İtirazın iptali dava dilekçesi örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın iptali dava dilekçesi örneği ile itirazın iptali davası talebinde bulunulabilir. İtirazın iptali dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “itirazın iptali dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki itirazın iptali dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. İtirazın iptali dava dilekçesi örneği doldurulurken usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…… İcra Müdürlüğü

Dosya No: …./….

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ……. İcra Müdürlüğü …/… dosya numaralı icra takibine yapılan itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatı isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı/borçlu, … icra müdürlüğünün …/… Esas sayılı dosyasında borçlu olarak yer almaktadır. Müvekkil şirket, davalıdan un alacaklıdır. Ancak davalı-borçlu, cari hesap ekstresine göre takibe konu …TL tutarındaki borcunu ödememiştir.
 1. Davalı/borçlunun borçları işlemiş ve işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsili için … İcra Müdürlüğü…/… Esas sayılı dosya ile başlatılan icra takibine davalı borçlu itiraz etmiş ve takip durmuştur.
 1. Davalı/borçlu, müvekkil şirketle …/…/… tarihinde sözlü satış sözleşmesi yapmış ve … numaralı, toplam … – TL bedelli ….. adet mal almıştır. Bu mal, … adet ………, … adet ………… ve … adet ………… mallar içermektedir.
 1. Davalı/borçlu, …/…/… tarihinden bu yana ödeme vadesinin üzerinden … ay … gün geçen mal bedellerini, yapılan ihtara rağmen ödemezlikte ısrar etmektedir.
 1. Davalı/borçlunun itirazları hukuken dayanaksızdır. Cari hesap ekstre ve tarafların defter kayıtları incelendiğinde takibe konu borcun ödenmediği açıkça görülecektir.
 1. Davalının itirazları haksız ve hukuki temelden yoksundur. Sadece alacağın tahsilini geciktirmek amacını taşımaktadır. Alacak likit bir alacak olup, davalının kötü niyetli itirazı sonucu takip durmuş, müvekkil şirket mağdur olmuştur. Bu nedenle alacağın %20’sinden az olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz.
 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesine göre, alacak ve tazminat taleplerine ilişkin davalardan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Bu çerçevede, …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na …/… başvuru numarasıyla başvuruda bulunulmuş, ancak yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamadığından dolayı mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: ……. İcra Müdürlüğü …/… Dosya Numaralı İcra Dosyası, Tarafların Ticari Defter ve Kayıtları, … Arabuluculuk Bürosu …/… Başvuru Numaralı Dosya, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan ve özellikle vurgulanan konular doğrultusunda, tarafımızca ileri sürülen haklı taleplerin kabul edilmesi durumunda, davalı/borçlu olan …’un … İcra Müdürlüğü’nün …/… esas numaralı dosyasında gerçekleştirdiği haksız ve kötü niyetli itirazın iptaliyle birlikte takibin devam etmesini talep etmekteyiz. Takibin durduğu ve alacağın likit olduğu göz önüne alındığında, kötüniyetli davalının lehine olmamak üzere %20 oranında icra inkar tazminatının ödenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti hususlarında da müvekkilimizin lehine bir karar alınması adına, ilgili giderlerin ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesini talep etmekteyiz. İlgili kararın, müvekkilimizin haklı davasının bir sonucu olarak tarafımıza iletilmesini, fazlaya dair haklarımızın ise saklı kalmasını arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…… İcra Müdürlüğü

Dosya No: …./….

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ……. İcra Müdürlüğü …/… dosya numaralı icra takibine yapılan itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatı isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı borçlu aleyhine … İcra Müdürlüğünün …/… Esas sayılı dosyasından, …/…/… tarihi itibariyle … USD tutarındaki ana alacak, işleyecek faiz, icra harç ve masrafları vekalet ücreti ile birlikte tahsili için icra takibi başlatılmıştır. Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine alacak miktarı dışındaki tutar için itirazda bulunmuş ve takip durmuştur. Bu itirazın son derece kötü niyetli ve takibi uzatmaya yönelik olduğunu belirterek itirazın iptalini talep etmekteyiz. Şu sebeplerle:
 1. Davalı şirket, müvekkil şirketten mal almıştır. Davacı şirket, malları ve faturayı davalı şirkete teslim etmesine rağmen, davalı, faturalarda belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmamış ve alacak doğmuştur. Alışveriş Amerikan doları bazında yapılmış, ancak davalı tarafından yapılan kısmi ödemeler Türk lirası cinsindendir. Bu nedenle, kur farkından kaynaklanan alacak da doğmuştur.
 1. Müvekkil şirket, alacağını talep etmek için borçlu şirketten defalarca şifahi olarak talepte bulunmuş, ancak bu talepler karşılanmamıştır. Borçlu, icra dosyasına dayanak yaptığı faturalara itiraz etmemiş, sadece borcu olmadığını ve yetki itirazında bulunduğunu iddia etmiştir. Ancak, yetki itirazları hukuki dayanağa sahip değildir. İcra daireleri yetkilidir.
 1. Davalı tarafın iddiasına göre ödeme emri gönderilmiş olsa da, icra dosyasının incelenmesi sonucunda ilamsız icra takibi olarak başlatıldığı, icra dairesinin ödeme emri çıkardığı ve davalıya tebliğ edilen belgelerde ödeme emrinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının itirazları yerinde değildir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Borçlu, borçlu olmadığı ve faiz iddialarının yersiz olduğunu ileri sürmektedir. Ancak, borçlu, dava konusu faturalara herhangi bir itirazda bulunmadığı için alacak miktarı kesinleşmiştir. Davalı, borcunu Amerikan doları bazında ödediğini ispatlamak durumundadır.
 1. İtirazlar, takibi uzatmaya yönelik ve hukuki dayanağı olmayan itirazlardır. Bu nedenle, icra dosyasına yapılan itirazların iptali ve takibin devamına karar verilmesi, ayrıca borçlunun %20’den aşağı olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: ……. İcra Müdürlüğü …/… Dosya Numaralı İcra Dosyası, Tarafların Ticari Defter ve Kayıtları, Söz Konusu Malların Sevk İrsaliyeleri ve Faturaları, Taraflar Arasındaki Yazışmalar ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim gerekçelerle, şu taleplerde bulunuyorum:

 • İlk olarak, yetki itirazlarının reddedilmesini ve davamızın kabul edilmesini istiyorum.
 • Davalının, icra takibine yaptığı itirazın (… TL hariç) haksız olduğu gerekçesiyle bu davanın açılmasına neden olduğu için %20 tazminata mahkûm edilmesini talep ediyorum.
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalının sorumluluğunda olmasına karar verilmesini talep ediyorum. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…… İcra Müdürlüğü

Dosya No: …./….

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ……. İcra Müdürlüğü …/… dosya numaralı icra takibine yapılan itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatı isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, … Türk Lirası karşılığında … ilinin … ilçesinde, … mahallesinde bulunan … Ada … Parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan … numaralı daireyi satın almak üzere davalı taşınmaz sahibi olan … ile anlaşmış olup, …/…/… tarihinde … Türk Lirası peşinat ödemesi yapmıştır. Taraflar arasında yapılan sözleşme …/…/… tarihinde imzalanmış olup, davalı borçlu, taahhüt ettiği mart ayındaki teslim süresini sürekli olarak aşmıştır. Müvekkil, en sonunda teslimatı talep ettiğinde, davalı borçlu, “Sana … TL vereyim, başka bir daire satın al” şeklinde bir teklifte bulunmuştur. Müvekkil, paranın tahsil edilememesi üzerine … İcra Müdürlüğü’nün … Esas numaralı dosyasıyla … TL asıl alacak, … TL işlemiş faiz olmak üzere toplam … TL tutarındaki icra takibini başlatmıştır. Davalı borçlu ise …/…/… tarihinde itiraz etmiştir.
 1. Davalı borçlu, itiraz dilekçesinde müvekkilin kendisine önce … TL ödeme yaptığını, ancak daha sonra kalan kısmı ödemeyi reddettiğini belirterek icra takibine itiraz etmiştir. Davalının bu haksız itirazının kaldırılması gerekmektedir. Sözleşmeye göre müvekkil, … TL karşılığında taşınmazı satın almış ve söz konusu bedelin bir kısmını davalıya elden teslim etmiştir. Davalı borçlu, müvekkile evin tapusunu en kısa sürede teslim edeceğini, eksikliklerin giderileceğini taahhüt etmiştir. Ancak, davalı borçlu, söz verdiği şartları yerine getirmediği için müvekkil uzun bir süre boyunca mağdur edilmiştir.
 1. Davalı borçlu, verdiği sözü tutmamış ve müvekkili mağdur durumda bırakmıştır. Uzun bekleme süresinde eksiklikler giderilmediği gibi, taşınmazın tapusu da alınamamıştır. Son görüşmede davalı borçlu, müvekkile “Sana … TL’yi geri vereyim, git başka daire satın al” demiştir. Taraflar arasındaki anlaşma sona ermiş, ancak davalı borçlu, müvekkil tarafından elden ödenen … TL’yi iade etmemiştir. Müvekkil, haksız bir şekilde mağdur edilmiş ve davalı borçlu, …/…/… tarihinde aldığı parayı kullanmaktadır. Ayrıca, takip tarihi itibariyle satışa konu taşınmazın oturma ruhsatı dahi alınmamıştır. Davalının itiraz dilekçesindeki iddiaları ise usul ve yasaya aykırıdır. Davalı taraf, taşınmazla ilgili eksiklikleri giderdiğine dair herhangi bir ihtar göndermemiştir ve sözleşme tarihinden uzun bir süre geçmiştir. Yukarıdaki nedenlerle işbu dava dilekçesini sunma zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: ……. İcra Müdürlüğü …/… Dosya Numaralı İcra Dosyası, …/…/… Tarihli Satış Sözleşmesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerle davamızın lehimize sonuçlanması talebiyle;

 • … İcra Müdürlüğü’nün … Esas numaralı dosyasında borçlu tarafından gerçekleştirilen itirazın … TL tutarındaki bölümünün iptali ve takibin … TL üzerinden devam ettirilmesi,
 • Borçlunun kasıtlı itirazı nedeniyle asıl alacağa dayalı olarak belirlenecek olan %20 oranındaki icra inkâr tazminatının ödenmesi,
 • Yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesi yönünde karar alınması hususlarında, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

…… İcra Müdürlüğü

Dosya No: …./….

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: ……. İcra Müdürlüğü …/… dosya numaralı icra takibine yapılan itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatı isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil tarafından, ………………… faaliyeti için davalıya, banka aracılığıyla ve nakit olarak olmak üzere borç niteliğinde ödemeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu ödemeler sonucunda, davalıya ödenen toplam borç miktarı başlangıçta … TL olup, ayrıca müvekkil tarafından davalı talep ettiğinde …/…/… tarihinde ek olarak … TL daha ödenmiştir. Dolayısıyla, müvekkil tarafından davalıya toplam borç verilen miktar … TL’dir.
 1. Davalı tarafından yapılan ödemeler ise sırasıyla … TL, … TL, … TL, ve … TL olmak üzere toplamda … TL’yi bulmaktadır. Ancak davalının hala ödenmemiş olan borcu … TL’dir.
 1. Müvekkil, davalıya sözlü, yazılı mesajlar ve WhatsApp yazışmaları yoluyla borç durumunu bildirmiş ve borcun ödenmesini talep etmiştir. Ancak davalı, borcu kabul etmiş olmasına rağmen ödemeden kaçınarak sürekli olarak “bugün, yarın ödeyeceğim” şeklinde ertelemelerde bulunmuştur.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Borcun defalarca talep edilmesine ve kalan borcun ödenmemesi sebebiyle, müvekkil tarafından … İcra Dairesi’nde bulunan …/… Esas numaralı dosya ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Davalı borçlunun borcunun farkında olmasına rağmen, kötü niyetle “borcum yoktur” şeklinde itiraz etmesi sonucunda takip durmuştur. Bu durumun düzeltilmesi ve takibin devamı için işbu davanın açılması zaruri hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: ……. İcra Müdürlüğü …/… Dosya Numaralı İcra Dosyası, Banka Kayıtları, Taraflar Arasındaki Yazışmalar ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler doğrultusunda;

 • Davalının borç ve ilgili taleplerine dair itirazının hükümsüz kılınarak takibin sürdürülmesine,
 • Kötüniyetli davalı aleyhine, ancak %20’nin altında olmamak üzere icra inkâr tazminatının tahsiline,
 • Yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İtirazın iptali dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • İtirazın iptali dava dilekçesi örneği ile mahkemeye başvuru yaparken yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yapılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İtirazın iptali dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, itirazın iptali dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.