Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinin hazırlanması süreci dikkatle yürütülmelidir. Dilekçe içeriğine ilişkin gözetilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlara riayet edildiği takdirde, süreçten olumlu netice alınabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Aşağıda, ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi örneğine yer verilmiştir. Fakat bu örneğin bir taslak niteliğinde olduğu ve olaya özgü şekilde hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

……….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

(Yetkili mahkemenin ismi yazılır.)

DAVACI: Davayı açan davacının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılır. Adresin doğru yazılması, tebligat açısından önemlidir.

VEKİLİ: Davacı vekilinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, baro sicil numarası ve ofisinin adresi yazılır. Vekil olduğu takdirde, tebligat vekilin adresine yapılacaktır.

DAVALILAR: Davacı dışındaki bütün pay sahipleri, davalı olarak göstermelidir. Davalıların adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır. Ölen paydaş varsa bu kişinin mirasçıları davalı olarak eklenmelidir.

KONU: Davanın konusunun ne olduğu yazılır. Davanın, ortaklığın giderilmesi talebine ilişkin olduğu ifade edilmelidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacı ve davalıların, davaya konu mal üzerinde ortak oldukları ifade edilir. Dava konusu taşınmazın tapu kaydı eklenir. Sırasıyla taşınmazın bulunduğu il, ilçe, mahalle, ada, pafta ve parsel numarası yazılır. Bu kısım, dava konusu taşınmazın teşhisi için zaruridir. Tarafların ortak olması bir sözleşme ile sağlanmışsa sözleşmenin varlığı ifade edilir ve dilekçeye eklenir.
  1. Taraflar arasındaki ortak mülkiyet ilişkisinin giderilmesi hangi nedenle isteniyorsa buna değinilir. Gerekçeleriyle birlikte ortaklığın neden giderilmek istendiği izah edilir.
  1. Eğer taraflar arasında ortaklığın giderilmesi için görüşmeler olmuşsa bu belirtilir ve neticeye varılamadığı açıklanır. Davacı, dava açmadan önce diğer paydaşlara ortaklığın giderilmesini teklif etmiş ama karşılık görememişse bu durum belirtilir.
  1. Davacı, ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ediyorsa bunu ileri sürmeli ve durumunu izah etmelidir. Zira ortaklığın giderilmesinde asıl yol aynen taksim olup aynen taksimin imkansız olması veya bunda yarar olmaması halinde hakim, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verecektir.

DELİLLER: Davacı, dayandığı delillerin ismini zikreder ve bunları dilekçe ekinde sunar. Buna mirasçılık belgesi başta olmak üzere her türlü belge, sözleşme ve tapu kayıtları örnek gösterilebilir. Eğer delil olarak tanık gösterilmişse tanığın adı-soyadı yazılır. 

HUKUKİ SEBEPLER: Davada ileri sürülen taleplerin hukuki dayanağı, bu bölümde yazılmalıdır. Ortaklığın giderilmesi davasında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu örnek gösterilebilir. Tüm bunlar dışında, konuyla ilgili Yargıtay kararlarına ve içtihatlarına da bu bölümde yer verilebilir.

NETİCE-İ TALEP: 

1-Mahkemeden, davanın kabulü ve ortaklığın giderilmesi talep edilir. Bu noktada davacı, ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilememesi halinde satış yoluyla giderilmesini de talep edebilir. Yahut ortaklığın öncelikli olarak satış yoluyla giderilmesini istiyorsa bunu ileri sürebilir.

2-Yargılama giderlerinin her paydaşa payları oranında yükletilmesi talep edilir.

İMZA: Davacının avukatı varsa avukat, yoksa kendisi adı-soyadını yazıp imza atar.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi Cevap Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Davası Cevap Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi, şekil itibarıyla ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinden farklı değildir. Dolayısıyla; yukarıda verilen dilekçe taslağı, cevap dilekçesi için de fikir verebilir. Fakat dilekçenin içeriği, dava dilekçesinden farklı olacaktır. Karşı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlara göre cevap dilekçesi şekillenir.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi, davalı olan diğer ortaklara mahkeme tarafından tebliğ edilir. Her bir davalı, dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini mahkemeye sunabilir. Bu süre zarfında cevap dilekçesi mahkemeye sunulmadığı takdirde, davalılar cevap hakkını kaybetmiş olacaktır.

Davalı; cevap dilekçesinde, davacının iddiaları karşısındaki argümanlarını ileri sürecek ve bu yönde dayanak olarak gösterebileceği deliller mevcutsa bunları da dilekçeyle birlikte mahkemeye sunacaktır. Dilekçe, tüm davalı ortaklarca beraber hazırlanabileceği gibi her davalı ayrı dilekçe de hazırlayabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesinde Dikkat Edilecek Noktalar

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta mevcuttur. Özellikle dilekçe unsurları bakımından bir eksiklik olması veya dava sürecinin usulüne uygun olarak başlatılmaması durumunda, ortaklığın istenen şartlarla giderilememesi söz konusu olmaktadır. Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme, dava konusu mal taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Malın taşınır olması durumunda ise davalılardan birinin yerleşim yerindeki mahkemedir. Davanın yanlış mahkemede açılması, sürecin uzamasına ve gereksiz masrafa girilmesine sebep olabilir.

Her bir paydaş, ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Ortaklığın giderilmesi davası açan paydaş, diğer bütün paydaşları davalı olarak göstermek zorundadır. Paydaşlardan birisi ölmüşse onun bütün mirasçıları davalı olarak dilekçeye eklenmelidir. Bunu tespit noktasında, tapu müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

Ortaklığın giderilmesine engel teşkil edebilecek hukuki veya fiili durumlar olabilir. Böyle bir ihtimalin varlığı halinde, doğrudan dava sürecine girilmesi zaman kaybına neden olacaktır. Dolayısıyla, ilk etapta böyle bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilmelidir. Hangi durumların ortaklığın giderilmesine engel teşkil edeceği, “izale-i şuyu engelleme” yazımızda detaylı biçimde izah edilmiştir.

Davacı, ortaklığın nasıl sona erdirilmesini istiyorsa dilekçede bunu açıkça talep etmelidir. Ortaklığın giderilmesi davasında ortaklık, aynen taksim veya satış suretiyle sona erdirebilir. Bu iki yöntemin aynı dava dilekçesinde terditli olarak (Biri olmazsa diğeri) talep edilmesinde ise bir sakınca yoktur.

Ortaklığın giderilmesi davası, basit yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle, hem davacı hem de davalı bütün delil ve taleplerini tek dilekçede sunmalıdır. Dilekçeler mahkemeye sunulduktan sonra, davada ileri sürülen talepler değiştirilemeyecek ve yeni delil getirilemeyecektir. Bu nedenle, dilekçelerin dikkatle hazırlanması gerekir.

DİKKAT: 7445 sayılı Kanun’la birlikte 1 Eylül 2023 ve sonrasında açılacak izale-i şuyu davaları bakımından, arabuluculuk bir dava şartı haline getirilmiştir. Bu süreç işletilmeden izale-i şuyu davası açılamayacaktır. Arabuluculuk sürecine ilişkin tutanaklar, dava dilekçesine mutlaka eklenmelidir. Aksi takdirde, mahkeme bunların eklenmesi için 1 hafta süre verecektir. Tutanağın eklenmemesi veya arabulucuya başvurmadan dava açılması halinde, dava reddedilecektir.

Görüldüğü üzere, ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinin doldurulmasında ve sonraki süreçte dikkat edilmesi gereken birçok konu mevcuttur. Bu noktada bir hata veya eksiklik söz konusu olduğu takdirde, süreçten istenen netice alınamayabilir. Dolayısıyla, uzman gayrimenkul avukatına danışarak adım atmakta yarar vardır.

İzale-i şuyu süreci, ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasından ibaret değildir. Sonraki süreçlere dair bilinmesi gereken birçok önemli detay mevcuttur. Konu, tüm ayrıntılarıyla “izale-i şuyu” yazımızda ele alınmıştır.

Sonuç

Ortaklığın giderilmesi davasında, dava ve cevap dilekçelerinin usulüne uygun biçimde hazırlanması son derece önemlidir. Dilekçe unsurlarında eksiklik olması, usule dair sürelerin kaçırılması, iddia ve savunmaların doğru hukuki zeminde ileri sürülmemesi gibi nedenlerden ötürü; hem çeşitli masraflarla hem de zaman kaybıyla karşılaşılabilir. Bu tür sorunlarla yüzleşmemek adına, uzman gayrimenkul avukatından yardım alarak hareket etmekte yarar vardır.