Islah dilekçesi örneği

Islah Dilekçesi Örneği

Islah dilekçesi örneği ile ıslah talebinde bulunulabilir. Islah dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ıslah” yazımızı okuyabilirsiniz.

Islah Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki ıslah dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Esas No: ……/……

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Islah talebinden ibaretti.

ISLAH EDİLEN MİKTAR: ……..₺

(Islah konunuz alacağa ilişkin ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: …./…. esas numaralı davada, müvekkil tarafından davalıdan talep edilen hususlar arasında, … Türk Lirası tutarındaki ……. faturası ile … Türk Lirası tutarındaki ….. faturasının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsil edilmesi istenmiştir. Ancak dosya içeriğine baktığımızda, toplam deliller ve alınan bilirkişi raporu sonucunda ortaya çıkan durum doğrultusunda, davalının ödenmemiş borcu arasında müvekkil tarafından önceden ödenmiş olan … Türk Lirası tutarındaki …….. faturası bulunmaktadır. Bu nedenle, dava dilekçesinde önceden talep edilmemiş olan bu miktarın da dikkate alınarak ıslah yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu miktarın davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesine ilişkin karar verilmesini talep etmekteyiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: ……… Faturası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 176-183 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerden dolayı, ıslah talebimizin yerine getirilmesi sonucunda, davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek olan … Türk Lirası ……. faturası alacağımızın onaylanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, davamızın kabulü ile birlikte, davalının üzerine bırakılması istenen toplam … Türk Lirası …… faturası, evde meydana gelen … Türk Lirası zararın tespiti, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini istiyoruz. Bu talepleri, davacı vekili olarak, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Esas No: ……/……

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Islah talebinden ibaretti.

ISLAH EDİLEN MİKTAR: ……..₺

(Islah konunuz alacağa ilişkin ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Taşınmaz mal üzerinde gerçekleşen haksız müdahale ve kullanım sebeplerinden dolayı ortaya çıkan tazminat davası kapsamında, … TL miktarda tazminat talep edilmiştir, ancak fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak.
 1. Mahkeme tarafından re’sen atanmış olan bilirkişi, meydana gelen zararın … TL olarak belirlendiğini rapor etmiştir. Bu bağlamda, dava dilekçesinde talep edilen tazminat miktarını, bilirkişi raporunda belirtilen … TL olarak düzeltiyoruz ve … TL tazminatın hükmedilmesini talep ediyoruz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Bilirkişi Raporu ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 176-183 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan hususların ıslah talebimize uygun biçimde değerlendirilerek, talep konusu tutarı bilirkişi raporunda belirtilen miktar olan … TL olarak revize etmekteyiz. Ayrıca, dava dilekçesinde istemiş olduğumuz … TL tazminatın, bilirkişi raporunda tespit edilen tutar olan … TL şeklinde düzeltilmesini talep etmekteyiz. Yargılama giderleri ve vekâlet ücreti konusunda ise, davalının sorumluluğuna işaret ederek, söz konusu masrafların davalıya yüklenmesini talep etmekteyiz. Bu çerçevede, saygılarımla arz eder, taleplerimizin yerine getirilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

Esas No: ……/……

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Islah talebinden ibaretti.

ISLAH EDİLEN MİKTAR: ……..₺

(Islah konunuz alacağa ilişkin ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Dava dilekçesinde, talep ettiğimiz ………. TL maddi tazminat miktarının üzerindeki haklarımızı saklı tutarak, gerçek zararın belirlendiği bilirkişi incelemesi sonuçlarına dayanarak talebimizi güncelliyoruz. Bilirkişi raporuna göre, müvekkilin dava tarihinde ödemesi gereken toplam tutar … TL olarak tespit edilmiştir.
 1. Bu doğrultuda, dilekçemizin sonuç bölümünü şu şekilde değiştiriyoruz: “Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkilin gerçek zararı olan … TL’nin davalılardan tahsil edilmesine, bu miktarın dava tarihinden itibaren ticari faizle birlikte tahsil edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, dava masraf ve vekâlet ücretlerinin, davalıların sorumluluk oranları göz önünde bulundurularak müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsil edilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederiz.”

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Bilirkişi Raporu ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 176-183 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen sebeplerle dava dilekçemizin yukarıda belirtilen formata uygun olarak düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu çerçevede, dilekçemizin ilgili hukuki normlara uygun hale getirilerek ıslah edilmesini arz eder, tarafımızca talep edilen düzeltmelerin yapılmasını saygılarımla rica ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Islah Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Islah dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Islah dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ıslah dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.