İştirak nafakası davası dilekçe örneği

İştirak Nafakası Davası Dilekçe Örneği

İştirak nafakası davası dilekçe örneği ile iştirak nafakası davası talebinde bulunulabilir. İştirak nafakası davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “iştirak nafakası davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İştirak Nafakası Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki iştirak nafakası davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İştirak nafakası talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ve davalı, mahkemenin …/… esas sayılı kararı ile resmi olarak boşanmışlardır. Çocuklarının velayeti ise belirtilen kararla birlikte anneleri olan müvekkilime verilmiştir. İlgili ilam belgesi ektedir.
 1. Ancak boşanma sonrasında, çocukların tüm bakım masrafları müvekkilime yüklenmiş olup, bu durum hem müvekkilin hem de çocukların maddi açıdan zor durumda kalmasına neden olmuştur. Küçük çocuk …’ın anaokuluna başlaması, büyük çocuk ……..……’ın …………….. sınıfa devam etmesi ve günümüz ekonomik koşullarıyla birlikte, müvekkilin kira ödemeleri gibi faktörler ekonomik sıkıntıları artırmıştır.
 1. Davalı ….…, bir devlet memuru olup, ………. ilinde babasından miras kalan bir eve sahiptir. Bu eve dair kira bedeli de davalıya aittir. Ayrıca, davalının ……….’da babadan kalan bir yazlığı bulunmaktadır. Müvekkilin iddiasına göre, davalının maddi durumu oldukça iyidir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Evlilik birliği sona ermiş ve çocukların velayeti müvekkil lehine karara bağlanmış olabilir; ancak çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü davalıdan alınmamıştır. Bu durum, sadece anneye bu sorumluluğu yüklemek hakkaniyete aykırıdır. Üstelik, davalı tarafın mali durumu, bu sorumluluğu yerine getirmeye oldukça elverişli görünmektedir.
 1. Tüm bu nedenlerle, tarafların maddi durumu dikkate alınarak, müşterek çocuklar için belirli bir miktardaki iştirak nafakasının davalıdan alınıp müvekkilime verilmesi talep edilmektedir. Çocukların sorumluluğunun müvekkil ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, ….. Aile Mahkemesi …./…. Esas Numaralı Dosyası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 182, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler ve ilgili hususlar dikkate alındığında, davamızın kabul edilmesini talep ediyoruz. Davalı tarafın müşterek çocuklarımızdan biri için … TL, diğeri için ise … TL olmak üzere toplam … TL miktarda tedbir nafakası ödemesine hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafça karşılanmasını talep ediyoruz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İştirak nafakası artırılması talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR: 

 1. Taraflar arasında açılan dava sonucunda, Aile Mahkemesi tarafından verilen …/…/… tarihli …/… Esas, …/… Karar sayılı hüküm ile müvekkilimle davacı arasındaki evlilik bağı mahkeme kararıyla resmen sona ermiştir. Boşanma sürecinde, müşterek çocuğumuzun velayeti tarafıma verilmiştir. Aynı zamanda, davalı tarafın, velayeti müvekkilimde bulunan çocuk için …..… Türk Lirası miktarda iştirak nafakası ödenmesine hükmedilmiştir.
 1. …….. yıl gibi bir süre zarfında geçmiş olup, müşterek çocuk zamanla büyümüş ve ihtiyaçları artmıştır. Önümüzdeki yıl ………. başlayacak olan çocuk için, geçen süre dikkate alınarak ……. Türk Lirası olan iştirak nafakası, dava tarihi itibariyle …….. Türk Lirası artırılarak, toplamda ………. Türk Lirası olarak ödenmesini talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, ….. Aile Mahkemesi …./…. Esas Numaralı Dosyası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 182, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlendiği üzere, davayı kabul etmenizi talep ederek, dava tarihindeki aylık …….. Türk Lirası iştirak nafakasının, dava tarihinden itibaren ……….Türk Lirası artırılarak ödenmesini istiyorum. Ayrıca, gelecek yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksine göre nafakanın artırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Yargılama giderlerinin davalı tarafından karşılanmasını da talep ediyorum. İlgili kararın verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İştirak nafakası talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacı taraf ile davalı …. arasındaki evlilik bağı, …/…/…. tarihinde tesis edilmiştir. Bu birliktelikten türeyen çocuklar, sırasıyla …/…/… tarihinde doğmuş olan …. ve …/…/… tarihinde dünyaya gelmiş olan …. şeklindeki bireylerdir. Prensip olarak, taraflar arasındaki evlilik bağlantısı, …….. Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… Esas …/… Karar sayılı hükmü ile resmi olarak sonlandırılmıştır.
 1. Boşanma kararı gereğince, müşterek çocuklardan ….’in velayeti davalı annesine teslim edilmiş ve küçük için aylık ……….. TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.
 1. Müşterek çocuk lehine belirlenen nafaka miktarının tespit edildiği tarihte, müvekkil …………………………. şirketinde müdürlük pozisyonunu bulunmaktaydı. Ancak şu an itibariyle işinden ayrılmış olup, sadece emekli maaşı ile geçimini sürdürmektedir. Bu süre zarfında müvekkil, yeniden evlenmiş ve ……. çocuk sahibi olmuştur. Gelirindeki azalmaya ek olarak, giderleri de önceki döneme göre iki katına çıkmıştır. Bu durumu desteklemek adına kredi kartı ekstreleri de mahkemeye sunulmuştur. Bu sebeplerle, müvekkil, iştirak nafakasının artık kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, ….. Aile Mahkemesi …./…. Esas Numaralı Dosyası, Kredi Kartı Ekstreleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 182, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklamış olduğumuz gerekçeler doğrultusunda, meşru talebimizin kabulüne dair alınacak kararın, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iştirak nafakasının ortadan kaldırılması ve yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin karşı tarafça üstlenilmesi yönünde olmasını, saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İştirak Nafakası Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İştirak nafakası davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İştirak nafakası davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iştirak nafakası davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.