Mal paylaşımı davası dilekçe örneği

Mal Paylaşımı Davası Dilekçe Örneği

Mal paylaşımı davası dilekçe örneği ile mal paylaşımı davası talebinde bulunulabilir. Mal paylaşımı davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “mal paylaşımı davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mal Paylaşımı Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki mal paylaşımı davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Mal rejiminin tasfiyesi hakkında taleplerimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …….. ₺(Fazlaya ilişkin talep ve alacaklarımız saklıdır)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacı taraf ile müvekkilim, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca evlenme bağlamında bir araya gelmişlerdir. Bu evlilikleri sebebiyle, taraflar, edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine tabi kılınmışlardır.
 1. İlgili taraflar, …….. Noterliği’nin …/…/… tarihinde düzenlenen ve … yevmiye numarasını taşıyan sözleşme ile mal ayrılığı rejimini tercih etmişlerdir. Dolayısıyla, …/…/… tarihinde mal ayrılığı rejiminin kurulmasıyla birlikte, edinilmiş mallara katılma rejimi sona ermiştir. Ancak, taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadığı için, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiye edilmesi konusunda bir zorunluluk doğmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri, …….. yevmiye numaralı sözleşme ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER:Türk Medeni Kanunu madde 202, madde 203, madde 225, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda davamızın kabulüne, re’sen göz önüne alınacak gerekçelerle birlikte edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdirilmesine karar verilmesini içeren talebimizi saygılarımla sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Mal rejiminin tasfiyesi hakkında taleplerimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …….. ₺(Fazlaya ilişkin talep ve alacaklarımız saklıdır.)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacı müvekkil ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. Tarafların müşterek konutları ……….. ilindedir. Taraflar son zamanlarda birtakım ailevi problemler yaşamaktadır. Zira davalı, hiçbir tartışma yaşanmadığı halde ansızın evi terk etmiş ve annesinin yanına …………….’ne gitmiştir. Müvekkilimin her türlü barışma ve dön çağrısını cevapsız bırakmış, bu sebeple de tarafların evliliği, devam edemeyecekleri derecede sarsıldığı için, müvekkilim ………….. tarafından boşanma talepli dava açılmıştır. …….. Aile Mahkemesi …/… Esas sayılı boşanma talepli dava, hâlihazırda derdest durumdadır.
 1. Türk Medeni Kanunu (TMK) Madde 225: “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda, tarafımızca boşanma davası …/…/… tarihinde açılmıştır. Boşanma davasının açıldığı tarih, mal rejiminin de sona erdiği tarihtir. Boşanma davası açılmasının ardından taraflar arasındaki mal rejiminin de sona erdiği hususu sabittir. Mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle müvekkilimin, tasfiyede dikkate alınabilecek malı bulunmamaktadır. Müvekkil tarafından, evlilik birliği içerisinde 10 adet burma bilezik (20-30 gram aralığında toplamda 250 gram), 4 adet kelepçe bilezik, 22 ayar set takımı, 6 adet yüzük, tam takım kolye seti alınmıştır. Yalnızca 6 adet yüzük davalıya hediye niteliğindedir, diğer altınlar yatırım amacıyla alınmış ve tüm parası müvekkil tarafından ödenmiştir. Davalı evi terk ederken, tüm bu altınları da yanında götürmüş olup, şu anda altınların akıbeti bilinmemektedir. İşbu altınların düğün sırasında takılan altın niteliğinde değil, evlilik birliğinde yatırım amaçlı alınan altınlar olduğu unutulmamalıdır.
 1. 3- Davacı ve davalı, evlilikleri içerisinde, tarafların müşterek katkısı ile …/…/… tarihinde, “… ili, … ilçesi, … mahallesi, ……….  sokak, … ada, … parsel, üçüncü kat, … no.lu bağımsız” adresinde bulunan konutu davalı adına satın almışlardır. Söz konusu taşınmaz için müvekkil … TL, davalı ise …-TL ödeme yapmıştır. Bu taşınmaz tarafların beraber oturdukları aile konutu olmayıp, tarafların yatırım amacıyla aldıkları ve sahip oldukları tek taşınmazdır. Dava konusu konut, 01/01/2002 tarihinden sonra satın alınmıştır. Medeni Kanun’un 202. maddesi – “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, yasanın yürürlüğe giriş tarihinden sonraki dönemde, eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden sonra edinilmiş dava konusu taşınmazın dava tarihindeki bedelinin en az ½’sinin davacı müvekkilimize verilmesi gerekmektedir. Boşanma davası açılması ile taraflar arasındaki mevcut mal rejimi sona ermiş olacağından, dava konusu altınlar ile satın alınmasında aslen davacı müvekkilimizin payı olan taşınmazın dava tarihindeki değerinin ½’sinin faiziyle birlikte tarafımıza verilmesi için, işbu mal rejiminin tasfiyesi davasını açma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2005/1208 E., 2005/4267 K. ve 17.03.2005 tarihli kararında “Davacı-davalı kadının istediği eşya, borsa hesabı, mal rejimi nedeniyle binadan alacak, araca katkı bedeli ile ilgili istem, boşanmanın eki niteliğinde olmayıp, bu istemler ancak boşanma davası ile ilgili hüküm kesinleşip tasfiye gündeme geldiğinde karara bağlanabilir. Bu nedenle bu konudaki dava ve istemler tefrik edilerek boşanma ile ilgili davanın bekletici mesele yapılması ve sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.” denilmektedir. Buna göre, tarafımızca boşanma davası devam ederken, mal rejiminin tasfiyesi davası açılmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerle davacı müvekkilimin aleyhine hareket eden davalı için, müvekkilin evlilik birliği içerisinde yatırım amacıyla almış olduğu altınların davalıdan aynen iadesi, mevcut değilse nakden karşılığının ödenmesi ile davalının üzerine kayıtlı olan … ili, … ilçesi, … mahallesi, … sokak, … ada, … parsel, … kat, … no.lu bağımsız tapu kaydına tedbir konulmasını talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri, …….. Aile Mahkemesi …/… Esas sayılı dosya, Tapu Kayıtları ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 202, madde 203, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen gerekçeler doğrultusunda, öncelikle hukuki sürecin başlaması amacıyla dava konusu olan davalının şu adreste kayıtlı bulunan mülkiyeti, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … sokak, … ada, … parsel, … kat, … no.lu bağımsız tapu kaydına tedbir konulması talebinde bulunulur. Müvekkil, evlilik birliği süresince yatırım amacıyla davalıdan edindiği altınların iadesini veya varsa nakit karşılığının ödenmesini talep etmektedir. Türk Medeni Kanunu ilgili hükümlerine uygun olarak mal rejiminin tasfiyesi istenir. Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak olan katılma alacağının, dava tarihinden itibaren (…/…/…) faizi ile birlikte davalıdan tahsili ve davacıya ödenmesi talep edilir. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsili talep edilir. Yapılacak ıslahla belirlenecek fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulduğu belirtilir. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Mal Paylaşımı Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Mal paylaşımı davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Mal paylaşımı davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, mal paylaşımı davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.