Mala Zarar Verme Suçu (TCK 151)

Mala Zarar Verme Nedir?

TCK 151. madde düzenlemesi mala zarar verme suçunu hüküm altına almaktadır. Bir kişinin taşınır veya taşınmaz malına yahut sahip olduğu hayvana karşı verilen zarar mala zarar verme suçu ile cezalandırılmaktadır. Bir kişinin malına veya hayvanına zarar verildiği zaman hem ceza yargılaması hem de tazminat davası ayrı ayrı söz konusu olur.

Mala zarar verme suçu, TCK’da malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında ve TCK 151, 152, 167 ve 168. maddeler içerisinde yer almıştır. Bu hükümler bir arada değerlendirildiği zaman küçümsenmemesi gereken bir süreci açıkladığımız anlaşılacaktır. Bu maddelerde şu hususlar yer almaktadır:

 • TCK 151 Mala zarar verme suçunun temel işleniş şekli ve cezası 
 • TCK 152 Mala zarar verme suçunun cezayı artırıcı nitelikli halleri ve cezası
 • TCK 167 Mala zarar verme suçunda şahsi cezasızlık nedenleri ve ceza indirimi
 • TCK 168 Mala zarar verme suçunda etkin pişmanlık hükümleri

tck 151

Aşağıda TCK 151 suçunun unsurlarını, ne şekilde işleneceğini, mala zarar verme cezasını, cezayı artıran ve azaltan nedenleri, ceza verilmeyecek halleri, yargılama sürecini, mahkemenin verebileceği kararları ve diğer önemli ayrıntılarını açıkladık. Konunun önemine binaen yazının dikkatlice okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Mala Zarar Verme Suçunun Temel İşleniş Şekli ve Cezası (TCK 151)

TCK 151’de mala zarar verme suçunun iki farklı şekli iki farklı fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre TCK 151/1’de taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde işlenen mala zarar verme suçu, TCK 151/2’de sahipli hayvan üzerinde işlenen mala zarar suçu yer almıştır. 

TCK 151/1’de yer alan mala zarar verme suçu şu şekilde işlenebilir:

  • Taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen yıkmak
  • Taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen tahrip etmek
  • Taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen yok etmek
  • Taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen bozmak
  • Taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen kullanılmaz hale getirme
  • Taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen kirletmek

TCK 151/2’de yer alan mala zarar verme suçu ise şu şekilde işlenebilir:

 • Haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvanı öldürmek
 • Haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvanı işe yaramayacak hale getirmek
 • Haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvanın değerinde azalmaya yol açmak

Görüleceği üzere mala zarar verme suçunda bu saydığımız seçimlik hareketlerden birisinin işlenmesi TCK 151 suçunun işlenmiş sayılması için yeterlidir. Belirtmemiz gerekir ki bir olayda bu saydıklarımızdan birden fazlası işlenmişse tek bir mala zarar verme suçu söz konusu olur.

TCK 151/2’de yer alan ve hayvana karşı işlenebilen mala zarar verme suçunda hayvanın muhakkak bir sahibinin olması gerekir. Sahipsiz hayvanlara karşı işlenen fiiller bu suç kapsamında yer almaz.

TCK 151 suçu genel itibariyle icrai davranışla gerçekleştirilebilir. Yani mala zarar vermeye yönelik fiilin icrası ile gerçekleştirilebilir. Ancak bunun yanında bazı ihmali davranışlar ile de TCK 151 suçu işlenebilmektedir. Örneğin bir aşçının restorandaki etleri dolaba koymayarak bozulmasına neden olması, bir bahçıvanın çiçekleri sulamayarak solmalarına neden olması gibi. Ancak bu suçun ihmali davranış ile işlenebilmesi için failin kanundan yahut sözleşmeden doğan bir sorumluluğunun olması gerekir. 

Mala zarar verme cezası Mala zarar vermenin yukarıda bahsettiğimiz tüm işleniş şekilleri bakımından verilecek olan temel ceza 4 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Görüldüğü üzere ceza için öngörülen alt sınır ile üst sınır arasında epeyce fark vardır. Yani mala zarar verme suçundan ötürü açılan bir davada faile çok düşük cezalar çıkabileceği gibi çok ciddi cezalar da çıkabilir.

Mala zarar vermenin temel şekli ve cezasına değindik. Şimdi bu suçta cezayı artırıcı nitelikli hallere ve bunlar için öngörülen cezalara değineceğiz. Ardından hem temel ceza hen de ağırlaştırılmış ceza için öngörülen indirim sebeplerine ve ceza verilmeyecek hallere değineceğiz.

Mala Zarar Verme Suçunda Cezayı Artırıcı Nitelikli Haller ve Cezaları (TCK 152)

TCK 151 suçunun cezayı artırıcı nitelikli halleri TCK 152 hükmünde yer almıştır. Bu halleri şu şekilde ifade etmemiz mümkündür:

 • Mala zarar verme suçunun kamu kurumlarına ait eşya üzerinde işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 4 yıl olan hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-a)
 • Mala zarar verme suçunun kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya üzerinde işlenmesi durumunda 1 yıl ile 4 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-a)
 • Mala zarar verme suçunun kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina veya diğer eşyalar üzerinde işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 4 yıl olan hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-a)
 • Mala zarar verme suçunun yangın, seli taşkın, kaza ve diğer felaketlere karşı korunmak üzere hazırlanmış eşya üzerinde işlenmesi durumunda 1 yıl ile 4 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-b)
 • Mala zarar verme suçunun her türlü dikili ağaç (devlet ormanları hariç), fidan veya bağ çubuğu üzerinde işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 4 yıl olan hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-c)
 • Mala zarar verme suçunun  sulamaya, içme suyunun sağlanmasına yahut afetlerden korunmaya yarayan tesisler üzerinde işlenmesi durumunda 1 yıl ile 4 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-d)
 • Mala zarar verme suçunun grev veya lokavt esnasında işveren veya işçilerin yahut bunların sendikal kuruluşlarının maliki olduğu bina, eklenti veya eşya üzerinde işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 4 yıl olan hapis cezasına hükmedilir.  (TCK 152/1-e)
 • Mala zarar verme suçunun siyasi parti yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının maliki olduğu veya hali hazırda kullandığı bina, eklenti veya eşya üzerinde işlenmesi durumunda 1 yıl ile 4 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilir.  (TCK 152/1-f)
 • Mala zarar verme suçunun görevi sona ermiş olsa bile bir kamu görevlisinden öc almak maksadı ile işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 4 yıl olan hapis cezasına hükmedilir. (TCK 152/1-g) 
 • Mala zarar verme suçunun yakarak, yakma veya patlama özelliği bulunan madde kullanarak işlenmesi durumunda verilecek olan temel cezada 1 kat arıtım yapılır.  (TCK 152/2-a)
 • Mala zarar verme suçunun toprak kaymasına, çığ düşmesine sel veya taşkına neden olması suretiyle  işlenmesi durumunda verilecek olan temel cezada 1 kat arıtım yapılır. (TCK 152/2-b)
 • Mala zarar verme suçunun radyasyona maruz bırakmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek olan temel cezada 1 kat arıtım yapılır. (TCK 152/2-c)
 • Mala zarar verme suçunun nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek olan temel cezada 1 kat arıtım yapılır. (TCK 152/2-c)
 • Mala zarar verme suçunun işlenmesi neticesinde haberleşme, enerji, demiryolu veya havayolu ulaşımı ile ilgili kamu hizmetinin aksaması halinde verilecek olan ceza 2 katına kadar çıkarılır. (TCK 152/3)

Görüldüğü üzere TCK 152/2 ve TCK 152/3 cezanın artırılmasını gereken nitelikli unsurlar bu şekilde düzenlenmiştir. Bu hallerin varlığı durumunda yukarıda belirtmiş olduğumuz cezalar verilmeyecektir. Basit gibi görülen TCK 151 suçunda ceza artırımı ile birlikte 10 yılın üzerine çıkacak kadar hapis cezası söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle ilgili sürecin üzerine önemle eğilmek önem arz eder.

Şimdiye kadar suçun temel işleniş şekli, temel cezası nitelikli halleri ve nitelikli haller için öngörülen cezalara değindik. Ayrıca TCK 151 suçunda cezayı hafifletecek nedenler de söz konusu olabilmektedir. Şimdi bunlara değineceğiz.

Cezayı Azaltan veya Kaldıran Durumlar

 • Sahipli hayvanın öldürülmesinde haklı bir nedenin bulunması durumunda fail cezalandırılmaz.

Mala zarar verme suçunu düzenleyen TCK 151. madde hükmünün 2. fıkrası açıkça sahipli hayvana karşı bu suçun işlenebileceğini söylemektedir. Bu nedenle sahipsiz hayvanlara karşı işlenen fiiller TCK 151 suçunu oluşturmaz. Sahipli hayvan bir süs köpeği, akvaryum balığı, keçi, köpek, inek vb. her türlü hayvan üzerinde işlenebilir.

 • Zorunluluk hali bulunduğu durumlarda mala zarar verme suçu oluşmaz. 

Zorunluluk hali söz konusu olduğunda işlenen suçlar mazeret nedeni söz konusu olduğundan cezalandırılmaz. Örneğin arkadaşının arabasında kapalı kalan kişi nefessizlikten ölmemek için arabanın camını kırarak dışarı çıkarsa mala zarar verme suçu işlememiş olur. Yahut karlı bir dağda soğuktan ölmemek için başkasının kulübesinin kapısını kırarak oraya sığınan kişi mala zarar verme suçu işlemiş olmaz.

 • Hukuken geçerli bir hakkını kullanan kişi mala zarar verme suçu işlemiş olmaz.

Hukuken rehin hakkı bulunan veya kiracı olan kişi eğer malı tüketme yetkisine sahipse TCK 151 suçu işlemiş olmaz. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Yeter ki kişi hakkı olan bir fiili işlemiş olsun.

 • Mal sahibinin rızası olması durumunda faile ceza verilmez.

Mala zarar verme suçu malikin rızası dışında işlenebilen bir suçtur. Dolayısıyla ilgilinin rızası TCK 151 suçunda hukuka uygunluk nedeni kabul edilmektedir. Mal sahibinin rızası doğrultusunda hareket eden kişi cezalandırılmayacaktır. Mal sahibinin rızasında hataya düşen kişiye de bu hatada ağır kusurunun bulunmaması durumunda ceza verilmez.

 • Haksız tahrik altında mala zarar verme suçu işleyen failin cezasında indirim yapılır.

Haksız tahrik altında işlenen suçlardan ötürü fail cezalandırılır ancak cezasında bir miktar indirim yapılır. Buna göre kişiye yönelik haksız bir saldırı olmalı ve bu saldırı bu kişide şiddetli bir eleme neden olarak davranışlarını yönlendirme noktasında kişiyi zayıflatmış olmalıdır. Bununla veraber kişi kendisine yönelik haksız müdahaleye kendi kusuru ile neden olmamalıdır. Bu açıklamalar TCK 151 suçu için de aynen geçerlidir.

 • Cebir veya tehdit etkisi altında mala zarar verme suçu işleyen kişi cezalandırılmaz.

Cebir veya tehdit altında işlenen suçlarda kişinin davranışları kendi iradesi ile oluşmaz. Buna bağlı olarak fiili işleyen kişi değil, cebir veya tehdidi uygulayan kişi cezalandırılır. TCK 151 suçunu tehdit veya zor altında işleyen kişi bu kapsamda cezalandırılmayacaktır. Ancak söz konusu cebir veya tehdit ciddi ve ağır bir nitelik taşımalıdır.

 • Mala zarar verme suçu haklarında ayrılık kararı olmayan eşler arasında işlenirse fail cezalandırılmaz. Eğer eşler arasında ayrılık kararı verilmişse cezada indirim yapılır.

Ayrılık kararı boşanma kararından farklı bir karardır. Eşlerin belirli bir süre ayrı yaşamasına hakim tarafından karar verilebilir. İşte eğer eşler arasında ayrılık kararı varsa ve bu eşlerden biri diğer eşe karşı mala zarar verme suçu işlerse cezasında indirim yapılır. Ancak eşler arasında ayrılık kararı yoksa birbirlerine karşı işledikleri mala zarar verme fiili cezalandırılmaz. Haklarında boşanma kararı olan eski eşler ise TCK 151 suçunda herhangi bir ceza indirimi almaz.

 • Mala zarar verme suçu altsoy veya üstsoy tarafından veya bunlara karşı işlenirse fail cezalandırılmaz.

Altsoy; kişinin çocukları, torunları, bunların da çocuklar diye aşağı doğru inen silsiledir. Üstsoyda bunun aksine anne – baba, nene – dede diye yukarı doğru giden silsiledir. İşte mala zarar verme suçu bu silsile içerisinde işlendiği zaman faile ceza verilmez. Yalnızca tazminat sorumluluğu doğar.

 • Mala zarar verme suçu kayın hısımlığı bakımından altsoy veya üstsoydan birine karşı veya bunlardan biri tarafından işlenirse fail cezalandırılmaz.

Kir kişinin eşinin altsoyu ve üstsoyu kayın hısımlığı bakımından o kişinin de altsoyu ve üstsoyu olarak kabul edilir. Bu kişilere karşı işlenen veya bu kişilerce işlenen TCK 151 suçu da cezalandırılmayacaktır. 

 • Mala zarar verme suçu aynı konutta birlikte yaşayan kardeşler arasında işlenmesi durumunda fail cezalandırılmaz. Eğer kardeşler aynı konutta birlikte yaşamıyor ise cezada indirim yapılır.

Kardeşler altsoy veya üstsoy içerisinde yer almadığı için onlar hakkında ayrı ceza indirimi hükümleri düzenlenmiştir. Buna göre mala zarar verme suçu aynı ev içerisinde yaşayan kardeşler arasında işlenmişse cezasızlık söz konusu olurken aynı evde yaşamayan kardeşler arasında işlenmişse ceza indirimi uygulanır.

 • Mala zarar verme suçunun aynı konutta birlikte yaşanılan amca, dayı, hala, teyze ve ikinci derecedeki diğer akrabalara karşı işlenmesi durumunda verilecek olan cezada indirim yapılır.

Kişilerin amca, dayı, hala ve teyzesi de altsoy ve üstsoy silsilesi içerisinde yer almadığı için bunlar hakkında da ayrı hüküm tesis edilmiştir. Buna göre bu kişiler ile aynı konut içerisinde yaşanıyorsa mala zarar verme suçu cezasında ½ oranında indirim yapılır. Bu kişilerle aynı konutta yaşanmıyorsa ceza indirimi söz konusu olmaz.

 • Olası kast ile işlenen mala zarar verme suçunda failin cezasında indirim yapılır.

Olası kast yukarıda ayrıntılarına değindiğimiz üzere failin neticeyi istememekle birlikte neticenin gerçekleşeceğini öngörüp ona kastetmesi bunu yaparken “olursa olsun” gibi bir anlayış ile kabullenmesidir. Bu şekilde mala zarar verme suçu işleyen failin cezasında indirim yapılır. Failin suça yönelik kastının nasıl olduğunu tespit edecek olan mahkemedir.

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları ve Diğer Önemli Konular

TCK 151 suçunun konusunun taşınır veya taşınmaz herhangi bir eşya oluşturabilir. Ancak bir kişi kendi malı veya sahipsiz bir mal üzerinde mala zarar verme suçunu işleyemez. Taşınır veya taşınmaz her türlü mal üzerinde işlenen bu suç, aşağıda ayrıntılı olarak değineceğimiz üzere sahipli hayvan üzerinde de işlenebilir. Zarar verilen malda tamir masrafı vb. durumların çıkmış olması da gerekmez. TCK 151. maddede yer alan fiil unsurunun gerçekleşmiş olması yeterlidir. Bu fiillere aşağıda değineceğiz.

Mala zarar verme suçu herkes tarafından işlenebilen genel bir suçtur. Yani bu suç fail bakımından özgü nitelikte değildir. Ayrıca bu suçun mağduru herhangi bir kişi de olabilir. Görüldüğü üzere bu suçu herkes herkese karşı işleyebilir. Ancak fail ve mağdurun belirli özelliklere sahip olması, aşağıda açıklayacağımız üzere cezayı artırıcı veya azaltıcı etkiye sahip olabilmektedir.

Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen suçlar arasında yer alır. Bu suçu işleyen kişinin TCK 151 suçunda yer alan fiile kastetmesi yeterlidir. Onun haricinde başkaca bir saikle hareket etmiş olması aranmaz. 

Bununla birlikte TCK 151 suçunun olası kast ile işlenmesi de mümkündür. Olası kast, doğrudan kastın özel bir şekli olmakla birlikte daha hafif cezayı gerektirir. Olası kastta neticeyi öngören fail bu suça kastederken aslında neticeyi istememekle birlikte kabullenmektedir. Mala zarar verme suçunda olası kast ile ilgili açıklamalara aşağıda cezayı azaltan nedenler başlığı altında değineceğiz.

Mala Zarar Verme Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

TCK kapsamında yer alan suçların bir kısmının soruşturma ve kovuşturmasının yapılabilmesi için mağdurun şikayeti aranırken bir kısmında ise mağdurun şikayeti gerekmeksizin resen soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılır. Buna göre mağdurun şikayeti gerekmeyen suçlar ile ilgili bildirimleri mağdur bile yapmış olsa hukuken ihbar niteliğinde olur.

TCK 151 mala zarar verme suçunun TCK 151/1 ve TCK 151/2 hükümlerinde yer alan basit işleniş şekli takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer alır. Şahsi cezasızlık hallerinde de soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlı kabul edilir. Bu nedenle 6 aylık şikayet süresi içerisinde mağdurun mala zarar verme fiilini şikayet etmesi gerekmektedir. Aksi halde şikayet hakkını kaybeder.

TCK 152 düzenlemesinde yer alan nitelikli haller söz konusu ise bu durumda suçun takibi şikayete bağlı olmaz. Yani TCK 152. maddede yer alan cezayı artırıcı hallerin bulunması durumunda mağdurun yapacağı bildirim ihbardır. Mağdur bu bildirimi yapmamış olsa bile durumdan haberdar olan birimler resen soruşturma başlatır.

Nitelikli hallerde 6 aylık şikayet süresi değil 8 yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusu olur.

Mala Zarar Verme Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Takibi şikayete bağlı suçlarda mağdur istediği zaman şikayetinden vazgeçerek soruşturma veya kovuşturma süreçlerini sona erdirebilir. Bu nedenle mağdur TCK 151/1 veya TCK 151/2’den ötürü başlatılan mala zarar verme suçunda şikayetten vazgeçebilirken TCK 152 nitelikli hallerden ötürü başlatılan cezai süreçte şikayetinden vazgeçemez. Şikayetimden vazgeçiyorum, şikayetçi değilim gibi ifadeleri kullansa bile bunlar hukuken sonuç doğurmaz. Ancak mahkemenin kanaatine etki edebilir.

Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık

TCK 168 hükmü uyarınca mala zarar verme suçunun tamamlanıp da kovuşturma yani ceza yargılaması başlatılmadan önce fail pişman olarak mağdurun zararını aynen geri verme yahut tazmin etme suretiyle gidererek cezasının ⅔’üne kadarının indirilmesini sağlayabilir. Eğer pişmanlık ceza yargılaması başladıktan sonra hüküm verilene kadarki süre içerisinde gösterilmişse cezada ½ oranında indirime gidilir.

Eğer mağdurun zararı aynen geri verme suretiyle giderilecekse etkin pişmanlık hükümlerinin yürümesi için mağdurun rızası aranmaz. Ancak mağdurun zararı kısmen geri verme veya tazmin etme şeklinde giderilecekse etkin pişmanlık hükümlerinin yürümesi için mağdurun bu duruma rıza göstermesi gerekir. Aksi halde fail etkin pişmanlık indirimi alamaz.

Mala Zarar Verme Suçunda Uzlaştırma

Yukarıda mala zarar vermenin şikayete bağlı olan ve olmayan hallerinden bahsettik. İşte basit mala zarar verme hallerinde uzlaştırma prosedürü izlenecekken nitelikli mala zarar verme hallerinde uzlaştırma prosedürüne gidilmez. Basit mala zarar verme suçunda yargılamaya geçilebilmesi için adliye eliyle fail ile mağdur görüştürülerek uzlaşma olup olamayacağına bakılır. Uzlaşma sağlanamazsa yargılamaya geçilir. 

Adli Para Cezasına Çevirme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

TCK 151 suçunda verilen cezanın 1 yılın altında olması durumunda bu ceza adli para cezasına çevrilerek hapis cezasının önüne geçilebilir. Yukarıda ayrıntılı değindiğimiz üzere mala zarar verme suçunda 1 yılın altında ceza hükmü çıkmayabilir. Ancak cezanın alt sınırdan verilmesi yahut ceza indirimi yapılacak durumlar söz konusu olursa ve ceza 1 yılın altında kalırsa adli para cezasına çevirme uygulanabilir.

Mahkemenin vereceği ceza hükmünün 2 yılın altında kalması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek faile 5 yıllık denetim süresi tanınarak ve bu süre içerisinde suç işlememesi halinde sanki ilk suçu hiç işlememiş olması imkanı tanınabilir. Ancak bunun için failin daha önceden kasıtlı bir suç işlememiş olması gerekir.

Aynı şartlar altında verilebilecek bir başka karar ise cezanın ertelenmesidir. Mahkeme bu şartlar altında cezanın ertelenmesi kararı vererek 1 ile 3 yıl arasında değişen bir denetim süresi tanıyabilir.

Bu süreler içerisinde tekrar kasıtlı bir suç işleyen fail iki cezayı birden çeker. Ancak bu süreleri sorunsuz geçiren fail hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında “sanki hiç suç işlememiş” gibi olurken cezanın ertelenmesinde “sanki cezası infaz edilmiş” gibi olur.

Mala Zarar Verme Sonucunda Maddi ve Manevi Tazminat

Kendisine mala zarar verme suçu işlenen mağdur, hukuk mahkemelerinde ayrıca dava açarak uğradığı zarar nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat malının değerine ve uğradığı zarara göre belirlenecektir. Bu dava ceza davasından ayrıca hukuk mahkemelerinde mağdur tarafından açılmalıdır.

Manevi tazminat ise tamamen durumun koşullarına göre belirlenmektedir. Bunu olayın özelliklerine göre değerlendirmek gerekecektir. Bu konuda mutlaka bir avukat ile dava yoluna gitmeniz yerinde olacaktır. Zira yüksek miktarda istenen manevi tazminat nedeni ile karşı vekalet ücreti ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ceza Avukatı Desteği

Yukarıda da ayrıntılı olarak değindiğimiz üzere basit gibi görünen TCK 151 ve TCK 152 suçunda çok ciddi hapis cezası doğabilmektedir. Ancak bir o kadar cezayı azaltıcı veya cezasızlık nedenleri söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak sonradan pişman olmamak için cezai sürecin hassasiyetle üzerine eğilmek gerekmektedir. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise deneyimli bir ceza avukatının hukuki desteğini almaktır.

Bu makale faydalı mıydı?