İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneği

İşe Gelmeyen İşçiye İhtarname Örneği

İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneği ile işe gelmeyen işçiye ihtarname gönderilebilir. İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ihtarname içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak ihtarnameyi daha doğru yazmak için “işe devamsızlık nedeniyle işten çıkarma” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe Gelmeyen İşçiye İhtarname Örneği

Aşağıdaki işe gelmeyen işçiye ihtarname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile ihtarnameniz geçersiz  olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İhtarname Örneği-1

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca mazeretsiz olarak ….. gün boyunca devamsızlık yapılarak; …………….. işçinin işe gelmemesi hakkındadır. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Saygıdeğer …………………………………….., ……… numaralı SSK sicil numaranızla kayıtlı olarak müvekkilimizin işyerinde çalışmaktasınız. İşyerindeki çalışma düzeni gereği, iş saatleri içerisinde departmanınızda görevlerinizi yerine getirmeniz beklenmektedir. Ancak maalesef tespitlerimize göre, ../../../ – ../../../ -. ./../../ tarihlerinde üç gün boyunca izinsiz olarak işyerine gelmediğiniz gözlemlenmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 maddesi, işverenin “haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığı altında yer almaktadır. Bu maddeye göre, “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” durumunda işveren iş sözleşmesini feshedebilir.
 1. Sözlü olarak tarafınıza yapılan bildirime rağmen, tutanak altına alınmış olmasına rağmen olumlu bir gelişme kaydedilememiştir. İşin ciddiyetini ve önemini gerektiği şekilde anlamadığınız ve göstermediğiniz tespit edilmiştir. Ayrıca, sadakat borcuna aykırı davranarak gerekli yükümlülükleri yerine getirmediğiniz, sözlü uyarılara rağmen durumun düzeltilmediği tutanaklarla belgelenmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, 3 gün içerisinde işe gelme konusundaki haklı nedeninizi bildirmediğiniz takdirde, müvekkilimiz iş sözleşmenizi ihtarla feshetmek zorunda kalacaktır.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtarname Örneği-2

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca mazeretsiz olarak ….. gün boyunca devamsızlık yapılarak; …………….. işçinin işe gelmemesi hakkındadır. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. … adresinde yer alan ……………….. Limited Şirketi adlı işyerinde, “…………….” görevinde istihdam edilmektesiniz.
 1. … tarihleri arasında, amirlerinizden herhangi bir izin almadan veya amirlerinize bilgi vermeden işe gelmemeniz tespit edilmiştir. İşbu durum, aşağıda belirtilen belgelerin üç gün içinde …………. Limited Şirketi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne ibraz edilmediği takdirde, işe kabul edilebilir bir mazeretin olmadığı kabul edilecek ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25-II-g bendi gereğince bildirimsiz ve tazminatsız bir şekilde iş akdinizi sonlandırmak zorunda kalacağımızı size bildiririz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Eğer sağlık nedenleriyle işe gelemiyorsanız, bu durumu belgelendirmek üzere hastaneden alınacak bir raporu; işe gelmenizi engelleyen haklı bir sebep varsa, bunu belgelendirmek üzere resmi bir evrakı, yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren üç gün içinde ……………………… Limited Şirketi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne ibraz etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, işe kabul edilebilir bir mazeret olmadığı kabul edilerek, iş akdiniz 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25-II-g bendi uyarınca bildirimsiz ve tazminatsız bir şekilde feshedilecektir.

Tarafımızca bu belgenin bir suretinin, noter dairesinde saklanması, bir suretinin muhataba tebliği ve tebliğ şerhini içeren bir suretinin de tarafımıza verilmesi hususunda, saygılarımızla bilgilerinize sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşe Gelmeyen İşçiye İhtarname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneği doldurulurken işçinin işe mazeretsiz olarak gelmediği günlerin hesabı dikkatli ve doğru yapılmalıdır. 
 • İşçi, mazeretsiz olarak art arda iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi hâlinde ihtar çekilebilir.
 • İhtarnamede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. Eğer işçinin mazereti mevcut ise buna ilişkin gerekli belge ve bilgilerin getirilmesi talep edilmelidir.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. İşçinin işe gelmediğine ilişkin işyeri kayıtları ihtarnameye ek olarak gönderilmelidir.
 • İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneği doldurulurken talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneği, gönderildikten sonra işçinin savunması alınmalıdır. 
 • İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneğinde, işçiye gerekli belgeleri teslim etmesi, savunma yapması için süre verilmelidir. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, işe gelmeyen işçiye ihtarname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ihtarname hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.