindiğimiz üzere alkollü araç kullanma ile bu suçun işleniş şekline ilişkindir. Uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu en çok TCK 179/3 ile işlenmektedir. TCK 179/3, alkollü araç kullanmanın trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu bildirmekteyse de ne derece alkolle bu suçun işlendiğine yer vermemektedir. Buna KTK kuralları çerçevesinde ulaşmaktayız.
 • Buna göre 1,00 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması halinde kişi, TCK 179 anlamında suç işlemiş olacaktır. Otomobiller için 0,5 promil, ticari araçlar için 0,2 promil alkol ile araç kullanılması ise TCK 179 anlamında suç teşkil etmez. Yalnızca idari para cezası ile birlikte belirli süre ehliyete el koyma yaptırımına tabi olacaktır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları

TCK 179 suçunda bu suçun her işleniş şekli bakımından da korunan değer trafik güvenliğinin yanında kamu güvenliğidir. Ayrıca kişilerin yaşam ve mülkiyet hakkı ile beraber vücut bütünlükleri de koruma altına alınmaya çalışılmıştır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu genel olarak özgü suç olmayıp herkes tarafından işlenebilen suçlardandır. Ancak TCK 179/2 düzenlemesi bakımından fail herkes olamaz. Ancak trafiğin işleyişini “sevk ve idare eden kişiler” burada fail olabilir.

Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için, tehlike suçu olması dolayısıyla, birilerinin zarar uğramış olması gerekmez. “Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması” söz konusu olduğu için suçun mağduru toplumu oluşturan bireylerin tamamıdır. Yani bir noktada kamu düzeni tehdit edilmektedir.

TCK 179 suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Bununla beraber TCK 180 düzenlemesi TCK 179/1 ve TCK 179/2 düzenlemelerinde yer alan trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunun taksirle de işlenebileceğini bildirmektedir. Ancak tek fark karayolu taksirle işlenen suça dahil edilmemiştir.

Bunun anlamı, karayolunda işlenen trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunun taksirle işlenemeyeceğidir. Ancak diğer şekilde trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu kasten işlenebileceği gibi taksirle de işlenebilir. Failin bu bahsettiğimiz kastın yanında ayrıca bir saikle hareket etmiş olması kanun maddesinde aranmamıştır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Cezası

TCK 179/1 Cezası → TCK 179/1’de yer alan trafik güvenliğinin tehlikeye sokma suçunun temel hali için hürriyeti bağlayıcı hapis cezası öngörülmüştür. Burada cezanın alt sınırı 1 yıl üst sınırı ise 6 yıl hapis cezasıdır.

TCK 179/2 Cezası → TCK 179/2’de yer alan sadece belirli kişilerin işleyebileceği trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu için de hapis cezası öngörülmüş olmakla beraber burada daha hafif bir ceza söz konusudur. Burada belirtilen cezanın alt sınırı 3 ay üst sınırı ise 2 yıl hapis cezasıdır.

TCK 179/3 Cezası → TCK 179/3’de yer alan alkollü şekilde trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçu için de gene hapis cezası öngörülmüştür. Gene burada da 3 ay ile 2 yıl arasında değişen bir hapis cezası söz konusu olacaktır.

TCK 180 Cezası → TCK 180 düzenlemesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun taksirle işlenmesi durumu gösterilmiştir. Burada verilecek ceza 3 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezasıdır.

Görüldüğü üzere TCK 179 suçu için yalnızca hapis cezası öngörülmüştür. Hapis ile beraber adli para cezası yaptırımı öngörülmemiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun bu dört işleniş şeklinin önemli noktalarına aşağıda değindineceğiz.

TCK 179/1

TCK 179/1 düzenlemesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun bazı işleniş şekillerine yer verilmiştir. Buna göre denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımının sağlıklı işlemesi için konulmuş olan işaretleri;

 • Değiştirmek
 • Kullanılmaz hale getirmek
 • Yerinden sökerek almak
 • Yanlış işaretler koymak

şeklinde fiiller trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun temel halini oluşturur. Bunun yanında trafiğin ilerlemesi bakımından kritik yerlere trafiği tehlikeye sokacak şeyler koymak yahut trafiğin sağlıklı işlemesi için oluşturulmuş teknik sisteme müdahale etmek de yine TCK 179/1 kapsamında suç teşkil eder.

Tabi burada trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması; başkalarının hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından tehlike doğurmak olarak ifade edilmiştir. TCK 179/1 yazımızın konusu olan suçun temel hali olmakla birlikte cezalandırma bakımından yukarıda bahsettiğimiz üzere en ağır olanıdır.

TCK 179/2

TCK 179/2 düzenlemesi de gene karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu ulaşımlar ile ilgili olarak bu ulaşımın sevk ve idaresi ile ilgilenen kişilerin, bu işi insanların yaşam, sağlık ve malvarlığına zarar getirebilecek şekilde yapmalarını suç olarak belirtmiştir. Ancak kişinin yalnızca trafik kurallarına aykırı hareket etmesi bu suçun oluşumu için yeterli sayılmamaktadır. Burada belirttiğimiz üzere kişilerin malvarlığı, vücut bütünlüğü veya yaşam haklarına yönelik zarar oluşturacak şekilde bir sevk ve idarenin varlığı aranır.

Örnek vermek gerekirse, kişinin emniyet şeridini ihlal edecek şekilde aracını kullanıyor olması her ne kadar trafik kurallarına aykırı davranılmış olması anlamına gelse de TCK 179 anlamında suç teşkil etmez. Ancak kişi emniyet şeridini ambulans yahut itfaiye aracının geçişini engeller şekilde ihlal ediyorsa o zaman TCK 179/2 anlamında suç oluşmuş demektir. TCK 179/2’nin cezası yukarıda değindiğimiz üzere cezanın temel şekli olan 179/1’den daha azdır.

TCK 179/3

TCK 179/3, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması olgusunun alkollü veya uyuşturucu kullanmış vaziyette araç kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halini düzenlemiştir. Esasen TCK 179/3 ile alkollü araç kullanma suçu arasındaki farkı yukarıda belirtmiştik. 1,00 promilin aşılması halinde TCK 179/3 uygulama alanı bulacaktır. Burada tekrar açıklamaya lüzum görmüyoruz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “alkollü  araç kullanma cezası” başlıklı yazımıza bakılabilir.

TCK 180

TCK 180, trafik güvenliğinin taksirli bir davranışla tehlikeye sokulmasını düzenlemiştir. Ancak buradaki fark; suçun kasten işlenen hali olan TCK 179 düzenlemesinde yer alan kara yolu ulaşımı TCK 180’de hariç tutulmuştur. Yani karayolu üzerinde işlenen trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu bakımından taksir söz konusu olmaz. Ancak kastılı fiiller karayolu bakımından cezalandırılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Önemli Diğer Hususlar

TCK 179 Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusuru Etkileyen Nedenler

TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye suçunu hukuka uygun hale getiren ilgilinin rızası gibi herhangi bir hukuka uygunluk nedeni mevcut değildir. Ancak kusuru etkileyen nedenlerin varlığından bahsedilebilir. Örneğin TCK 25 düzenlemesinde yer alan zorunluluk hali trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından kusuru kaldıran bir neden olarak değerlendirilebilir. Örneğin acil şekilde hastaneye yetiştirilmesi gereken bir hasta bu şekilde motorlu bir araç ile bu suç anlamında hareket işlenerek götürülürse burada kusur kalkacaktır.

Zorunluluk hali gibi kusuru etkileyen nedenlerin varlığı halinde kişinin başka türlü hareket edilemeyeceğini ispat etmesi gerekecektir. Böyle bir durumda kişiye ceza verilmeyeceği gibi hatta bu şekilde hareket etmemesi somut olayın özelliklerine göre kişi için cezai yaptırım gerektirebilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Teşebbüs ve İştirak

TCK 179. maddede yer alan her üç işleniş şekli bakımından da teşebbüs kural olarak mümkün değildir. Burada “sırf hareket suçu” olarak adlandırılan bir suç söz konusu olduğu için teşebbüs hükümleri yürümez. Ancak somut olayın özelliklerine göre uygun düştüğü ölçüde teşebbüsün mümkün olabildiği kabul edilmektedir. Örneğin kişi trafik levhalarını tam değiştirecekken emniyet güçlerine yakalanırsa bu durumda TCK 179/1 suçuna teşebbüs edildiği kabul edilmelidir. Bazı durumlarda kişi suça teşebbüs ettiği halde sanki suçun fiil unsuru gerçekleşmiş gibi yargılama yapılıyor olması mümkündür. Böyle bir durumda teşebbüs hükümlerine dayanarak cezada indirime gidilmesi sağlanabilir.

İştirak, bir suça bir şekilde müdahil olmayı ifade eder. Bir suçun işlenmesine yardım etme, azmettirme, dolaylı olarak fiil hareketlerini gerçekleştirme yahut doğrudan icra hareketlerini birlikte gerçekleştirme gibi durumlarda suça iştirak söz konusu olur. TCK 179/ ve 179/3 suçlarında iştirak bakımından genel hükümler uygulanır. Yani iştirak statülerinin her türlüsü burada mümkündür. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere TCK 179/3 özgü suç yani yalnızca belirli kişiler tarafından işlenebilen bir suçtur. Buna bağlı olarak TCK 179/3 suçuna ancak azmettirme yahut yardım etme şeklinde iştirak mümkündür.

TCK 179 Suçu ile Birlikte Başka Suçların İşlenmesi (İçtima)

İçtima kuralları, bir kişinin aynı anda gerçekleştirdiği birbiri ile bağlı birden fazla fiil ile yahut tek fiil ile birden fazla suç işlenmesi durumunda uygulanacak kurallara denir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun TCK 179/1 de yer alan temel şeklinin işlenmesi ile birlikte “mala zarar verme suçu” işlenmişse somut olayın özelliklerine göre daha ağır ceza gerektiren suçtan ötürü cezalandırılır.
 • TCK 179/1’de yer alan fiiller aynı anda işlenmişse tek suç oluşmuş sayılır ve tek suçtan ötürü cezalandırmaya gidilir.
 • Bu suçun hareket ögesinin gerçekleştirilmesi ile ölüm – yaralama sonucu gerçekleşmişse kişi trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan değil öldürme – yaralama suçundan ceza alacaktır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezasına çevirme, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde kişi hakkında verilen hapis cezası hükmünün adli para cezası olarak ödenmesi şeklinde infaz edilmesini ifade eder. Burada hapis cezası hükmünün adli para cezasına nasıl çevrileceğine ilişkin şartlar önem taşır. Adli para cezasına çevirme şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “adli para cezası” başlıklı yazımıza bakılabilir.

TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile ilgili olarak yukarıda değindiğimiz üzere farklı fiil seçenekleri ve bunlara yönelik farklı miktarlarda hapis cezaları öngörülmüştür. Söz konusu bu hapis cezaları ile birlikte hükmedilmesi gereken hapis cezalarına yer verilmemiştir. Buna bağlı olarak şartların gerçekleşmesi halinde TCK 179 suçu cezası adli para cezasına çevrilebilecektir. Bahsettiğimiz bu adli para cezasının taksitler halinde ödeneceğine hükmetmek mümkündür.

TCK 179 Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, 2 yıl ve altında verilen ceza hükmünün ertelenerek infazının önüne geçilmesini ifade etmektedir. Burada hakim kişiye 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen bir denetim süresi belirtir ve bu süre içerisinde uyulması gereken bir takım sorumluluklar yükler. Kişi bu süreyi kasten bir suç işlemeden ve hükmedilen yükümlere uyarak geçirirse yargılamada verilen ceza hükmü “infaz edilmiş” gibi sonuç doğar. Yukarıda bahsettiğimiz adli para cezalarının ne şekilde verildiği önemli olmaksızın erteleme kararı vermek mümkün değildir.

TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu cezanın ertelenmesi şartları bakımından uygun bir suçtur. Yani bu suç ile yargılanan kişi hakkında mahkemenin ceza hükmü vermesi halinde bununla birlikte bir de cezanın ertelenmesi kararı vermesi mümkündür.

TCK 179 Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uygulamadaki adıyla HAGB, yukarıda değindiğimiz cezanın ertelenmesi kurumuna benzer. HAGB kararı için de gene 2 yıl ve altında verilen bir hapis cezası hükmü söz konusu olmalıdır. Böyle bir durumda mahkeme söz konusu “ceza hükmünü açıklamayarak kişiye adeta ikinci bir şans” verilmektedir. Burada cezanın ertelenmesinden farklı olarak kişiye 5 yıllık bir denetim süresi tanınır ve bu süre içerisinde kasten bir suç işlememesi gerektiği bildirilir. HAGB şartlarına burada ayrıntılı değinmeyeceğiz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” başlıklı yazımıza bakılabilir.

TCK 179 trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçu cezanın ertelenmesi kararına uygun olduğu gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına da uygundur. Kişi söz konusu bu 5 yıllık süreyi yükümlerine uygun olarak geçirirse “hakkında hiç ceza verilmemiş” gibi sonuç doğar. Ancak bu 5 yıllık süre içerisinde kasıtlı bir suça karışırsa hem TCK 179 cezasını hem de bu yeni işlediği suçun cezasını birlikte çekmek zorunda kalacaktır.

TCK 179 Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Ceza yargılaması sisteminde bazı suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayetinin varlığı gereklidir. Bazı suç düzenlemeleri ise kamu düzeninin işleyişini korumaları itibari ile re’sen soruşturulur ve kovuşturulur. Yani kimsenin şikayeti aranmaz.

İşte takip edilebilmesi için şikayet gereken suçlarda hak düşürücü şikayet zamanaşımı süresi söz konusu olur. Takibi şikayete bağlı olmayan suçlar ile ilgili olaraksa böyle bir durum söz konusu olmaz. Onlar için ancak dava zamanaşımı söz konusu olabilir ki bu da genellikle oldukça uzun bir süreyi (8 yıl gibi) kapsar

TCK 179 suçunun her üç fıkrasında yer alan işleniş şekli bakımından soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı değildir. Toplumu oluşturan bireylerin tamamı burada mağdur kabul edildiği için bu suçtan ötürü kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılabilmesi kimsenin şikayetine tabi değildir. Bunun anlamı re’sen cezai sürecin başlatılacağıdır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, takibi şikayete bağlı olmayan suçlardan olduğu için, herhangi bir şikayet zamanaşımı süresi söz konusu olmaz. Ancak burada 8 yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusudur. Yani 8 sene içerisinde ilgili soruşturma ve kovuşturma işlemler tamamlanmazsa dava zamanaşımına uğrar.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları görüldüğü üzere seçimlik hareketli bir suçtur ve birçok fiil ile bu suç işlenebilir. Uygulamada emniyet birimlerinin kişi hakkında tuttuğu tutanakların kimi zaman haksız olarak tutulduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak kişiler gereksiz soruşturma ve kovuşturma süreci geçirebilmektedir. Bununla beraber yukarıda değindiğimiz üzere TCK 179 suçu için belirtilen ceza hafifsenecek cezalardan değildir. Ciddi bir hapis cezası öngörülmektedir.  Bu nedenle bu suç ile ilgili hakkında takip başlatılan kişinin henüz soruşturma aşamasının başından itibaren deneyimli bir ceza avukatından hukuki yardım alması yararına olacaktır.

Ceza avukatı söz konusu suçla ilgili tecrübe sahibi olmakla birlikte, kolluk ve yargı teşkilatının işleyişi hakkında bilgilidir. Müdafiin lehine olan yasal dayanaklara ve vakıalara dayanır ve onun aleyhine olanları kanuni görevi gereği ortaya atmaz. Sürecin karmaşık yapısı içerisinde deneyimli bir ceza avukatından hukuki destek talep etmek kişiye avantaj sağlar.

tck 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu emsal yargıtay kararları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ile Kasten Yaralamaya Teşebbüsün Birlikte İşlenmesi 

“Sanığın idaresindeki aracı olay yerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullandığı sırada olay yerine müşteki polis memurlarının geldikleri, sanığa durması için ikazda bulundukları, bu ikazlara rağmen sanığın aracını müştekilerin üzerine sürdüğü, müştekilerin kenara çekildikleri bu şekilde müştekilerin yaralanmadıkları sanığın bu eyleminden sonra kaçmaya başlaması üzerine müştekilerin takibe başladıkları, sanığın aracı trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanmaya devam ettiği, bunun üzerine müştekilerin takipten vazgeçtikleri olayda, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarının oluştuğu, her iki suçtan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 13.01.2014, 2013/9017, 2014/174).

Araç Geçişine Açık Yolda Önlem Almadan Malzeme Koymak Suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

“Katılanın idaresindeki araçla yerleşim yeri içerisindeki iki yönlü kullanıma açık dar yolda ilerlerken sanığa ait inşaatın önüne geldiğinde sanığın aracının katılanın şeridinde park halinde durması üzerine karşı şeritten inşaatın içinden yola doğru uzatılmış demirlerin üzerinden geçmeye çalışırken demirlerin aracına sürterek maddi hasara neden olduğu olayda, sanığın araç geçişine açık yolda önlem almadan malzeme koymak suretiyle kusurlu olduğunun kabul edilebileceği bununla birlikte atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, unsurları oluşmayan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 12.CD., 18.12.2013, 2013/9411, 2013/30705).

Yol Yapım Çalışması Nedeniyle Gerekli Trafik İşaret Levhalarını Koymama 

“Katılanın olay gecesi sevk ve idaresindeki otomobiliyle, yol yapım çalışması nedeni ile geçişin servis yolundan verilerek kapatılan yol bölümünde herhangi bir aretleme yapılmadığından, trafiğe kapatılan kısma girip kum yığınına çarpması sonucu aracı maddi hasara uğramış ise de; TCK 179/1. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun kasten işlenebilen bir suç olması, sanığın, yol yapım çalışması nedeniyle gerekli trafik işaret levhalarını koymamaktan ibaret eyleminin bu haliyle taksir kapsamında kaldığı anlaşılmakla unsurları oluşmayan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 28.11.2013, 2012/30033, 2013/27325). 

Yoğun Trafikte Manevra Yapmak (Makas Atma) Suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 

“Sanığın olay günü idaresindeki otoyla seyir halinde iken müşteki Al… Ar…’nın yönetimindeki servis minibüsüyle kendisine sellektör yapması nedeniyle sinirlenerek aracının direksiyonunu aniden bu aracın önüne kırması ile yoğun trafikteki araçların durması, sanığın servis aracını kullanan şöför Al… Ar…’nın yanına gelip aracın aynasına ve camına yumruk vurmaya başlamasıyla araçta bulunan beraat eden sanıklar Se… ve Bu…’ın aşağıya inmesi, sanığın Se…’a hakaret etmesi ve Se… ve Bu…’a yumruk vurarak yaralanmalarına sebep olması ve Se… ile Bu…’in birlikte haksız tahrik altında sanığı yaralamaları, etrafta ve servis aracında bulunan kişilerin tarafları ayırmasıyla servis aracının hareket ettiği sırada sanığın aracıyla harekete geçerek, yoğun trafikte trafiği de tehlikeye düşürecek manevralarla servis aracının sağından ve solundan ayrı aynı çarparak zarar vermesi şeklinde gerçekleştiği anlaşılan olayda atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurlarının oluştuğu görülmekle, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA karar verilmiştir.” (Yargıtay 12.CD., 18/12/2013, 2013/27242, 2013/29660).

TCK 179 Taksirle Kazaya Sebebiyet Verme

“5237 sayılı TCK 179/2 maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun ancak kasten işlenebilen suçlardan olduğu, kara yolunda trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye sokulmasının TCK’da ve cezai yaptırım öngören diğer kanunlarda suç olarak düzenlenmediği, somut olayda, 2918 sayılı KTK’ya göre kural ihlalinde bulunup asli kusurlu olarak kazaya sebebiyet veren sanığın taksirle hareket ettiğinin kabulü gerektiği, bu nedenle unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmesizin yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 12.CD., 19.01.2012, 2011/19980, 2012/529). 

Ehliyetsiz Araç Kullanma

“Olay tarihinde fiziki görünümü itibariyle yaşı küçük gibi görünen ve bu nedenle olay mahallinde görevli jandarma trafik ekibinin dikkatini çeken, sürücü belgesi olmayan ve emniyet kemerini takmamış olan sanığın jandarma görevlilerini görünce yoluna devam etmesi üzerine, jandarma görevlilerince takip edilerek bir süre sonra durdurulduğu, alkollü olduğuna ilişkin bir tespitin bulunmadığı, sadece sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 12.CD., 17.01.2012, 2011/6141, 2012/281). 

TCK 179 Araç Takip Ederek Sıkıştırmak

“Sanığın sevk ve idaresindeki araç ile katılanın aracının sağından geçmek istediği, geçemeyince soluna geçerek korna ve selektör yapmaya başladığı, katılan ara sokaklara girdiğinde takip edip sıkıştırdığı, katılanın oturmakta olduğu siteye kadar takip ettiği, sanığın sıkıştırması nedeniyle katılanın aracı ile site nizamiyesine çarptığı olayda sanığın trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu kabul eden mahkemenin takdirinde isabetsizlik görülmemiştir” (Yargıtay 12.CD., 28.05.2012, 2011/13267, 2012/13297). 

Yalnızca Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulması Gerektiği

“Yönetimindeki otomobille ışıklı kavşakta kendisine kırmızı ışık yandığı halde durmayarak seyrine devam etmesi üzerine, sağ taraftaki servis yan yolunda yeşil ışıkta harekete geçip, Buca Köprüsü istikametine doğru dönüşe geçen Se… Öz… idaresindeki otomobilin sol ön, sol arka kapı ve çamurluk kısmına çarpıp, Se… Öz… ve onun aracında bulunan ablası Se…Ce…’in etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmalarına sebebiyet vermek suretiyle kazaya karışan ve 121 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı, ancak bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi uyarınca yalnızca taksirle yaralama suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın ayrıca TCK 179 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 12.CD., 13.12.2011, 2011/4085, 2011/8111).

Mağdurun Üzerine Araç Sürerek Tehdit Suçunu İşlemek 

“Sanık, müşteki ve tanık anlatımlarından sanığın olay günü sevk ve idaresindeki aracı ile seyir halinde iken evvelce kız meselesinden aralarında husumet bulunan müştekiyi yol kenarında gördüğü ve korkutmak amacı ile iki kez müştekinin yerine aracını sürdüğü, sanığın bu eylemi ile 5237 sayılı TCK 106 tehdit suçunu işlediği anlaşıldığından, bu suçtan yargılanıp cezalandırılması gerekirken sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyete hükmedilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 12.CD., 28.12.2011, 2011/15684, 2011/10104).

Aracı Kiralayan ve Yolcuların Sorumlu Olmayacağı 

“Dosya kapsamına göre; mahkemece sanıkların, yaş küçüklüğü sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılanan suça sürüklenen çocuk Ba… Pe…’in işlediği trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçuna yardım etme fiili sebebiyle 5237 sayılı Kanun’un 39/2 maddesi delaletiyle aynı eylemden cezalandırıldıkları olayda, araç kiralama işi yapan sanık ve anılan suçun işlendiği taşıt aracında yolcu olarak bulunan sanığın fiillerinin söz konusu suça yardım kapsamında değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur. (Yargıtay 2.CD., 26.10.2010, 2010/24703, 2010/29509).

TCK 179 Polislerden Kaçmak Amacıyla Aracı Tehlikeli Şekilde Sevk Etme

“5237 sayılı TCK 179/2. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluşması için aracın başkaları açısından tehlikeli şekilde kullanmanın yeterli olduğu, sahte sürücü belgesi kullanan sanığın olay tarihinde kaçakçılık suçuna karıştığı iddiasıyla kendisini takip eden polislerden kaçma saikiyle karla kaplı yolda ve buzlu zeminde aşırı süratli bir şekilde seyrettiği yolun kenarındaki mağdurlara çarparak yaralanmalarına sebebiyet verdiği, aracın kara saplanması sonucunda sanığın sürüşüne son verdiği anlaşıldığından, sanığa yüklenen suç oluştuğu halde yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 12.CD., 19.10.2011, 2011/5224, 2011/3311). 

Ters Yola Girmek Suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

“Sanığın vaktin gece, yolun boş olması ve yolu kısaltmak amacıyla sevk ve idaresindeki araçla ters yöne girip mağdura çarparak yaralamalı trafik kazasına neden olduğu olaydan, sanığın ters yola bilerek ve isteyerek girdiği, idaresindeki kara taşıtını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme suçunun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine delillerin hatalı değerlendirmesi sonucu beraatine karar verilmesi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 12.CD., 13.10.2011, 2011/5654, 2011/2956). 

Sanığın Alkollü Olması, Emniyetli Şekilde Araç Kullanma TCK 179 

“Sanığın aracıyla seyir halinde iken trafik görevlileri tarafından yapılan kontrolde, 144 promil alkollü olduğunun tespit edildiği olayda sanığın mahkemede tekrar ettiği hazırlık ifadesinde olaydan önce alkol aldığını kabul etmesi ve 28.10.2006 tarihli olay tutanağında trafik görevlileri tarafından, yapılan yüzeysel fiziki kontrolde şahsın yüz ve boyun çevrelerinde kızarıklık bulunduğu, konuşmalarında duraklama ve dilinde sürçme olduğu, yer yer tutarsız kelimeler kullandığı ve hareketlerinin dengesiz olduğunun tespit edildiğinin belirtilmesi karşısında sanığın sübut bulan suçtan mahkumiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 2.CD., 03.05.2010, 2009/1643, 2010/2518).

TCK 179, Şahsın Aşırı Alkollü Olması ve Kazası

“Sevk ve idaresindeki araç ile kapalı olan eczanenin kepenklerine çarparak maddi zarara neden olan sanığın, “yapılan gözlemde aşırı derecede alkollü olduğu, ancak yardımla yürüyebildiğine” dair tutanak tutulması ve aldırılan doktor raporuna göre de yüksek derecede alkollü olduğunun saptanması, sanığın ise alkol aldığını ancak sarhoş olmadığını savunması karşısında, tutanak tanıkları dinlenip, suç tutanağını doğrulamaları halinde sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine, eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 2.CD., 20.10.2009, 2008/32439, 2009/39087).

Hemzemin Geçitte Trenle Çarpışma, Görev Kuralı, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

“Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın yönetimindeki otomobil ile kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçitten geçtiği sırada trene çarpması suretiyle meydana gelen olayda sanığın bu şekilde araç kullanmak suretiyle demiryolu ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olması karşısında eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 180/1, maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı davaya bakıp delilleri takdir etmek yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 2.CD.20.09.2007, 2007/8711, 2007/11605). 

Hemzemin Geçitte Aracı Durdurma 

“Hemzemin geçitten geçtiği sırada aracını stop ettiren sanığın, trenin araca çarpmasıyla sonuçlanan kazaya tedbirsizliğiyle neden olduğu ve 5237 Sayılı TCK’nın 180. maddesinde, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak adı altında tehlike suçu olarak düzenlendiği gözetilerek, 5237 Sayılı TCK’nın 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. maddeleri uyarınca her iki yasanın ilgili hükümleri olaya ayrı ayrı uygulanması ve sonuçların karşılaştırılması suretiyle lehe yasanın belirlenmesinden sonra sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, eylemin 5237 Sayılı Kanunda suç olarak düzenlenmediğinden bahisle yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 2.CD., 14.02.2007, 2006/8624, 2007/2013).

Bu makale faydalı mıydı?