resmi belgede sahtecilik suçu evrakta sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204)

Türk Ceza Kanunu madde 204 düzenlemesinde yer alan resmi belgede sahtecilik suçu; yargılama süreci, cezası ve diğer sonuçları bakımından oldukça ciddi bir suçtur. Bununla ilgili bir yargılamaya muhatap olan kişi süreci ciddiyetle takip etmelidir. Bu yazıda resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili bize en çok sorulan soruları yanıtlamaya çalıştık ve ayrıca konu hakkında bilinmesi gereken önemli noktalara değindik.

Resmi belgede sahtecilik suçu uygulamada evrakta sahtecilik olarak da bilinir. TCK 204 düzenlemesinde sadece 3 fıkra olarak yer almış olsa da bu suçla ilgili yargılama sürecine tüm ceza hukuku mevzuatı etki edebilir. Bu suçla ilgili bir yargılama sürecine dahil olan kişinin tecrübeli bir ceza avukatından hukuki yardım alması önem taşır. Ayrıca kişinin süreç hakkında genel bir bilgi sahibi olması da gerekir. Bu yazıyı sizler için bu amaçla yazdık.

TCK 204 kanun maddesini okumak istemeyenler direk olarak aşağıda konu ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçebilir.

TCK 204

Yazımızda evrakta sahtecilik suçunun nasıl işlendiğine ve cezasına, cezayı artıran ve azaltan hallere, suçun unsurlarına, soruşturma ve mahkeme aşamalarına, mahkemenin verebileceği kararlara ve bu suç tipi ile ilgili bilinmesi gereken diğer önemli hususlara değindik. Konunun oldukça önemli olması dolayısıyla yazımızın dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir?

TCK 204/1’de resmi belgede sahtecilik suçunun temel işleniş şekli ve cezası yer alıyor. Bu düzenlemeye göre evrakta sahtecilik suçu şu şekilde işlenebilir:

  • Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek
  • Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek
  • Sahte olarak hazırlanmış resmi belgeyi kullanmak

Bu fiillerden herhangi birisini işleyen kişi TCK 204/1’den ötürü soruşturma ve kovuşturma geçirir. Yani üç fiilin de işlenmiş olması şart değildir.

Bu süreçte ne gibi işlemler yapılacağı ve kişinin nelerle karşılaşacağına aşağıda değindik.

Evrakta Sahtecilik Cezası →  Bu şekilde suçun temel şeklini işleyen kişi alt sınırı 2 yıl ve üst sınırı 5 yıl olacak hapis cezası ile cezalandırılır. Belirtmemiz gerekir ki burada bahsettiğimiz evrakta sahtecilik cezası temel olarak öngörülmüş cezadır. Buna artırıcı veya azaltıcı olarak birçok unsur etki eder. Yani bu sınırlar nitelikli hallerde aşılabilir.

Peki Resmi Belge Nedir →  Resmi belge, ancak kamu görevlileri tarafından düzenlenen belgelere denir. Bunun dışındaki belgeler üzerinde sahtecilik yapıldığı zaman TCK 207’de yer alan “özel belgede sahtecilik” suçu oluşur. Ancak belirtmemiz gerekir ki ‘emre veya hamile hasılı kambiyo senedi (çek, senet), emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil yahut vasiyetnameler üzerinde sahtecilik işlenirse bunlar da resmi belge hükmünde kabul edildiği için TCK 204 resmi evrakta sahtecilik suçu oluşur.

Resmi belgeler bazı özellikleri taşımak zorundadır. Aksi halde TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu oluşmaz. Bunun önemli ayrıntılarına suçun unsurları kısmında değineceğiz.

Sağlık Personelinin İşlediği Evrakta Sahtecilik Suçu →  Tabip, diş hekimi, eczacı, ebe, hemşire yahut diğer sağlık mesleği mensubu kişiler gerçeğe aykırı belge düzenlerse 3 ay ile 1 yıl arasında değişecek şekilde hapis cezasına mahkum edilir. Ancak bu belgelerin düzenlenmesi sonucunda bir kişiye haksız yarar sağlanırsa yahut kamunun – kişilerin zarar uğraması söz konusu olursa bu sefer resmi belgede sahtecilik suçu söz konusu olur.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204)

Evrakta Sahtecilik Suçunda Cezayı Artırıcı Haller (TCK 204/2 ve TCK 204/3)

TCK 204/2 ve TCK 204/3 düzenlemelerinde suçun daha ağır cezayı gerektiren halleri yer almıştır. Bu kapsamda TCK 204/2 yi şu şekilde izah edebiliriz:

Eğer resmi belgede sahtecilik kamu görevlisi tarafından işlenirse bu sefer 3 yıl ile 8 yıl arasında değişecek şekilde hapis cezası söz konusu olur. Bu nitelikli halin gerçekleşebilmesi için şunların varlığı gerekir:

  • Kamu görevlisinin sahtecilik yaptığı belge üzerinde görevi gereği yetkisi olmalıdır.
  • Kamu görevlisi görevi gereği yetkili olduğu belge üzerinde; sahte olarak hazırlama, başkalarını aldatacak şekilde değiştirme veya bunu kullanma şeklinde sahtecilik yapmalıdır.

TCK 204/3’te ise kanunen geçerlilik karinesinden yararlanması cezayı artırıcı hal olarak yer alıyor. Buna göre, eğer söz konusu resmi belge kanunen geçersizliği ispat edilene kadar geçerlilik özelliğine sahipse verilecek olan cezanın miktarı 1/2 oranında artırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204)

Evrakta Sahtecilik Suçunda Cezayı Azaltan Haller

TCK 211 düzenlemesinde evrakta sahtecilik suçu için cezayı azaltıcı bir hal öngörülmüştür. Buna göre eğer resmi belgede sahtecilik suçu gerçek bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispat edilmesi yahut gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenirse yukarıda bahsettiğimiz cezalarda 1/2 oranında indirim yapılır.

Resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili yapılan bir yargılamada cezayı azaltıcı tek etken bu değildir. Bunun yanında; yaş küçüklüğü, akıl zayıflığı, suçun olası kastla işlenmesi, iyi hal indirimi, haksız tahrik, suçun unsurlarında hataya düşme vb. bir çok unsur cezayı azaltıcı olarak etkili olabilir.

Bunların her birisine burada değinmemiz mümkün değil. Ancak uygulamada sıkça görülen iyi hal indirimine aşağıda değineceğiz.

Tablo 1: Evrakta sahtecilik suçunun işleniş şekline cezası

 Kanuni DayanakÖngörülen CezaNasıl İşlenir?
Suçun Temel Şekli– TCK 204/1– 2 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası

– Resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi

– Gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi

– Sahte olarak hazırlanmış resmi belgenin kullanılması

Cezayı Artırıcı Nitelikli Hal– TCK 204/2

 

– TCK 204/3

– 3 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası

 

– Cezanın ½ oranında artırılması

– Resmi belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi

– Resmi belgenin kanun gereğince sahteliği belirlenene kadar geçerliliğini devam ettiren özelliğe sahip olması

Cezayı Azaltıcı Nitelikli Hal– TCK 211– Cezanın ½ oranında azaltılması– Suçun gerçek bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispat edilmesi yahut gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi
Sağlık Personelinin Evrakta Sahtecilik Yapması– TCK 210/2– 3 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası

 

– 2 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası

– Tabip, diş hekimi, eczacı, ebe, hemşire yahut diğer sağlık mesleği mensubu kişilerin gerçeğe aykırı belge düzenlemesi

– Resmi belgede sahtecilik suçunun bu sayılan sağlık personeli tarafından işlenmesi

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

TCK 204 evrakta sahtecilik suçunun unsurları oldukça önemlidir. Çünkü bu unsurlar oluşmadığı taktirde kişinin suçlu bulunması mümkün olmaz. Resmi belgede sahtecilik unsurlarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

  • Resmi belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle resmi bir evrak üzerinde gerçekleştirilen sahtecilik fiili suç oluşturmaz. Yani failin suça kastetmiş olduğu net olmalıdır. Failin susma kastetmek dışında özel bir saikle hareket etmesi şart değildir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki bu suç olası kast ile de işlenebilir. Olası kast, failin suçu işlemek istememesine rağmen yani asıl amacının o suçu işlemek olmamasına rağmen suçu kabullenmesi sonucu söz konusu olur. Yani fail işlenecek suç bakımından ‘olursa olsun’ mantısı ile hareket eder. Böyle bir durumda failin cezasında indirim yapılır.
  • TCK 204/1’de yer alan evrakta sahtecilik suçunu herkes işleyebilir. Burada fail bakımından özellikli bir durum söz konusu olmaz. Ancak TCK 204/2’de yer alan evrakta sahtecilik suçu ancak kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Bu suçta mağdur kamudur. Kamu güveni korunmak istenir.
  • Bu suçun konusu olan resmi belge, kamu görevlisi tarafından hazırlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Yazılı olmak zorundadır. Belgeyi normal şartlarda düzenleyen kişi yahut kurum bu belge üzerinde sahte de olsa bulunmalıdır. Yani bakıldığı zaman gerçeği ile ayırt edilemeyecek bir belge olmak zorundadır.

Buraya kadar evrakta sahtecilik suçunun önemli noktalarına değindik. Ancak belirtmemiz gerekir ki bunlar TCK’da yer alan kanuni unsurlardır. Her somut olay kendine has özellikleri içerisinde barındırır. Dolayısıyla bu sürece muhatap olan bir kişinin bu genel bilgileri edinmesi ile birlikte tecrübeli bir ceza avukatından hukuki yardım talep etmesi önemlidir.

Şimdi bu suçla ilgili yapılan soruşturma veya kovuşturmanın ne şekilde ilerlediğinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Yargılama Süreci

Türkiye’de ceza muhakemesi; soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (mahkeme) aşaması olmak üzere iki kısımdan oluşur. Her iki sürecin de kendine has dikkat edilmesi gereken özellikleri vardır. Şimdi bunların resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olan kısmına değineceğiz.

TCK 204’te Şikayet, Şikayetten Vazgeçme ve Zamanaşımı

TCK kapsamındaki bazı suçlardan ötürü soruşturma ve kovuşturma yapabilmek için mağdurun şikayeti gerekli iken bazı suçlarda kimsenin şikayeti aranmadan soruşturma başlatılabilir. Bu suçlarda zaten şikayet değil ihbar söz konusu olur.

Resmi belgede sahtecilik suçu da takibi şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Resmi belgede sahtecilik şikayet dilekçesi bu kapsamda aslında bir ihbardır. Dolayısıyla burada 6 aylık şikayet süresi söz konusu olmaz.

Ancak resmi belgede sahtecilik zamanaşımı süresi söz konusudur. Bu süre 8 yıldır. Dolayısıyla resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı olan 8 yıl içerisinde bu suç fiili ile ilgili cezai yargılama süreci tamamlanmış olmalıdır.

Aksi halde savcılık aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı, mahkeme aşamasında davanın düşmesi kararı verilir. Yahut hiç soruşturma başlatılamaz.

Yukarıda takibi şikayete bağlı suçlardan bahsettik. İşte bir suçun takibi şikayete bağlı olduğu zaman, o suçun mağduru şikayetinden vazgeçebilir. Bu durumda savcılık aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma aşamasında ise davanın düşmesi kararı verilir.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere resmi belgede sahtecilik suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu suçta şikayetten vazgeçmek mümkün değildir.

Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık Hükümleri

Suçlarda etkin pişmanlık, failin suçu işlerken veya işlendikten sonra gösterdiği pişmanlık ile kolluk ve mahkemeye yardımcı olması, işlediği fiilin doğurduğu zararı gidermesi vs. sonucunda cezasında indirim yapılmasını ifade eder. Bir suçtan ötürü etkin pişmanlık hükümlerinin söz konusu olabilmesi için bunun kanunda düzenlenmiş olması gerekir.

Resmi evrakta sahtecilik suçunda etkin pişmanlık indirimi söz konusu olmaz çünkü kanunda buna ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak failin pişmanlık göstererek mahkemeye ve kolluğa karşı yardımcı olacak tutum içerisinde olması, mahkemenin hükmedeceği cezaya etki eder. Burada hakim takdiri olarak indirim yapabilir.

Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

TCK kapsamında genel olarak takibi şikayete bağlı olan suçlarda uzlaştırma görüşmeleri yapılır ve mağdur ile fail mahkeme aşamasına geçmeden önce adliye eliyle görüştürülür. Ancak resmi belgede sahtecilik suçu uzlaştırma kapsamındaki suçlardan değildir.

Dolayısıyla bu suçla ilgili savcı iddianamesini tamamladıktan sonra dosyayı mahkemeye gönderir ve mahkemenin iddianameyi kabul etmesi ile birlikte kovuşturma başlar.

Uzlaştırma ile ilgili önemli ayrıntılar için ‘uzlaşma nedir’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Resmi belgede sahtecilik görevli mahkeme olarak asliye ceza mahkemesinde görülür.

Evrakta Sahtecilik Suçunda İyi Hal İndirimi

Türk Ceza Kanunu madde 62 düzenlemesi uyarınca hakimin takdiri indirim hakkı vardır. Buna uygulamada iyi hal indirimi yahut saygınlık indirimi deniyor. Failin suçu işleyiş şekli, işlendikten sonraki hal ve hareketleri, mahkemeye karşı tutumu, sosyal ve ekonomik durumu vs. birçok unsur gözetilerek cezasında takdiri indirim yapılabilir.

Bununla ilgili önemli ayrıntılar için “iyi hal indirimi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Evrakta Sahtecilik Suçundan Ötürü Tutuklama ve Adli Kontrol

Tutuklama ve adli kontrol, bir yargılamada belirli nedenlerin varlığı halinde şüpheli veya sanığın tutukevinde tutulmasını yahut belirli denetime tabi tutulmasını ifade eder.

Tutuklama oldukça ağır bir koruma tedbiridir. Uygulamada bazen tutuklama kararı görülürken bunun ağır olacağı durumlarda adli kontrol kararı verildiği görülüyor.

Resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak kişinin kaçma tehlikesi, delil karartma tehlikesi vs. söz konusu ise mahkeme tutuklama kararı verebilir yahut adli kontrol kararı verebilir. Ancak koruma tedbirlerinde ölçülülük çok önemlidir.

Hukuka aykırı verilen bir tutuklama kararı tazminat gerektirir. Resmi belgede sahtecilik suçunda tutuklamaya itiraz her zaman mümkündür. Bununla ilgili önemli ayrıntıları için “tutuklamaya itiraz” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 204 Suçunda HAGB

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmemesi anlamına gelir. Eğer bir kişi hakkında hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında ise ve o kişi daha önceden kasıtlı bir suçtan ötürü ceza almamışsa hakim ilgili hapis hükmü hakkında HAGB kararı verebilir. Böyle olunca kişiye 5 yıllık denetim süresi tanınır ve bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlememesi istenir.

Resmi belgede sahtecilik suçunda somut olayın özelliklerine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Bu suçta denetim süresi içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlenmez ise sanki evrakta sahtecilik suçu hiç işlenmemiş gibi sonuç doğar.

HAGB ile ilgili konular biraz ayrıntılıdır. Bununla ilgili olarak ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 204 Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Yukarıda bahsettiğimiz HAGB’nin bir benzeri cezanın ertelenmesi kurumudur. Burada kişi hakkında verilen hapis hükmünün daha sonraya ertelenmesi değil, kişiye 1 ile 3 yıl arasında bir denetim süresi söz konusudur. Bu süre yükümlülüklere uygun şekilde geçirilirse kişi hakkında ‘cezası infaz olunmuş’ gibi sonuç doğar.

HAGB ve cezanın ertelenmesinde kişinin hapis cezası infaz edilmediği için sanık lehine kararlardır. Resmi belgede sahtecilik suçunda cezanın ertelenmesi kararı verilebilir. Bu tamamen somut olayın şartlarına ve cezanın ertelenmesinin özelliklerine bağlıdır.

Bununla ilgili olarak “hapis cezasının ertelenmesi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Evrakta Sahtecilikte Adli Para Cezası

Bir suç hakkında hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için hükmedilen hapis cezasının 1 yılın altında kalması gereklidir. Ayrıca o suçun kanuni düzenlemesinde hapis cezasına seçenek olarak ayrıca adli para cezası öngörülmemiş olmalıdır.

Esasen TCK 204 suçu için adli para cezasına çevirme mümkün olsa da bu ancak hükmedilen cezaya indirim nedeni olarak etki eden unsurların olmasına bağlıdır.

TCK 204 Suçu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Yukarıda resmi belgede sahtecilik suçunun kanuni unsurları ile yargılama sürecine değindik. Bunların haricinde bu suçla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı meseleler vardır. Şimdi bunları izah edeceğiz.

Evrakta Sahteciliğin Memurluğa Etkisi

Bazı suçlardan ötürü alınan mahkumiyet kararları memuriyete etki eder. Bu durum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48 düzenlemesinde yer alıyor. Maddeye göre bir kişi kasten işlediği bir suç nedeniyle 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olursa memur olamaz. Memur ise memuriyetini kaybeder.

Bununla birlikte bazı suçlar vardır ki bu suçlardan ötürü alınan herhangi bir mahkumiyet kararı (1 yılın altında olsa bile) memuriyete aynı şekilde etki eder. Sahtecilik suçları (dolayısıyla evrakta sahtecilik) bu suçlar arasında yer alır.

Bu nedenle bir kişi herhangi bir şekilde resmi belgede sahtecilik suçu işler ve bundan ötürü mahkumiyet alırsa memuriyetini kaybeder veya memur olamaz.

Evrakta Sahtecilik Suçu İşleyen Memurun Açığa Alınması

Memurların açığa alındığı, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu aslında tam bir meslekten ihraç değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 137. madde hükmü ve devamında Devlet memurlarının açığa alınmasına ilişkin hükümler yer alır.

Bu hükümler uyarınca; bir memur hakkında herhangi bir suçtan ötürü suç soruşturması yahut yargılaması söz konusu ise o memurun belirli kişiler tarafından açığa alınması mümkündür. Bazı kişilerin bu şekilde açığa alma yetkisi olsa da bu yetki sınırsızca keyfi bir şekilde kullanılabilecek bir hak değildir. Sıkı şartları ve denetimi söz konusudur.

Tüm durumlarda olduğu gibi resmi belgede sahtecilik suçundan ötürü kamu görevlisinin açığa alınması için o memurun görevine devam etmesinde sakınca bulunması gerekir. Memurların açığa alınması oldukça geniş bir konudur.

Burada ayrıntısına girmiyoruz. Ancak belirtmemiz gerekir ki açığa alınma kararına karşı itiraz etmek mümkündür Hatta bu itiraz ve dava yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulabilir.

TCK 204’te Memur Hakkında Soruşturma İzni

Bir kamu görevlisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapabilmek için o kamu memurunun bağlı olduğu kamu kurumundan izin alınmak zorundadır. İzin bir dava şartı olduğu için kamu kurumu o memurun yargılanması hakkında izin vermediği sürece o memur yargılanamaz. Bu suçların bazı istisnaları vardır.

Yani bazı suçlar istisna kapsamındadır ve bu nedenle o suçlardan ötürü soruşturma izni almaya gerek yoktur.

Ancak belirtmemiz gerekir ki resmi belgede sahtecilik suçu bunlar arasında yer almaz. Dolayısıyla ilgili kurum izin vermeden evrakta sahtecilikten ötürü kişi hakkında cezai süreç başlatılamaz.

Resmi Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçesi

Tüm ceza davalarında olduğu gibi TCK 204 suçunda da resmi belgede sahtecilik savunma dilekçesi büyük önem taşır. Burada kurum amirine savunma yapar gibi bir dilekçe mahkemeye sunulursa bu mahkeme için hiçbir şey ifade etmez.

Resmi belgede sahtecilik savunma dilekçesi, somut olay göz önünde bulundurularak hukuki zeminde kanunun aradığı unsurları taşır nitelikte olmalıdır. Bir olaya mevzuatın çok farklı yerlerindeki hükümler etki edebilir.

Resmi belgede sahtecilik savunma dilekçesi hazırlanırken tüm bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Gereksiz ve uzun cümleler kişiye fayda sağlamaz. Bu noktada tecrübeli bir ceza avukatından destek almanın yardımı önemlidir.

Faydasız Sahtecilik Nedeniyle Beraat

Faydasız sahtecilik aslında kanunda yoktur ancak resmi belgede sahtecilik Yargıtay kararları içerisinde genellikle yer alıyor. Resmi belgede faydasız sahtecilik aslında şunu ifade ediyor: Bir resmi belge üzerinde sahtecilik suçu işleniyor ancak bu belge hukuken sonuç doğurma özelliğine sahip değil. Yani bu belgenin hukuki bir karşılığı yok.

Böyle bir durum için Yargıtayın beraat verilmesi gerektiği yönünde kararları mevcuttur.

Sahte Olarak Hazırlanan veya Değiştirilen Belgenin Kullanılması

Bir resmi belgeyi hazırlamak, değiştirmek veya kullanmak fiillerinin resmi evrakta sahtecilik suçu olduğuna yukarıda değindik.

Uygulamada sahte olarak hazırlanan veya değiştirilen belgelerin kullanıldığı da görülür. Böyle bir durumda iki farklı fiil aynı anda işlenmiş olur. Ancak bu durumda iki kere resmi evrakta sahtecilik cezası uygulanmaz. Yani tek bir suç oluşur.

Sahte Vekaletname Düzenleme ve Kullanma

Vekaletnameler noter tarafından düzenlendiği için sahte vekaletname hazırlamak, TCK 204 anlamında suç teşkil eder. Uygulamada sıklıkla sahte vekaletname ile işlem yapıldığı görülür. Sahte vekaletname ile tapu devri yapan kişiler TCK 204 ile yargılanır.

İmza Taklit Ederek Resmi Belgede Sahtecilik

Bir kişinin imzasını herhangi bir belgede taklit etmek direkt olarak TCK 204 suçunu oluşturmaz. Öncelikle söz konusu belgenin yukarıda ayrıntılı şekilde anlattığımız özelliklerde bir resmi belge olması gerekir.

Bazı belgede sahtecilik durumları için önceden izin verilen imza atma olayı bu suçu oluşturmayabilir. Çünkü mağdurun rızasının olduğu ve failin mağdura zarar verme kastının olmadığı varsayılır.

Evrakta Sahtecilik Davası Ne Kadar Sürer?

TCK 204 ile ilgili bir yargılama 1 yılda sonuçlanabileceği gibi yıllarca da sürebilir. Bu tamamen somut olayın özelliklerine bağlıdır. Mahkemenin durumu, suçun işleniş şekli, delil araştırması, tarafların durumu, itiraz, istinaf ve temyiz vs. birçok unsur bu davanın süresine artırıcı veya azaltıcı etki eder.

Bununla birlikte bir ceza avukatından hukuki yardım almak, sürecin hızlanması adına olumlu etkiye sahiptir.

Evrakta Sahtecilik Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Yukarıda TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili bilinmesi gereken önemli konulara değindik. Yazdıklarımız kanun ve uygulamadan ibarettir. Bununla birlikte her somut olay beraberinde kendine has özellik ve sonuç getirir.

Bu süreç yukarıda anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere dikkatlice takip edilmesi gereken bir süreçtir. Hatalı yahut ihmal edilen işlemler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle tecrübeli bir ceza avukatından hukuki destek talep etmek kişinin yararına olacaktır.

Ceza avukatlarının çalışma şekli ile ilgili bilgi edinmek için “ağır ceza avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

tck 204 resmi belgede sahtecilik yargıtay kararları

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Emsal Yargıtay Kararları

ÖNEMLİ!: Aşağıdaki emsal Yargıtay kararlarını okuyarak yukarıda yazılan detayların uygulamada karşılaşılan hallerini ve bu konularda Yargıtay hakimlerinin ne yönde karar verdiklerini öğrenebilirsiniz.

Resmi Belgede Sahtecilik İçin Zarar İmkan ve İhtimalinin Yeterli Olması

“Resmi belgede sahtecilik suçlarında fiilen bir zararın ortaya çıkması aranmamakta, “zarar olasılığı” yeterli görülmektedir” (Yargıtay CGK. 22.12.2009, 2009/11-105. 2009/303).

Mahkemeyi Yanıltarak Tebligatın Farklı Adrese Gitmesini Sağlama TCK 204

“Sanık O… Ş…’in diğer sanık O… Ö… ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrı yaşadığı ve Sivas İli Yıldızeli İlçesinde ikamet ettiğini bildiği eşi İs… Şa.. hakkında Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı boşanma davasında, H… Ö…’e ait Se… Mahallesi, Ga… Sokak No: 7 Turgutlu ilçesini, eşinin adresi olarak gösterip, mahkeme tarafından çıkartılan tebligatın, sanık H… Ö… tarafından “Birlikte sakin yeğeni” diye alınmasını sağlayıp sahte tebligat yaptırarak mahkemeyi yanıltmak suretiyle boşanma ilamı almaya çalışmaktan ibaret eylemlerinin TCK’nın 204/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir” (Yargıtay 11.CD., 15.02.2012, 2009/16533, 2012/1611).

TCK 204 Belgenin Aldatma Yeteneği 

“Sanığın İl… Ağ… adına düzenlenmiş sahte nüfus cūzdanı kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında, 22.10.2009 tarihli duruşmada mahkemece yapılan gözlemde, fotoğrafta soğuk mühür izinin yer almadığının tespit edilmesi, Dairemizce dosyaya intikali sağlanan suç konusu belge üzerindeki inceleme neticesinde de mührün bulunmadığının görülmesi karşısında belgenin sahte olduğu ilk bakışta anlaşıldığından nüfus cüzdanının aldatma kabiliyeti bulunmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine iğfal kabiliyetinin bulunduğundan bahisle yazılı şekilde mahkûmiyete karar verilmesi kanuna aykırıdır” (Yargıtay 11.CD., 06.02.2014, 2012/20027, 2014/1912).

Boşanma Davasında Eş Olarak Farklı Birine İmza Attırmak ve Resmi Belgede Sahtecilik

“Sanığın eşi G. G. aleyhine Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesine açtığı boşanma davasında, eşi adına çıkartılan dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine ilişkin tebligatı, mahkeme kaleminde eşi olarak tanıttığı A… D…’a imzalatarak usulsüz tebligat yapılmasını sağlayıp mahkemeyi yanıltarak boşanma ilâmı almaya çalışmaktan ibaret eyleminin, ilk oturuma davadan haberdar olan şikâyetçinin katılması, daha sonra da tarafların takip etmemesi nedeniyle HUMK’un 409. maddesi uyarınca boşanma davasının açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması nedeniyle TCK’nın 204/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, tayin olunan cezanın aynı Yasanın 204/3. maddesi ile artırılması suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırılık teşkil eder” (Yarg.  11.CD., 01.02.2012, 2008/15156, 2012/799).

Mühürde Sahtecilik 

“Kabul ve uygulamaya göre de; belgede sahtecilik suçunun oluşması için suça konu yazı veya mührün kağıt üzerinde olması zorunlu olmayıp metal üzerine yazı yazılması halinde de 5237 sayılı TCK’nIn 204. maddesinde yazılı suçun oluşacağı ve anılan maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere araç plakalarının da resmi belge olduğu cihetle, somut olayda iki farklı mağdura ait araçlara sahte mühür kullanılmak suretiyle sahte plaka, tescil ve trafik belgelerinin düzenlenmesinin mağdur sayısına TCK’nın 204/1. madde ve fıkrasındaki suçu oluşturacağı; aynı mağdura ait araç için düzenlenen sahte plaka, tescil ve trafik belgelerinin değişik tarihlerde düzenlendiğinin tespiti halinde ise 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mühürde sahtecilik ve evrakta sahtecilik suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 8.CD., 23.01.2014 2013/16109, 2014/1482).

TCK 204 Suçuna Teşebbüs 

“Sahtecilik suçlarının niteliği gereği neticesi harekete bitişik suçlardan olması nedeniyle kalkışmaya elverişli olmadığı gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir” (Yargıtay 11.CD., 21.03.2012, 2011/1522, 2012/3987)

Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belge 

“Sanığın, kullanmış olduğu sahte kimliğe istinaden Ortaca Noterliğince düzenlenen sahte içerikli satış sözleşmesinin kanun hükmü gereğince sahteciliği sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olması karşısında, resmi belgede sahtecilik suçundan verilen cezanın TCK’nın 204/3. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi ile özel belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulurken uygulama maddesinin TCK’nın 207/1. yerine 204/1. olarak yazılması sonuca etkili olmayan maddi hata olarak kabulüyle mahallinde düzeltilmesi mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır” (Yargıtay 15.CD., 20.01.2014, 2012/7333, 2014/632).

TCK 204 Sahte Bono ve Zincirleme Suç

“Bankaya ibraz edilen farklı gerçek kişiler adına düzenlenmiş 02.05.2005 ve 14.03.2005 tanzim, 29.08.2005 ve 18.07.2005 ödeme tarihli suça sahte bonolar nedeniyle gerçek kişi sayısınca resmi belgede sahtecilik suçu oluşacağı gözetilmeyerek yazılı şekilde zincirleme suç hükümleri uygulanması suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 11.CD., 04.04.2012, 2012/2009, 2012/4699)

Sahte Sürücü Belgesi, Zincirleme Suç

“Sanığın para karşılığı düzenlettiği Suriye Devleti tarafından verilmiş görünen sahte sürücü belgesi ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaat ederek Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi almak şeklinde gerçekleşen eylemine zincirleme suç hūkümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 11.CD., 16.03.2012, 2011/11704, 2012/3657).

Sahte Çek, Gerçek İçtima, Resmi Belgede Sahtecilik

“Sanıkların, baba oğul olan katılanlardan satın aldıkları hayvanların bedeli için sanık C… M…’ın 23.02.2006 keşide tarihli 10.500 liralık sahte çekin arkasına kendi ad ve soyadını yazarak vermekten ibaret eylemin dolandırıcılık ve sahtecilik olarak kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir” (Yargıtay 15.CD., 15.02.2012, 2012/1, 2012/8162).

Sivil Kişiler Tarafından İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna İştirak 

“Sanık S. S. tarafından hakkında işe giriş bildirgesi düzenlenen Y… Y…’ın 09.01.2007 tarihli yazılı savunması ve tanık S… Y…’in beyanı karşısında sanık Y… Y…’ın suçtan menfaati ve iştiraki olduğu, suçun tüm unsurları ítibariyle oluşup sübuta erdiği ve mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay. 11.CD., 19.03.2012, 2009/18748, 2012/3717).

Onaysız Belge Fotokopisinin Resmi Evrakta Sahtecilik Değerlendirmesi

“Sanık S… Y…’ın, işe girmek amacıyla, bir başkasına ait lise diplomasını alarak, diplomanın isim ve kimlik bilgileri bölümünü kapatıp, buraya kendi ismini ve bilgilerini yazarak fotokopisini çektirdikten sonra fabrikaya ibraz ettiği, gelen ihbar üzerine fabrikaca diplomanın doğruluğunun adı geçen üniversiteden araştırılması üzerine sahte olduğu anlaşıldığından bahisle açılan kamu davasında, düzenlenen sahte diplomanın aslı değil, fotokopisinin kullanıldığı iddia ve kabul olunmasına göre; CGK’nun 14.10.2003 gün ve 232/250 sayılı kararında açıklandığı üzere, sunulan suça konu belge fotokopisi onaysız olup, bu yönüyle suret belge özelliği taşımadığı, hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı ve aldatıcılık yeteneği bulunmadığı gözetilmeden beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır’ (Yargıtay 11.CD., 20.02.2012, 2009/14713, 2012/1856).

Belgenin Aslının Bulunmaması TCK 204

“Suça konu belgenin aslı bulunamamış ise de, Ömerli Nüfus Müdürlüğünün 08.06.2007 tarihli yazı cevabından nüfus cüzdan talep formu ibrazı üzerine verildiğinin anlaşılması karşısında; aldatıcılık özelliğinin bulunduğunun kabulü gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 11.CD., 07.03.2012, 2011/13596, 2012/3079).

TCK 204 Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

“Suç tarihinde B… Belediye Başkanlığı’nda evlendirme memuru olarak görev yapan sanık T… E…’e yüklenen, “gerçeğe aykırı evlenme akdi evrakları düzenleme suçunun Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22/2. maddeleri uyarınca görevi sebebiyle işlediğinin anlaşılması karşısında, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yetkili merciden adı geçen sanık hakkında soruşturma izni alınmadan genel hükümlere göre açılan davaya devamla sanıklar hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 11.CD., 10.02.2012, 2008/12655, 2012/1343).