Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği ile menfi tespit davası talebinde bulunulabilir. Menfi tespit davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “menfi tespit davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki menfi tespit davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Borçlu olunmadığının tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin alacaklı olduğu kişi, ….. İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi sürecine ilişkin …/… esas numaralı dosya ile … TL tutarındaki alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Ancak, bu takibin dayanağı olan senet, müvekkilime ait değildir ve üzerindeki imza da müvekkilim tarafından atılmamıştır.
 1. Müvekkilimiz, davalı tarafından düzenlenen sahte senet sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştur. İddiamıza göre, müvekkilimizin davalıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu dava sürecinde, İİK 72/2 hükümlerine dayanarak, icra takibi için öngörülen senet bedelinin davalıya ödenmemesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmekteyim. Bu kararın, davanın sona ermesine kadar geçerli olmasını istiyoruz.

HUKUKİ DELİLLER: ….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı Dosya ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 72, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, … İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen …/… Esas numaralı takip dosyasındaki belirtilen … Türk Lirası tutarındaki senedin sahteliğinin tespit edilmesi ve davacının borçlu olmadığının re’sen dikkate alınması gerektiğini vurgularım. Bu nedenle, dava sürecinin sonuna kadar icra veznesine yatırılacak senet bedelinin davalıya ödenmemesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ederim. Ayrıca, icra takibinin haksız ve kötü niyetle gerçekleştirilmesinden kaynaklanan zararların telafisi için davalıdan %20 oranında kötü niyet tazminatının tahsil edilmesi ve tüm masrafların davalıya yükletilmesi hususunda karar verilmesini talep etmekteyim. Yüce Mahkemenizden taleplerimizin kabul edilmesini saygıyla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Menfi Tespit Davası ve Çek İptali

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, tulum peyniri karşılığında verdiği bir adet çekle satın almıştır. Ancak, tulum peynirlerinin alımından kısa bir süre sonra yapılan tetkikler sonucunda numune üzerindeki bozukluklar, … ve … Tarım ve Köy İşleri Laboratuvarları tarafından tespit edilmiştir. Davalı tarafça, belirtilen miktar ve bozuk numune sebebiyle alınan çek, müvekkilin iade talebine rağmen geri verilmemiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Çekin vadesi geldiğinde veya öncesinde, davalı veya çek üzerinde ciro eden cirantaların çeki tahsil etme olasılığı yüksektir. Bu durum, müvekkilin olmayan bir borcu ödemesine ve mağduriyet yaşamasına yol açabilir. Tüm bu sebeplerle, söz konusu çekin iptali, borcun olmadığının tespiti ve çekin ödenmemesi için İcra ve İflas Kanunu’nun 72/2. maddesi gereğince ihtiyati tedbir talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinin 1. fıkrasına göre, bu Kanunun 4. maddesi ve diğer ilgili kanunlar uyarınca ticari davalardan kaynaklanan alacak ve tazminat talepleri için arabulucuya başvuru şartı getirilmiştir. Bu bağlamda, işbu davaya ilişkin olarak …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na …/… başvuru numarasıyla müracaat edilmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda …/…/… tarihinde anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamadığı için mahkemeye başvurmak kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili Sözleşme, Çek, Laboratuvar Sonuçları, Yazışmalar, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 72, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda başvurulan davanın kabul edilmesine ve re’sen dikkate alınması talebiyle, müvekkilimin davalıya sunduğu … şubesine ait, … tarihinde düzenlenmiş olan ve … çek numarasına sahip, hamiline yazılı … Türk Lirası tutarındaki çekin iptali ile müvekkilin davalıya borçlu olmadığının hükme bağlanması amacıyla dava açılmıştır. Ayrıca, çekin ödenmemesi durumunda İcra ve İflas Kanunu’nun 72/2. maddesi uyarınca çekin teminatlı veya teminatsız olarak ihtiyati tedbir alınması talep edilmektedir. Davanın sonuçlanmasına kadar ilgili çekin ödenmemesi için tedbir konulması talep edilmektedir. Aynı zamanda, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanması talep edilmektedir. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Menfi Tespit Davası

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil aleyhine … İcra Dairesi’nin …/… Esas sayılı dosyası üzerinden kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla başlatılan takip, …/…/… tarihli … TL bedelli bono ile …/…/… tarihli … TL bedelli bono üzerinden hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu takibin iptali için başvuruda bulunulmuştur.
 1. İlgili hukuki süreçte, Türk Ticaret Kanunu’nun 776. maddesi gereğince, bononun geçerlilik şartları belirtilmiştir. Ancak, …/…/… tarihli … TL bedelli bonoda müvekkilim ……….. sadece imza atmış, diğer zorunlu unsurlar ise lehtar …. tarafından sonradan doldurulmuştur. Bu durum, takibe konu edilen bononun kambiyo senedi niteliğine haiz olmadığını ve takibin hukuka aykırı olduğunu ortaya koymaktadır.
 1. Ayrıca, …/…/… tarihli … TL bedelli bonoda yer alan borç miktarının, daha sonra … tarafından yapılan tahrifat sonucunda değiştirildiği tespit edilmiştir. İbarelere eklenen “1” rakamı ve yazıyla eklenen “on” ifadesi ile 5.000,00 TL olan borç miktarı 15.000,00 TL’ye çıkarılmıştır. Bu tahrifatın belirgin olduğunu kanıtlayacak bilirkişi incelemesi ve kriminal inceleme talep edilmektedir. Tahrifattan önceki borç miktarının kabul edilmesi ve kalan kısmı için borçlu olunmadığının tespiti talep edilmektedir.
 1. Ayrıca, …/…/… tarihli … TL bedelli bono açısından Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesi uyarınca açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, …/…/… tarihli 15.000,00 TL bedelli bono açısından ise Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesi uyarınca özel belgede sahtecilik suçu nedeniyle … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … soruşturma numaralı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu sebeplerle yapılan takibin iptali talep edilmektedir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: … İcra Dairesinin …/… Esas Sayılı Dosyası, … Cumhuriyet Başsavcılığının … Numaralı Soruşturma Dosyası, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, İİK, TTK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, davanın lehimize sonuçlanması durumunda müvekkilimin bahsi geçen borçlardan dolayı … Türk Lirası tutarında bir yükümlülüğü olmadığının tespit edilmesini talep etmekteyim. Ayrıca, ödenmiş bulunan teminatın davalıya iadesini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınmasını istiyorum. Davalının kötü niyetli davranışlarına dayanarak, %20 oranında minimum tazminata hükmedilmesini talep ediyorum. Son olarak, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Menfi tespit davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Menfi tespit davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, menfi tespit davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.