Islah Harcı Hesaplama

Islah harcı hesaplamada, ıslah yolu kullanılarak dava değerinin ne kadar artırıldığı önem arz eder. Ayrıca, davanın türü de harcın hesaplanmasında ciddi etkiye sahiptir. Dolayısıyla, bu hususlar gözden kaçırılmamalıdır. Islah harcı hesaplamasında, aşağıdaki araçtan faydalanılabilir.

Islah Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Islah harcı hesaplama, aşağıda listelenen durumlar gözetilerek yapılır.

  • Islah işlemi ile dava değerinin artırılan kısmı,
  • Islaha konu davanın genel tazminat davası mı yoksa ölüm yahut cismani zarar nedeniyle açılan dava mı olduğuna göre, ıslah harcı hesaplanır.

Islah harcı hesaplamada dikkate alınacak olan miktar, dava değerinin yükseltilmesi istenen kısmıdır. Örneğin 10.000 TL’lik davada ıslah yolu kullanılarak dava değeri 15.000 TL’ye çıkarılıyorsa ıslah harcı 5.000 TL üzerinden hesaplanır.

Islah harcının hesaplanmasında, artırılan değerin binde 68,31’i nispi harç olarak ödenmelidir. Örneğin 1000 TL artırım için 68,31 TL nispi harç ödenmelidir. Fakat bu harcın tamamı peşin ödenmez. İlk etapta, dörtte biri peşin olarak ödenir. Geri kalan kısmı ise kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

DİKKAT: Islah harcı hesaplamada gündeme gelen nispi harç bedeli, dava değerinin üzerine eklenmek istenen tutarın binde 68.31’idir. Fakat ıslah harcı, hiçbir ihtimalde 427,60 TL’den aşağı bir miktarda olamaz.

Islah harcı hesaplamada önem arz eden ve belirleyici olan bir diğer husus, davanın hangi nedenle açıldığıdır. Harçlar Kanunu m. 28/1-a uyarınca, ölüm ve bedensel zarar nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, ıslah harcının peşin alınan kısmı dörtte biri değil yirmide biridir.

Örneğin bedensel bir zarardan veya ölümden kaynaklı bir tazminat davasında 50.000 TL artırım yapılacaksa ıslah harcı, bunun binde 68,31’i olan 3.415,5 TL’dir. Bu miktarın peşin ödenecek kısmı ise yirmide biri olan 170,775 TL’dir. Diğer davalarda ise dörtte biri olan 853,875 TL peşin ödenmelidir.

Özetlenecek olursa ıslah harcı, ıslah yoluyla davanın değeri ne kadar artırılmak isteniyorsa bu tutar üzerinden hesaplanır. Nispi harç oranı olan binde 68,31’lik kısım hesaplandıktan sonra bunun dörtte biri peşin ödenir. Ölüm ve bedensel zararlara ilişkin davalarda ise yirmide biri peşin olarak ödenir. Kararın tebliğ edilmesiyle birlikte, kalan tutarlar 1 ay içinde ödenir.

Sonuç

Islah harcı hesaplama, çeşitli etmenlere göre değişen usullerde hesaplanır. Davanın türü, ıslah edilen miktar ve diğer bazı unsurlara göre ıslah harcı hesaplanır. Mahkemenin ıslah için verdiği süre dolmadan, harcın yatırılması gerekir. Böylelikle, ıslah işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olur.