İstisnai çalışma izni

İstisnai Çalışma İzni

İstisnai çalışma izni, Uluslararası İşgücü Kanununda belirtilen kişilerin başvurabileceği ve yalnızca belirli kriterlerin karşılanması halinde verilen bir çalışma izni türüdür. Bu çalışma izninin alınması, diğer çalışma izni türlerinde aranan bazı şartlar aranmadığından daha kolaydır. İstisnai çalışma izni başvuruları e-izin sistemi üzerinden yapılır. Eğer başvuru reddedilirse, yabancının itiraz etme veya iptal davası açma hakkı bulunur.

İçindekiler

İstisnai Çalışma İzni Nedir?

İstisnai çalışma izni, Uluslararası İşgücü Kanunu 16. maddesinde sayılan kişilere, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 32. madde ve devamı hükümlerinde belirtilen kıstasların karşılanması halinde verilen çalışma izni türüdür.

İstisnai Çalışma İzni Alma Kriterleri

İstisnai çalışma izni alma kriterleri, Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 16. maddesinde sayılan kişilerden olmak ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 32. madde ve devamı hükümlerinde öngörülen şartları sağlamaktır.

İstisnai çalışma izni alınması için belirlenen kriterler, genel çalışma izni alınması için gereken kriterlere göre daha farklıdır. Bu noktada, ilgili mevzuatta belirlenen kriterleri sağlayan kişilerin, genel şartları karşılanması beklenmeden çalışma izni verilebilir.

Kimler İstisnai Çalışma İzni Alabilir?

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 16. maddesinde çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği öngörülen yabancılar istisnai çalışma izni alabilir.

İstisnai çalışma izni alabilecek kişiler şunlardır:

 • Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
 • Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
 • Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen,
 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,
 • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,
 • 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
 • Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,
 • Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,
 • Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,
 • Sınır ötesi hizmet sunucusu, istisnai çalışma izni alabilecek kişilerdir.

Nitelikli İşgücü Olarak Değerlendirilen Yabancılar

Yabancının nitelikli işgücü olarak değerlendiren yabancıların aşağıda liste halinde verilen şartlardan en az 3 tanesini karşılaması gerekir.

 • Saygın bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olması.
 • Yıllık toplam ücretinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen prime esas kazanç üst sınırının on iki katına eşit veya üzerinde olması.
 • Ar-Ge veya tasarım alanında mesleki tecrübeye sahip olması.
 • Ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda mesleki tecrübe sahibi olması.
 • Anadil dışında Genel Müdürlükçe belirlenecek yabancı dilleri ileri düzeyde bilmesi.
 • Genel Müdürlük tarafından ülke kalkınması için stratejik olduğu değerlendirilen sektörlerde çalışacak olması.
 • Genel Müdürlükçe uluslararası işgücü politikasına göre belirlenecek diğer koşullara sahip olması.

Nitelikli işgücü sayılan yabancıların çalışma izinleri 5 yıla kadar düzenlenebilir.

Nitelikli Yatırımcı Olarak Değerlendirilen Yabancılar

Nitelikli yatırımcının tespitinde aşağıdaki şartlardan en az üçünün karşılanmasını veya en fazla iki yıl içerisinde gerçekleştirileceğinin taahhüt edilmesini aranır.

 • Yatırım sermaye tutarının bir milyon Türk Lirası veya üzerinde olması.
 • İhracat tutarının yıllık bir milyon beş yüz bin Türk Lirası veya üzerinde olması.
 • En az on Türk vatandaşının doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi.
 • Genel Müdürlük tarafından ülke kalkınması için stratejik olduğu değerlendirilen sektörlerde yatırım yapılması.
 • Yatırım bünyesinde ilgili mevzuata uygun Ar-Ge veya tasarım merkezi kurulması.
 • Yatırımın Genel Müdürlük tarafından kalkınmada öncelikli olarak değerlendirilen bölgelere yapılması.
 • Türkiye’de yatırım dışında maddi değeri iki milyon Türk Lirası veya üzerinde taşınır veya taşınmaza ya da fikri veya sınaî mülkiyet haklarına sahip olunması.
 • Genel Müdürlükçe uluslararası işgücü politikasına göre belirlenecek diğer koşullara sahip olunması.

Nitelikli yatırımcı sayılan yabancıların çalışma izinleri 5 yıla kadar düzenlenebilir.

Belirli Bir Süre İçin İşvereni Tarafından Türkiye’de Gerçekleştirilen Bir Projede İstihdam Edilen Yabancılar

Bu proje kamu kurum veya kuruluşları tarafından yürütülen ya da Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından ülke ekonomisine yüksek katkı sağlayacağı veya istihdamı artıracağı öngörülen bir proje olmalıdır. Bu nitelikteki projelerde istihdam edilen yabancılara, iş sözleşmesi süresini aşmamak kaydıyla 3 yıla kadar istisna çalışma izni verilebilir.

Bakanlık Tarafından Türk Soylu Olduğu Belirtilen Yabancılar

İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen yabancılar Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için Türkiye’de ihtiyaç duyulan meslek ve sanat dallarında çalışmak üzere başvuru yapabilir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalışabilirler.

Türk soylular, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilmek ve çalıştırılabilmek için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; bu kişilerin başvurusunu, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşünü alarak, uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirir. Kriterlere uygun olması halinde Türk soylu yabancılara 5 yıla kadar istisnai çalışma izni verilebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olanlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışması için çalışma izni almalarına gerek yoktur. Ancak kamu kuruluşları dışında örneğin özel sektörde çalışacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, çalışma izni alması gerekir.

Bu kişilere, UİK Uygulama Yönetmeliği madde 22’de belirtilen çalışma izni değerlendirme kriterlerini karşılamalarına gerek olmaksızın, istisna çalışma izni verilebilir. Bu kişilere verilecek istisnai çalışma izninin süresi en fazla 5 yıl olabilir ve iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşamaz.

Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar

Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan ve Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılara, 3 yıla kadar istisna çalışma izni verilebilir. Bu iznin süresi, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşamaz.

Yabancı Devletlerin ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsilciliklerinde Diplomatik Dokunulmazlığı Olmadan Çalışan Yabancılar

Türkiye temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan yabancılar için yapılan çalışma izni başvuruların değerlendirilirken Dışişleri Bakanlığı’nın görüşür alınır.

Bilimsel, Kültürel, Sportif veya Sanatsal Alanların Birinde Seçkinleşip Türkiye’ye Bu Amaçlarla Gelen Yabancılar

Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde seçkin bir seviyeye ulaşarak, bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen yabancı adına istisnai çalışma izni başvurusunda bulunulabilir. Bu yabancıların, UİK Uygulama Yönetmeliği m.22’de belirtilen çalışma izni değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekmez. Bu izin, iş sözleşmelerinin süresini aşmamak kaydıyla 3 yıla kadar verilebilir.

Yabancı Öğretim Görevlileri

Yabancı öğretim görevlileri adına istisnai çalışma izni başvurusu yapılabilir. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar.

Yabancı öğretim görevlilerinin bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Cumhurbaşkanı kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni neticesinde yapılır.

Başvuru yabancıyı istihdam edecek yükseköğretim kurumu tarafından sistem üzerinden yapılır. Ayrıca bu yabancıların UİK Uygulama Yönetmeliği madde 22’de belirtilen çalışma izni değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekmez. Yabancı öğretim görevlileri çalışma izinleri, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak üzere 3 yıla kadar düzenlenebilir.

Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Personeli Olarak Çalışacak Yabancılar

Ar-Ge, yenilik ve tasarım personeli olarak çalışacak yabancı adına yapılan çalışma izni başvurusu bakımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü aranır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Çalışacak Yabancı Uzmanlar

Bu yabancılar adına yapılan istisnai çalışma izni başvurusunda, çalışma izni değerlendirme kriterleri uygulanmaz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde özel kanunlar uyarınca görevlendirilecek yabancı uzmanlar ise ancak Bakanlıktan çalışma izni alındıktan sonra göreve başlayabilirler.

Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler ile Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancılar

Bu yabancılar adına yapılacak istisnai çalışma izni başvuruları Dışişleri Bakanlığı’na bildirilir. Dışişleri Bakanlığı, uygun gördüğü başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın da olumlu görüşünü alarak başvuruyu kabul edebilir.

Bu yabancılar bir işverene bağlı olmadan çalışacaksa başvuruyu sistem üzerinden bizzat kendileri yapmalıdırlar. Ayrıca bu durumda çalışma izni harcı ile değerli kağıt bedelini de bizzat ödemeleri gerekir.

Sınırötesi Hizmet Sunucusu Olan Yabancılar

Kimlerin sınırötesi hizmet sunucusu olduğu, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesinde tam olarak açıklanmıştır. Yönetmeliğe göre sınırötesi hizmet sunucusu olabilecek kişiler şunlardır:

 • Toplantılar, seminerler, konferanslar, ticari fuarlar gibi profesyonel etkinliklere katılacaklar,
 • Teknik, bilimsel ve istatistiki araştırma yapacaklar,
 • Pazar araştırması ve analizleri yapacaklar,
 • İş teknikleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılacaklar,
 • Satış temsilcisi olarak sipariş alacaklar veya sözleşme müzakere edecekler,
 • Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik hizmet sunacaklar,
 • Ekipman ve makinaların satış sözleşmesi kapsamında kurulum, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri sunacaklar,
 • Yurt dışında başlamış turlar için operatörlük hizmeti sunacaklar,
 • Mütercim-tercümanlık hizmeti sunacaklar.

Ayrıca, Türkiye’de hizmet sunan, yurt dışında kurulu şirketlerin, vakıfların, derneklerin çalışanları yahut bağımsız olarak çalışan profesyonel meslek mensupları da sınırötesi hizmet sunucusu olabilirler.

Sınırötesi hizmet sunucuları üç aydan az sürecek işlerde, çalışma izninden muaftırlar. Üç aydan fazla sürecek işlerde sınırötesi hizmet sunucularına, iş sözleşmelerinin süresini geçmemek kaydıyla üç yıla kadar istisna çalışma izni verilebilir. Bu yabancıların istisnai çalışma izni uzatılamaz. 

Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşı Olan Yabancılar

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda, Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları da istisnai çalışma izni verilebilecek yabancılar arasında sayılmıştır.

Uluslararası Koruma Statüsünde Olan Yabancılar

Mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma altında olan yabancılar ve geçici koruma altında olan yabancılar uluslararası koruma statüsündedir. Uluslararası koruma statüsünde olan yabancılar istisnai çalışma izni alabilir.

Mülteciler, şartlı mülteciler ve ikincil koruma altında bulunan yabancılar, uluslararası koruma başvurusunda bulunduktan 6 ay sonra istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Geçici koruma altındaki yabancılar da geçici koruma kimlik belgesinin kendilerine tesliminden 6 ay sonra istisna çalışma izni başvurusu yapabilirler.

Bu yabancıların başvurusunda İçişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü aranır. İçişleri Bakanlığı’nın olumlu görüş bildirmesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuruyu, il, süre, sektör, meslek, iş kolu gibi kriterleri baz alarak uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirir. Bu değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde bu yabancılara istisnai çalışma izni verilir.

Uluslararası koruma statüsünde olan yabancıların çalışma iznine sahip olmaları, bu yabancılara Türkiye’de kesin kalma hakkı sağlamaz.

İstisnai çalışma izni verilebilecek yabancılar, yukarıda sayılanlardan ibarettir. İstisnai çalışma izni verilebilecek yabancılar Kanun ve Yönetmelikte sınırlı olarak sayıldığından, bu yabancılardan başka hiçbir yabancıya istisna çalışma izni verilemez.

Uluslararası Koruma Statüsünde Olan Yabancılar

İstisnai Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İstisnai çalışma izni, yurt içinden başvuru yapılıyorsa, yabancı kimlik numarası ile e-izin sistemi üzerinden başvuru yapılmasıyla alınır. Yurt dışından başvuru yapılıyorsa, referans numarası ile e-izin sistemi üzerinden başvuru yapılmasıyla alınır.

Yurt içinden başvurular için yabancı kimlik numarası ile e-izin sistemine başvuru yapılır. Bu kapsamda, ülkemizde bulunan ve en az 6 ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar  “99” ile başlayan Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir. Bu numara ile işveren, e-izin sistemi üzerinden yabancı için çalışma iznine başvuracaktır.

Yurt dışından başvurular ise yabancının uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunmasıyla yapılır. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli “referans numarası” ile Türkiye’deki işveren e-izin sistemi üzerinden başvuru tamamlanır.

İstisnai çalışma izni başvuruları da, tıpkı diğer çalışma izni başvuruları gibi yabancı çalışan tarafından yapılmaz. Bu başvurular işveren veya yetkilendirdiği bir kişi tarafından yapılır.

İstisnai çalışma izni başvurusunda bulunduktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuruyu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirerek uygun görmesi halinde kabul eder. İstisnai çalışma izni alabilecek bazı yabancı gruplarının başvurusunda, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların olumlu görüşü aranabilir.

Başvurunun kabul edilmesi halinde, işveren tarafından çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödenmelidir. Başvuru harcı 356 TL’dir. Çalışma izni harcı ise çalışma izninin her bir yılı için 3090 TL’dir. Bu tutarlar 2023 yılı için geçerli olup ilerleyen yıllarda güncelleneceği bilinmelidir.

Harç ve değerli kağıt bedeli de ödendikten sonra işveren tarafından idareye bildirilen iş yerine, yabancının istisna çalışma izni kartı gönderilir.

Bu başlık altında istisnai çalışma izni başvurusu yapma usulü hakkında genel mahiyette bilgilere yer verilmiştir. Çalışma izni başvurusu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için “çalışma izni” yazımızı inceleyebilirsiniz.

İstisnai Çalışma İzni Gerekli Belgeler

İstisnai çalışma izninde gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi (işverence sağlanır),
 • Başvuru formu (işverence sağlanır),
 • Başvurunun vekil tarafından yapılması halinde vekaletname (işverence sağlanır),
 • Yabancı çalışanın ikamet izni belgesi (başvurunun yurt içinden yapılması halinde gereklidir. Başvuru yurt dışından yapılıyorsa ikamet iznine gerek yoktur.),
 • Yabancı çalışanın pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi,
 • Yabancı çalışanın diploma veya diploma yerine geçen belgesinin noter onaylı örneği,
 • Yabancının Kanun ve Yönetmelikte sayılan kişilerden olduğunu gösterir belgeler, gerekmektedir.

Yukarıdaki belgeler, başvuruyu yaparken işveren tarafından veya işverenin yetkilendirdiği kişi tarafından sisteme yüklenir. Ancak yabancı personel, herhangi bir işverene bağlı olmadan çalışacaksa başvuruyu kendi yapar ve belgeleri de kendi yükler.

Bu belgelerden yurt dışından alınanların, ilgili ülkedeki Türk dış temsilciliği tarafından onaylanmış ya da ilgili mercilerce apostil şerhi vurulmuş olması gerekir. Ayrıca yabancı dildeki belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte yüklenmesi gerekir.

İstisnai Çalışma İzni Masrafları

İstisnai çalışma izni masrafları, 2023 yılında için geçerli olmak üzere 356 TL değerli kağıt bedeli ve yıllık 3090 TL çalışma izni harcıdır. Çalışma izni süresinin her bir yılı için 3090 TL ödenir.

Bakanlık başvurunun kabulü halinde, başvurucunun e-izin uygulaması üzerinden bildirdiği e-posta adresine ödeme bilgilerini gönderir. Bu bilgiler arasında banka hesabının bilgisi, ödenmesi gereken ücret ve ödemenin nasıl yapılacağını bulunur. Ödeme bu e-postanın gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Aksi halde çalışma izni geçersiz hale gelir.

DİKKAT: Değerli kağıt bedeli ve çalışma izni harcının borçlusu yabancı çalışan değil işverenidir. Fakat yabancı herhangi bir işverene bağlı olmadan çalışacaksa harç ve değerli kağıt bedelini kendi ödemek zorundadır.

İstisnai Çalışma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

İstisnai çalışma izni başvuruları, kanunen 30 gün içinde sonuçlanır.

İstisnai Çalışma İzni Başvurusunun Reddi ve Redde Karşı İtiraz ve İptal Davası

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 16. maddesi ile Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde istisnai çalışma izni verilebilecek yabancılar dışındaki kişilerin yapacağı başvurular reddedilir. Ayrıca, belgelerdeki eksikliğin süresi içinde giderilmemesi ve Bakanlığın başvuruyu uluslararası işgücü politikasına uygun görmemesi de ret sebebidir.

İstisnai çalışma izni başvurusunun reddine karşı yabancı kişi, itiraz yoluna başvurabilir veya iptal davası açabilir.

İtirazlar, ret kararının yabancıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Bakanlığa karşı e- izin sistemi üzerinden yapılır. İtiraz edilirken, itiraz konusuna ilişkin hukuki şekilde bir dilekçe hazırlanmalı, dilekçedeki gerekçeleri ispatlayacak bilgi ve belgeler de eklenmelidir. Ayrıca, tüm belgeler e-imzalı olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.

İptal davası, kararın yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde açılır. Eğer, önce itiraz edilmişse, iptal davası açma süresi duracaktır. Örneğin, ret kararının kişiye tebliğ edilmesini izleyen 40. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, itiraz sonucu verilen kararının tebliğini izleyen günden itibaren 20 günü vardır.

Ayrıca idari yargıda açılan çalışma izni başvurusunun reddine karşı iptal davasında, yürütmenin durdurulması da istenebilir. Böylece idare mahkemesi, telafisi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda yürütmeyi durdurabilir.

Çalışma izni başvurusu reddedildiğinde, ret kararına karşı kullanılacak hukuki imkanların doğru bir usulde yerine getirilmesi gerekir. Özellikle çalışma izni başvurusunun ret sebebi doğru tespit edilmeli, ret sebebine göre hukuki bir dilekçe hazırlanmalıdır. Aksi takdirde başvurunun reddi gündeme gelecektir. Bu anlamda sürecin etkin ve hızlı şekilde yönetilmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Çalışma izni başvurusunun tüm ret sebeplerinin ve ret kararına karşı başvurulacak hukuki yolların bütün kapsamıyla incelendiği “çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı makalemizi okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstisnai Çalışma İzni Uzatma Başvurusu, Başvurunun Reddi, Redde İtiraz

İstisnai çalışma izninin uzatılması mümkündür. Bunun için yabancının kanunda öngörülen kriterlerini karşılamaya ve çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Uzatma başvuruları, çalışma izni süresinin bitimine 60 gün kala ve her halde iznin süresi bitmeden yapılmalıdır. Çalışma izninin süresi dolduktan sonra uzatma başvurusu yapılamaz.

İstisna çalışma izni uzatma başvurusu da işveren veya yetkili temsilcisi tarafından, bilgilerin sisteme girilmesi ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi suretiyle yapılır. Uzatma başvurusunda gerekli belgeler ilk başvuruda gerekli belgelerle aynı olup tek fark, uzatma başvurusunda mevcut istisna çalışma izni uzatma belgesinin de sisteme yüklenmesi gerekliliğidir. 

İstisnai çalışma izni uzatma başvurularının reddedildiğinde başvurulabilecek iki yol vardır. Bunlardan ilki itiraz yolu ikinicisi ise iptal davası açılmasıdır. Her iki hukuki imkanın kullanımı yukarıda açıklanan istisnai çalışma izni başvurusunun reddi ile aynı usule tabidir.

Bu başlık altında, istisnai çalışma izni uzatma başvurusu hakkında genel mahiyette bilgilere yer verilmiştir. Uzatma başvurularının yapılması konusu hakkında konunun tüm detaylarıyla incelendiği “yabancı çalışma izni uzatma” başlıklı makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sonuç

İstisnai çalışma izni alınması süreci içerisinde pek çok usuli iş ve eylem barındırır. Bu anlamda bu çalışma izninin alınması için yalnızca gerekli belgelerin temini ve kanunda sayılan kişilerden olunması yetmez. Tüm bunlarla birlikte usuli işlemlerin de doğru şekilde yapılması gerekir. Aksi halde başvurunun reddi gündeme gelecektir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.