Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği ile kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava talebinde bulunulabilir. Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. Mülkiyeti tarafıma ait olan … adresindeki daire, kiracı davalı tarafından oturulmaktadır, bu durumu kapsayan bir kira sözleşmesi mevcuttur. Ancak, kira sözleşmesine uygun olarak, kiracı tarafından Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait toplam … Türk Lirası kira borcu ödenmemiştir. Ayrıca, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait … Türk Lirası ortak giderleri de ödenmemiştir.
 1. Site yönetimi tarafından tarafıma iletilen ihtarname, kiracıya yönelik ortak gider ödemelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, bu ihtarname sonrasında kiracı tarafından gerekli ödemeler yapılmamış ve ortak gider ödemeleri ile ilgili ihtara yanıt alınamamıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Kiracı ile gerçekleştirilen defalarca görüşme neticesinde, taşınmazın boşaltılması, kira borcu ile ortak giderlerin ödenmesi yönünde olumlu bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu durum, bu davanın açılmasını zaruri kılmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı, İlgili İhtarname ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 315, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenler doğrultusunda, kiracı tarafından ödenmesi gereken ancak ödenmeyen … Türk Lirası kira bedeli ve tarafımdan önceden ödenmiş olan … Türk Lirası ortak giderin davalı kiracıdan tahsil edilerek tarafıma iadesine, kiracının ilgili taşınmazdan derhal tahliyesine ve yargılama giderlerinin davalı kiracı tarafından karşılanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacı müvekillerin sahibi olduğu “…” adresindeki taşınmazda, davalı kiracı ikamet etmektedir.
 1. Davalı ile davacı müvekiller arasında vekaleten yapılan kira sözleşmesi, …/…/… tarihinde imzalanmıştır.
 1. Kira sözleşmesi uyarınca, kira ödemeleri başlangıçta ……….’na yapılması şart koşulmuştur. Ancak, ev sahibi … tarafından kiralanan taşınmazda oturan davalı …’a, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … no.lu ihtarname ile kira bedellerinin kendi hesabına gönderilmesi talep edilmiştir. Bu ihtarname, davalı eşi …’a tebliğ edilmiştir.
 1. Ardından, kira sözleşmesini imzalayan … tarafından kiralayan davalı …’a, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye no.lu ihtarnamesi gönderilerek kira ödemelerinin ev sahibi …’ya yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu ihtarname de davalı eşi …’a tebliğ edilmiştir.
 1. Kiracı olan davalı …, Ekim ayına ait kira bedelini ödemediği için … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … no.lu ihtarname ile kira borcunu ödemesi veya temerrüt nedeniyle tahliye davası açılacağı belirtilmiştir. Bu ihtarname, davalı eşi …’a tebliğ edilmiştir. Ancak, davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
 1. Ayrıca, davalı kiracı …, kira dönemine ait kira bedelini de ödememiş ve kira borçlarına mahsup olarak …/…/… tarihinde … TL ödeme yapmıştır. Davacı müvekillerin davalı kiracıya ait … aylık kira borcu bulunmaktadır.

(Yukarıdaki altı paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yukarıda belirtilen ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenler çerçevesinde, kiralanan taşınmazın temerrüt nedeniyle tahliyesi ve davalıdan birikmiş kira alacaklarının tahsili amacıyla bu davanın açılması kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı, İlgili İhtarnameler, Dekontlar ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 315, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler doğrultusunda; artan haklarımız saklı kalmak üzere, davalıdan tahsil edilmesi gereken … TL bakiye birikmiş kira alacağının tahsili için; davacı müvekkillerin sahibi olduğu “…” adresindeki taşınmazın temerrüt nedeniyle tahliyesine; yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.