Satış sözleşmesi örneği

Satış Sözleşmesi Örneği

Satış sözleşmesi örneği ile satış sözleşmesi talebinde bulunulabilir. Satış sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “satış sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Satış Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki satış sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

TİCARİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
 • İşbu sözleşme, birinci tarafı ……. (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) ve ikinci tarafı …………………………………………… (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.
 • SATICI: İsim-Soyisim, Adres, İletişim Numarası, E-Posta Adresi
 • ALICI: İsim-Soyisim, Adres, İletişim Numarası, E-Posta Adresi
 • Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
 1. KONU:
 • İşbu sözleşmenin temel amacı, beraberinde yer alan sipariş formu ile ayrılmaz bir bütün oluşturan ek ve eklerde belirtilen malın, tür ve miktar açısından belirtilen şartlara uygun bir şekilde, tedarikçi olan …. tarafından alıcıya temin edilmesini içermektedir.
 1. SÖZLEŞME TÜRÜ VE BEDELİ:
 • Bu sözleşme, birim fiyat esasına dayalıdır ve SİPARİŞ formunda belirtilen her iş kaleminin miktarı ile tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Bu toplam bedel, …………₺ tutarındadır.
 1. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN GİDERLER:
 • Taahhüdün yerine getirilmesi için gereken tüm masraflar, ilave işler nedeniyle ortaya çıkabilecek artışları da içerecek şekilde, sözleşme metninde belirtildiği üzere nakliye, sigorta ve yükleme giderleri dahil olarak yerine getirilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV), sözleşme bedeline dahil değildir ve bu KDV tutarı alıcı tarafından ….’e ödenecektir. Sözleşme gideri adı altında doğacak diğer masraflar da alıcıya aittir. Nakliye, muhafaza ve sigorta giderleri de alıcı tarafından karşılanacaktır.
 1. SÖZLEŞME EKLERİ:
 • Sipariş formu, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraf olan …..’i ile alıcıyı bağlar. Eğer sözleşme ile sipariş formu arasında herhangi bir çelişki ortaya çıkarsa, sipariş formunda yer alan koşullar, …..’i ve alıcıyı bağlayacaktır.
 1. SÖZLEŞME TESLİM ŞARTLARI:
 • Malın Teslim Edilme Yeri: “……………………………………………………………………….
 • Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sipariş avansının ödenmesinin ardından işe başlanacaktır. Mal teslim süresi sipariş avansının alınmasını müteakip … iş günü olarak belirlenmiştir. Mallar, alıcı tarafından belirtilen adreste, … tarafından verilen teslimat programına uygun olarak teslim alınacaktır.
 1. ÖDEME: 
 • Sözleşme bedelinin %30’u (yüzde otuz), sözleşme imzalandıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde ödenecek, kalan miktar ise malzemenin teslimi öncesinde peşin olarak ödenecektir.
 • Satılan malın mülkiyet hakkı ….’e aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamının ödenmesiyle birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin tamamen ödenmemesi durumunda …., herhangi bir ihtar veya ilam almaksızın, mal üzerindeki mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm hak ve yetkilerini kullanma yetkisine sahiptir. Alıcı, satışın mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı, bu hakların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tüm masrafları peşin olarak ödemeyi kabul eder.
 1. AVANS:
 • Sözleşme bedelinin ………………TL tutarındaki kısmını, tarafların imzalarını tamamlamasını müteakip ödeyecektir. alıcı, avans teminat mektubu talebini yazılı olarak bildirmesi durumunda, …. avans teminat mektubunu yazılı bildirimden sonraki 7 iş günü içinde teslim edecektir.
 1. FİYAT FARKI:
 • Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir. 
 1. SÜRE UZATIMI:
 • Taraflar, bu sözleşme ve eklerinde belirlenen süreleri kesin olarak kabul etmişlerdir. Aşağıda belirtilen sebepler dışında, kesinlikle süre uzatımına gidilmeyecektir.
 • Alıcı’ya ait sebepler şunlardır:

a) ….’den kaynaklanan sebepler; …. tarafından yazılı emirle işin tamamının veya bir kısmının durdurulması,

b) İş programına işin yapılacağı bölümlerin …. tarafından tesliminin gecikmesi,

c) Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme,

d) Sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması,

e) ….’in sebep olduğu diğer gecikme sebepleri, ve bu gecikme sebeplerinde alıcının kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde, malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre, en az gecikilen süre kadar uzatılacaktır.

 • Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (Alıcının veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin …. tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler, tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya alıcının gücünün yetmemesi ve alıcı, tarafından 10 gün içinde …..’e yazılı bildirim yapılması halinde, malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre uzatılacaktır.
 1. CEZA-İ ŞART:
 • Eğer alıcı, taahhüt ettiği ödeme süresini geçirirse, her geçen gün için hiçbir ihtarda bulunmaya gerek kalmaksızın ve ilam almaksızın sözleşme bedelinin %0,1’i oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Ayrıca, gecikme faizi talep etme hakkı da saklı tutulmuştur.
 • Teslim programında işin kısım kısım teslim edilmesi öngörülmüşse, teslim programına göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanacak ve geciken kısmın bedeline göre yukarıdaki madde de belirtilen oranda gecikme cezası uygulanacak ve faiz talep edilecektir.
 • Gecikme cezası, alıcıya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın … tarafından fatura edilecektir.
 • Gecikme durumunda …’in gecikme nedeniyle sahip olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklı tutulmuştur.
 1. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:
 • Sözleşmenin hükümlerinde değişiklik, yalnızca tarafların imzalarını taşıyan ek sözleşmenin imzalanmasıyla gerçekleştirilebilir.
 • Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe, taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.
 • Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekte ihmali veya gecikmesi, zımni bir kabul anlamına gelmeyecektir.
 1. ALICININ SORUMLULUKLARI:
 • Alıcı, satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı, …. tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını beyan eder; aksi durumlarda derhal ……’e yazılı bildirimde bulunacaktır.
 • Alıcı, malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili ….’e yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde, tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul eder.
 1. GARANTİ:
 • Bu sözleşme kapsamında yer alan işlerin gerçekleştirilmesi için gereken taşıma giderleri sözleşme bedeli dışındadır. Taşıma sürecinde, malların sigortalanması gerektiği durumlarda, alıcı bu sorumluluğu üstlenir.
 • Ürettiği malzemeleri, sipariş formunda belirtilen uluslararası standartlara uygun olarak toleranslar içinde teslim etmekle yükümlü olan …..
 • Alıcıya malzemelerin teslimi yapıldıktan sonra, malzeme kalitesinden kaynaklanmayan, montaj öncesi veya sonrasında meydana gelebilecek her türlü sorun ve zarardan alıcı sorumludur.
 • Malzemelerde tespit edilen sorunlar durumunda, alıcı derhal ….’e yazılı bildirimde bulunacaktır. Yapılacak testler sonucunda ortaya çıkan sorunlarda, malzemelerin yeniden tedariki ….’nin sorumluluğundadır.
 • Malzemelerin garanti süresi …. yıldır.
 1. TEDARİKÇİNİN İFLASI:
 • Eğer tedarikçi iflas durumuna düşer veya herhangi bir sebep nedeniyle mahkeme tarafından işlerin tasfiyesine ve faaliyetini sürdürmekten men edilirse, iflasın ilan edildiği tarihten itibaren sözleşme sona erdirilecektir.
 1. UYUŞMAZLIK:
 • Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık, …………. Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kuralları çerçevesinde ve ………….. Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nde arabuluculuk yoluyla çözümlenmek üzere karara bağlanacaktır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. YÜRÜRLÜK:
 • İş bu sözleşme, taraflarca incelenip onaylanmış olan …. maddeden oluşmakta ve ekleriyle birlikte taraflarca okunup kabul edilerek …. nüsha olarak imzalanmış ve …/…/… tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SATICI FİRMA     ALICI FİRMA

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Satış Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Satış sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Satış sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, satış sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.