Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği ile trafik cezasına itiraz talebinde bulunulabilir. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “trafik cezasına itiraz” yazımızı okuyabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki trafik cezasına itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KARŞI TARAF: ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Adres

TUTANAK TARİHİ: …/…/….

TEBLİĞ TARİHİ: …/…/….

KONU: … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün …/…/… tarih …  Numaralı … ₺’lik Trafik Cezası Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilin adına kayıtlı olan … plakalı aracın, Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A ve 47/1-B maddelerine aykırı bir şekilde kullanıldığı iddiasıyla ilgili olarak, müvekkilin gıyabında düzenlenen ve ekte sunulan …/…/…. tarihli, toplam … TL tutarındaki trafik ceza tutanağı tarafıma iletildi. Ancak, tarafıma tebliğ edilen ceza tutanağı, yasalara ve usullere aykırı bir şekilde uygulanmıştır. Bu durumu şu gerekçelerle açıklamak isterim:
 1. İddia edilen ihlalin, … Bulvarı havuzlu kavşak ışıklarında gerçekleştiği belirtilmektedir. Ancak, söz konusu kavşakta araçlar için yeşil ışık yanarken müvekkil tarafından kavşak geçilmiş olup, bu esnada trafik polisleri tarafından herhangi bir uyarı veya işaret yapılmamıştır. Müvekkil, uzun bir süre boyunca belirtilen istikamette seyir halinde olmasına rağmen, diğer trafik polisleri tarafından da durdurulmamıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A ve 47/1-B maddelerine dayanarak uygulanan trafik cezası, yasaya ve usule aykırıdır. Ayrıca, müvekkilin savunma hakkı, Anayasa’dan kaynaklanan hakları doğrultusunda kısıtlanmıştır. Bu nedenle, dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarih …  Numaralı Trafik Cezası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ve yüksek mahkemenizin re’sen dikkate alması gereken unsurlar ışığında, müvekkil aleyhine verilen trafik idari para cezasının yasalara ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesini içtenlikle talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KARŞI TARAF: …… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliği, Adres

TUTANAK TARİHİ: …/…/….

TEBLİĞ TARİHİ: …/…/….

KONU: …… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliğinin …/…/… tarih …  Numaralı … ₺’lik Trafik Cezası Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. …/…./…. tarihinde, tarafından tanzim edilen trafik cezasına itiraz ediyorum. Aracımın plakası …. olan bu ceza, fahri müfettiş tarafından kesilmiş ve tutanak üzerinde KTK. madde 46/2.G bendinde belirtilen kural ihlali gerekçe gösterilmiştir.
 1. Ancak, bu iddia üzerine yapılan incelemede, söz konusu trafik ihlaline dair herhangi bir görsel kaydın bulunmaması dikkat çekicidir. Haksız bir ceza ile suçlanmama rağmen, bu iddiayı destekleyecek somut kanıtların olmaması durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.
 1. Cezanın kesildiği saat dilimi sabah saatleridir ve ……. istikametinde seyrettiğim belirtilmiştir. Bu bölgede sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bilinmektedir. Ancak, belirtilen saatte bu yoğunluğun sebep olduğu trafiği tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirmek imkansızdır. Ayrıca, söz konusu yolun 2 şeritli olduğunu ve birden fazla şeridi aynı anda değiştirmenin mümkün olmadığını vurgulamak isterim.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu durumda, fahri müfettiş tarafından kesilen cezanın haksız olduğunu düşünüyor ve mahkemenizden cezanın iptalini talep ediyorum. İlerleyen süreçte tarafıma adil bir şekilde davranılmasını umuyor, hukuki haklarımın korunmasını bekliyorum.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarih … Numaralı Trafik Cezası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan sebepler ve re’sen dikkate alacağınız bilgiler ışığında fahri müfettiş tarafından kesilen trafik cezanın iptalini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.