Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Dava Dilekçesi

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava dilekçesi örneği ile tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası talebinde bulunulabilir. Tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Tahliye taahhütnamesi ile tahliye talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı, müvekkilime ait olan … ili, Merkez ilçesi, …… Mahallesi, … numaralı taşınmazda kiracı olarak ikamet etmektedir. Taraflar arasında gerçekleşen sözleşme, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye numarasıyla düzenlenen ve taşınmazın …/…/… tarihinde tahliye edileceğini belirten taahhütname üzerinden uzatılmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte taşınmazı boşaltmamıştır. Müvekkilim tarafından yapılan hatırlatmalara rağmen, davacı tarafından alınan şifahi cevap, taşınmazın bugüne kadar boşaltılmamış olduğunu göstermektedir. Bu durum, kiracının taahhüt ettiği tahliye tarihini ihlal ettiği için bu davayı açma zorunluluğunu doğurmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, Kira sözleşmesi, … Noterliğinin …/…/… Tarih ve … Yevmiye Numaralı Tahliye Taahhütnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 352/1, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlerle, kiracı tarafından verilen tahliye taahhüdüne dayanarak açılan davanın kabul edilerek, kiracının taşınmazdan derhal tahliyesine ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, tarafımızdan talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Tahliye taahhütnamesi ile tahliye talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı …/…/… tarihinde kira sözleşmesi imzaladık. Kira sözleşmesinin imzalanmasından … ay sonra kendisi ile kira konusu taşınmazı …/…/… tarihinde boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi imzaladık.
 1. Tahliye taahhütnamesinde yer alan tarih gelmesine rağmen kiracı söz konusu taşınmazı boşaltmamıştır. Bunun üzerine … Noterliği’nden ../../.. tarihinde … yevmiye numaralı ihtarname ile kendisinde ihtar yollamama rağmen söz konusu ihtarı dikkate almamıştır. Bu sebepler göz önüne alındığında bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, Kira sözleşmesi, … Noterliğinin …/…/… Tarih ve … Yevmiye Numaralı İhtarname ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 352/1, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilen ve re’sen değerlendirilebilecek nedenler ışığında, kiracının kira konusu taşınmazdan derhal tahliyesine ve yargılama masraflarının davalı tarafından üstlenilmesine hükmedilmesini, tarafımızca talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tahliye taahhütnamesi ile tahliye dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.