İstinaftan feragat dilekçesi örneği

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

İstinaftan feragat dilekçesi örneği ile istinaftan feragat talebinde bulunulabilir. İstinaftan feragat dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “istinaftan feragat” yazımızı okuyabilirsiniz.

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki İstinaftan feragat dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Esas No: …./…..

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: İstinaf yoluna başvurmadan feragat edildiğine dair beyan dilekçesi

AÇIKLAMALAR: 

 1. Sayın Mahkemenize başvurumuz, …/… Esas numarasıyla gerçekleştirilen yargılama sonucunda, dosyamızın lehimize kararla sonuçlandığı …/…/… tarihinde kabul edilmiştir.
 1. Bu mahkeme kararına karşı istinaf başvuru hakkımızdan ve istinaf başvuru sürelerinden açıkça feragat ettiğimizi beyan ediyoruz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davamız, davalının bulunmadığı hasımsız bir dava olup, tarafımızca istinaf başvurusundan feragat edildiğinden dolayı gerekçeli kararın kesinleşme şerhi eklenerek UYAP sistemine dahil edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 349 ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz sebepler doğrultusunda, davalı tarafın bulunmadığı bu dosyada istinaf başvuru hakkımızdan feragat ettiğimizi belirtiyoruz. Dolayısıyla, kararın kesinleştiğini kabul ediyoruz. Kesinleşme durumunu vurgulamak adına gerekçeli karara kesinleşme şerhi eklenerek UYAP ortamına eklenmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi, davacı vekili olarak saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Esas No: …./…..

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İstinaf yoluna başvurmadan feragat edildiğine dair beyan dilekçesi

AÇIKLAMALAR: Mahkemede kayda geçen ve …/… esas numarasıyla görülen dava, …/…/… tarihinde alınan karar ile sonuçlanmıştır. İstinaf başvurusu yapma hakkımızı kullanmayacak, bu haktan vazgeçiyoruz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 349 ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edilen sebepler doğrultusunda, istinaf hakkımızdan açıkça vazgeçtiğimizi beyan ederek, kararın kesinleşmesine dair şerh konulmasını, taraf vekilleri olarak saygılarımla talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

Esas No: …./…..

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İstinaf yoluna başvurmadan feragat edildiğine dair beyan dilekçesi

AÇIKLAMALAR:

 1. Sayın mahkemenizde …/… esas sayılı dava dosyası …/…/… tarihinde karara çıkmıştır. Tarafınız tarafından verilen karar üzerine davalı taraf, aramızda gerçekleşen trafik kazası neticesinde tarafım için araç değer kaybı ödemesine karar verilmiştir.
 1. Davalı taraf ile karar üzerine görüştüğümüzde uzlaşma içerisine vardık. Davalı taraf karar üzerine ödenmesi gereken tazminat bedelini ödemeyi taahhüt etmiştir. Anlaşma neticesinde sözleşme içinde koşul şartı olarak gerekçeli kararın açıklanması maddesi konulmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Uzlaşma üzerine taraflar olarak istinaf yoluna başvurmaktan feragat etmekteyiz. Bundan dolayı istinaftan feragat talebimizin kabulüne ve gerekçeli kararın şerh edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. 

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 349 ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, istinaftan feragat talebimizin uygun görülerek kabul edilmesini ve gerekçeli kararın açıklanmasını talep etmekteyiz. İlgili konuda tarafımıza yapılacak bildirimleri beklemekte, saygılarımızı sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İstinaftan feragat dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İstinaftan feragat dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, istinaftan feragat dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.