Teslim tesellüm tutanağı örneği

Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

Teslim tesellüm tutanağı örneği ile teslim tesellümün ispatı gerçekleşebilir. Teslim tesellüm tutanağı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem tutanağın içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak tutanağı daha doğru yazmak için “teslim tesellüm” yazımızı okuyabilirsiniz.

Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

Aşağıdaki teslim tesellüm tutanağı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir tutanak hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile tutanak geçersiz nitelikte olabilecektir. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Tutanak Örneği-1

Malzeme Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

İşveren tarafından temin edilen ve aşağıda belirtilen donanımların, eksiksiz ve işlevsel bir şekilde teslim alındığını beyan ederim. Bu ekipmanların düzenli bakımını gerçekleştirerek, doğru ve uygun bir şekilde kullanacağımı taahhüt ederim. Söz konusu ekipmanın kullanım ömrü sona erdiğinde veya kullanılamaz duruma geldiğinde, ilgili ekipmanı, tüm bileşenleriyle birlikte, ilgili birim yetkilisine veya malzeme depo sorumlusuna resmi bir Teslim Tesellüm Tutanağı Formu ile teslim edeceğimi kabul ederim.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Malzeme Listesi: ……………..

İşbu tutanak, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca dikkatlice okunarak imzalanmıştır.(…/…/…)

MALZEMEYİ TESLİM ALAN:           MALZEMEYİ TESLİM EDEN:

İSİM SOYİSİM   İSİM SOYİSİM

UNVANI   UNVANI

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-2

Eşya Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

…… tarafından ileri sürülen iddia, murislerin muris muvazaası içinde bulundukları yönündedir. Bu iddia, şahıs olan … ve onun eşi … tarafından gerçekleştirilen bir dizi mülkiyet aktıyla ilgilidir. Murislerin tapu kayıtlarının aktif ve pasif detaylarıyla birlikte incelenmek üzere tarafımıza iletilmiştir, bu inceleme hukuk büromuz tarafından yapılmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İlgili şahıs olan …….., tarafımıza sunulan belgeleri inceledikten sonra, bu belgeler tekrar sahipleri olan ……. ve …….’ye iade edilmek üzere …/…/…, tarihinde Avukat … tarafından teslim edilmiştir. Teslimat, her iki tarafın da katılımıyla gerçekleşmiş olup, bu sürecin ayrıntıları işbu tutanakla tespit edilmiştir.

İşbu tutanak, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca dikkatlice okunarak imzalanmıştır.(…../……../……)

EŞYAYI TESLİM ALAN:                   EŞYAYI TESLİM EDEN:

İSİM SOYİSİM   İSİM SOYİSİM

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-3

Konut Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

Taraflar arasında, ………… Noterliği …/…../…… tarihli … yevmiye numarası ile düzenlenmiş olan Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi mevcuttur. Yüklenici tarafından 6306 Sayılı Kanun kapsamında inşa edilen ……. ili, ………… ilçesi, …………… Mahallesi, ……… Sokak No: ….. adresinde bulunan taşınmazın tapuda kayıtlı … Ada, … Parsel Nolu Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen Binanın (3) Nolu bağımsız bölümü, …/…/….. tarihinde tescil edilmiş olan … yevmiye numaralı tapu senedi ile tarafımdan teslim alınmıştır.

İlgili konutun kullanım ve oturuma uygun bir durumda olduğunu, herhangi bir eksiklik veya kusur bulunmadığını, tarafımca görülüp beğenilerek kabul edildiğini beyan ederim. Konut paylaşım tutanağı eki olan mahal listesinde belirtilen tüm tesisat, demirbaşlar vb. yeni ve işlevsel durumda tarafımdan teslim alınmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Ayrıca, teslim aldığım konutun bulunduğu bina ve parseldeki müşterek yerlerin tesisatlarını, tesisatların noksansız ve kullanıma uygun durumda teslim alındığını, ileride herhangi bir eksiklik nedeniyle hak ve alacak iddia etmeyeceğimi kabul ve ikrar ederek, söz konusu hususları …/…/…. tarihinde imzaladık.

İşbu tutanak, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca dikkatlice okunarak imzalanmıştır.(…../……../……)

KONUTU TESLİM ALAN:               KONUTU TESLİM EDEN:

(EV SAHİBİ)     (YÜKLENİCİ)

İSİM SOYİSİM   İSİM SOYİSİM

İMZA       İMZA

Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Teslim tesellüm tutanağı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Tutanak da kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Teslim tesellüm tutanağı örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, teslim tesellüm tutanağı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek tutanak hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.