Maaş haczi cevap dilekçesi örneği

Maaş Haczi Cevap Dilekçesi Örneği

Maaş haczi cevap dilekçesi örneği ile maaş haczine cevapta bulunulabilir. Maaş haczi cevap dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “maaş haczi cevap” yazımızı okuyabilirsiniz.

Maaş Haczi Cevap Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki maaş haczi cevap dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya Esas No: …/….

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

MAAŞ HACZİNE CEVAP VEREN 3. ŞAHIS:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

BORÇLU: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı mevcut ve dosyada bilgisi var ise bu kısmı doldurunuz)

ALACAKLI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı mevcut ve dosyada bilgisi var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ….. İcra Müdürlüğü tarafından …/… dosya numaralı icra dosyası kapsamında maaş haczi talebiine ilişkin cevaplarımızdan ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. İlgili müzekkere kapsamında, adı geçen borçlunun müvekkil şirketimizde elde etmekte olduğu maaş veya ücretlerinin ¼’ünün haczedilmesine dair kararınızı aldık. Ancak, tarafımıza yönlendirilen ihbarnameye istinaden tarafımızdan yapılan değerlendirme neticesinde, bahsi geçen borçlu şahıs şirketimizden …/…/… tarihinde ayrılmıştır.
 1. Borçlunun işten ayrılışına dair resmi belgelerle birlikte tarafınıza iletilen bu bilgiyi göz önüne alarak, borçlunun şirketimizde herhangi bir hak veya alacağının bulunmadığını belirtmek isteriz. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ekte sunulmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Dolayısıyla, tarafımıza yönlendirilen maaş haczi müzekkeresine karşı, borçlu şahsın artık şirketimizde herhangi bir maaş veya ücret alacak hakkının bulunmaması nedeniyle itirazda bulunuyoruz. Konuyla ilgili gerekli düzeltmelerin ve güncellemelerin yapılmasını rica ederiz.

HUKUKİ DELİLLER: İşten Ayrılış Bildirgesi, SGK İlişik Olmadığına Dair Belge ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu madde 35 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda yer alan açıklamalar neticesinde, söz konusu müzekkereye itiraz ediyor ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını müvekkil şirket adına vekaleten arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya Esas No: …/….

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

MAAŞ HACZİNE CEVAP VEREN 3. ŞAHIS:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

BORÇLU: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı mevcut ve dosyada bilgisi var ise bu kısmı doldurunuz)

ALACAKLI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı mevcut ve dosyada bilgisi var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ….. İcra Müdürlüğü tarafından …/… dosya numaralı icra dosyası kapsamında maaş haczi talebiine ilişkin cevaplarımızdan ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: Müvekkilimize yönlendirilen maaş haciz yazısı tarafımızca tebellüğ edilmiş bulunmaktadır. İlgili dosyanın borçlusunun, şu anda firmamızda aylık net ………. TL ücretle istihdam edilmekte olduğunu belirtmek isteriz. Borçlunun, hak ettiği ücretin ¼’ü her ayın altıncı gününde dosyada belirtilen hesaba yatırılacaktır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu madde 35 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklamalar neticesinde borçluya ait maaşın ¼’lük kısmı olan ………… TL her ayın altıncı günü dosyada belirtilen TR………………………….. hesaba yatırılacağını saygılarla arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Maaş Haczi Cevap Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Maaş haczi cevap dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Maaş haczi cevap dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, maaş haczi cevap dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.