İstirdat davası dilekçe örneği

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

İstirdat davası dilekçe örneği ile istirdat davası talebinde bulunulabilir. İstirdat davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “istirdat davası (geri isteme davası)” yazımızı okuyabilirsiniz.

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki istirdat davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İstirdat talebi 

AÇIKLAMALAR: 

 1. İlk olarak, davalı tarafından başlatılan icra takibi sürecinde, borcumun ödendiğine dair belge eksikliği nedeniyle bir itirazda bulunmamıştım. Bu durum, ilamsız icra takibinin kesinleşmesine ve dolayısıyla icra takibiyle ilgili borcu ödemek zorunda kalınmasına yol açtı.
 1. Ancak, söz konusu borcu daha önce ödediğime dair, davalı tarafın imzasını içeren belgeyi yeni keşfettim. İlamsız icra takibine itirazda bulunmadığım için, aynı borcu bir kez daha icra yoluyla ödeme zorunluluğuyla karşılaştım. Bu nedenle, tarafımdan tekrar ödenen miktarın davalıdan iadesini talep etmek amacıyla bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur. Sunulan belgeler, mükerrer ödemenin geri alınması için dayanak oluşturmaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Borcun Ödendiğini Gösterir Belge, … İcra Müdürlüğü …/… Esas Sayılı İcra Dosyası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 72 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, davamının lehime sonuçlanması amacıyla ödemek zorunda kaldığım … Türk Lirasının, ödeme tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilmesini talep ediyorum. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya ait olacak şekilde tahsiline karar verilmesini istiyoruz. Bu taleplerimizi içeren kararın saygıyla değerlendirilmesini rica ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İstirdat ve menfi tespit talebi

AÇIKLAMALAR: 

 1. … yılının …… ayında müvekkilim, alacaklıdan … TL tutarındaki alışverişi gerçekleştirmiştir. Bono niteliği taşımayan boş bir senedi doldurarak alacaklıya imzalatan müvekkilim, ayrıca işyeri kartını teslim etmiştir. Müvekkilimin borcu, … TL’lik taksitler halinde ödenmesi gereken toplam … TL iken, alacaklı, bonoyu düzenlerken toplam borcu … TL olarak belirtmiştir. İlaveten, taksitlerin vadesi gelmeden önce müvekkilimi icraya vermiştir.
 1. Müvekkilim, borcunun bir kısmını …/…/… tarihinde … TL, …/…/… tarihinde … TL, …/…/… tarihinde ise … TL olmak üzere posta çeki ile ödemiştir. Ancak, alacaklı vekili, bu ödemeleri …/…/… numaralı icra dosyasından düşmemektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Nihayetinde, müvekkilim İcra Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Kararı ile borcun tamamını ödemeye mahkûm edilmiştir. Yukarıda detaylandırılan nedenlerle müvekkilimi menfi tespit davası açmaya zorlayan takip süreci açıkça haksız ve kötü niyetli bir biçimde gerçekleşmiştir. Bu sebeple, müvekkilimin uğradığı zararın, takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminini talep etme ve icranın kısmen ya da tamamen eski haline getirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Davalının Müvekkilime Verdiği Ödeme Planı, Müvekkilimin Ödeme Makbuzları,  Sahte Bono Belgesi, … İcra Müdürlüğü …/… Numaralı İcra Dosyası,  … İcra Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar Sayılı Kararı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 72 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle davamın kabulüne, davalıdan … Türk Lirasının paranın …/…/… tarihinden itibaren istenmesine, ayrıca verdiği … Türk Lirası değerindeki …/…/… tarihli bonodan kaynaklanan borcun müvekkilim tarafından ödenmediğinin tespitine ve bu belgenin iptaline, aynı zamanda icra takibi başlatılması durumunda davalıdan … Türk Lirası üzerinden %20 oranında kötü niyet tazminatının talep edilmesine, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafça karşılanmasına ilişkin kararın alınmasını, tarafım adına talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İstirdat Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İstirdat davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İstirdat davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, istirdat davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.