İşe iade ihtarname örneği

İşe İade İhtarname Örneği

İşe iade ihtarname örneği ile işe iade talebinde bulunulabilir. İşe iade ihtarname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ihtarnamenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak ihtarnameyi daha doğru yazmak için “işe iade” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe İade İhtarname Örneği

Aşağıdaki işe iade ihtarname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İhtarname Örneği-1

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Müvekkilimin iş sözleşmesinin haksız feshedildiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı sebebiyle işe iade talepli ihtarnamedir.    

AÇIKLAMALAR: 

 1. İhtar eden müvekkilimin, iş akdi tarafınızca …/…/… tarihinde haksız bir şekilde sonlandırılmıştır. Bu olayın ardından, aleyhinize açılan işe iade davası ……….. İş Mahkemesi’nde Esas: …/… sayılı dosya ile görülmüştür. Yapılan yargılama sonucunda, haklılığımızı ispatlayan deliller doğrultusunda, …….… İş Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve Esas: …/…, Karar: …/… sayılı hükmü ile haksız feshin geçersizliğine ve müvekkilimin lehine işe iade kararı verilmiştir.
 1. Söz konusu karar tarafınızca temyiz edilmiş ve Yargıtay …. Hukuk Dairesi …/…/… tarih ve Esas: …/…, Karar: …/… sayılı ilamı ile tasdik edilmiştir. Tasdik kararı tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ edilmiş ve ilgili karar kesinleşmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yasal 10 günlük süre içerisinde, müvekkilimin işe iade edilmesini talep ediyoruz. Bu ihtarı tarafınıza tebliğin ardından, yasal süreler içerisinde müvekkilimi işe başlatma konusundaki tutumunuzu bize yazılı olarak bildirmenizi talep ederiz. İlgili süre zarfında müvekkilim …………… işe iade edilmezse, yasal işlemlere devam edileceğini tarafınıza bildiririz.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtarname Örneği-2

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Müvekkilimin iş sözleşmesinin haksız feshedildiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı sebebiyle işe iade talepli ihtarnamedir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin tarafınıza bildirdiği ihtarnameye istinaden, iş akdi …/…/… tarihinde haksız bir şekilde sonlandırılmıştır. Bu durum üzerine, işe iade davası açılmış olup, yapılan yargılama sonucunda İş Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı dosyasında verilen …/… K. sayılı ve …/…/… tarihli karar ile müvekkilim lehine hüküm tesis edilmiştir. Söz konusu karar, tarafınızca temyiz edilmiş ve Yargıtay … H.D. tarafından …/… E. …/… K. sayılı ilam ile onanmıştır. Bu onama kararı tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ edilmiş ve ilgili karar kesinleşmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yasal 10 günlük süre içerisinde, müvekkilimin işine iade edilmesi hususunda tarafınıza yapılan ihtarın tebliğinden itibaren, yasal süreler içinde yazılı olarak tarafımıza bildirimde bulunmanız talep edilmektedir. Bu çerçevede, müvekkilim olan işe başlatma konusundaki tasarrufunuzu yazılı olarak tarafımıza iletmemeniz halinde, müvekkilim adına yasal işlemlere başvurulacağını önemle bildiririz.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşe İade İhtarname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşe iade ihtarname örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • İhtarnamede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İşe iade ihtarname örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işe iade ihtarname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ihtarname hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.