Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği

Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği ile Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma davası talebinde bulunulabilir. Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Müşterek hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Taraflar, …../…../…. tarihinde evlenmiş bulunmaktadır. Bu evlilikleri sonucunda herhangi bir müşterek çocukları olmamıştır. Müvekkil, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle …../…./…. tarihinde boşanma davası açmıştır. Açılan boşanma davasında, ………. Aile Mahkemesinin …../…./…. tarihli, …./…. Esas, …./…. Karar Sayılı kararıyla reddedilmiş ve bu red kararı …../…./….  tarihinde kesinleşmiştir.
 1. Tarafların boşanma davasının reddedilmesine ilişkin kararın kesinleştiği …./…./….  tarihten bu yana hiç bir şekilde bir araya gelmemişlerdir. Bu süreçte ara ara görüşmeleri olsa da bu görüşmelerin neticesinde evlilik birliğini daha fazla sürdüremeyecekleri kanaatine varmışlardır. Söz konusu görüşmeler neticesinde müşterek hayatlarını kuramadıkları için Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasına göre boşanmalarına karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 1. Ek olarak bu süreçte müvekkilim davacı ile davalı müşterek konutlarını ayırmışlardır. Ekte sunduğumuz ikametgah bilgilerinden de anlaşılacağı üzere iki tarafta ………. Aile Mahkemesinin …../…./…. tarihli, …./…. Esas, …./…. Karar Sayılı kararından sonra farklı ikamet adreslerinde ikamet etmektedirler. Tarafların hâlihazırda evli kamaları doğal yaşam standartlarına aykırılık teşkil etmektedir. Ve bu durum tarafların hayatlarını sosyal ve ekonomik olarak sürdürmelerini zorlaştırmaktadır. 

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Medeni Kanun’un 166. maddesinin son fıkrasında öngörülen hükme göre, “boşanma sebeplerinden her biri ile açılan davada davacının davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayatın yeniden kurulamamış olması durumunda, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceği” düzenlenmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Aile Mahkemesinin …/… Esas Sayılı Kararı, İkametgah Kayıtları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 166/4, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz sebepler temelinde, tarafların boşanmalarına ve yargılama masraflarının karşı tarafça karşılanmasına dair bir hüküm alınmasını, söz konusu talebimizi dile getiren davacı vekili olarak, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.