İşçinin işyerinde kavga etmesi

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşçinin işyerinde kavga etmesi, iş hayatı içerisinde çokça karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda hangi ihtimalde ne gibi sonuçlar doğacağı, mevzuat ve yargı kararlarında genel hatları ile bellidir.

Yazımızda işçinin işyerinde kavga etmesi halinde gerek işçi açısından gerek işveren açısından gerekse diğer kişiler açısından ne gibi sonuçlar doğacağından bahsettik. Bilinmesi gereken önemli noktalara ve sık sorulan soruların cevaplarına yer verdik.

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi Nedir?

İşçinin, işyeri içerisinde gerek işverenle gerek başka işçilerle gerekse üçüncü kişilerle kusuru ile kavga etmesine, en azından bu kişilere sataşmasına işçinin işyerinde kavga etmesi denir.

ÖNEMLİ: Aşağıda bahsedeceğimiz hukuki sonuçların doğması için işçinin illa ki işyeri içerisinde kavga etmesi gerekmiyor. Kanunda bununla ilgili olarak işyeri sınırları içinde olma şartı yer almaz.

Aşağıda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir infografikle konuyu açalım.

işçinin işyerinde kavga etmesi

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi Halinde İşten Çıkarılması

4857 sayılı İş Kanunu madde 25/2 düzenlemesinde ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan ötürü işçinin haklı nedenle işten çıkarılması yer alır. 25/2-d ve 25/2-f düzenlemeleri uyarınca işyeri içinde veya dışında kavga eden işçinin işten çıkarılması mümkündür. Bunun şartlarına, nasıl olacağına ve sonuçlarına ihtimallere göre aşağıda değindik.

Ancak belirtmemiz gerekir ki işçi bu şekilde haklı nedenle işten çıkarılacak olursa ve gerçekten haklı sebep varsa bu durumda kıdem tazminatı alınamaz. Bunun en önemli sonucu budur. Ancak bunun haricinde işçinin bir çok hakkı söz konusu olabilir. Tabii ki feshin hukuka uygun olmadığından bahisle kıdem ve işe iade de istenebilir. Bunlara da aşağıda yer verdik.

DİKKAT: Gerek işyeri dışında gerek işyerinde kavga eden işçi veya onun işvereni, bahsedeceğimiz haklardan yararlanabilmek için bazı prosedürel hukuki kurallara uymak durumundadır. Aksi halde haklı iken haksız çıkılabilir. Bu tür istenmeyen bir sonuca mahal vermemek adına deneyimli iş hukuku avukatları ile çalışılmalıdır.

İşçinin Başka Bir İşçi ile Kavga Etmesi

İş Kanunu madde 25/2-d hükmüne göre işçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması durumunda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu sataşmanın işyerinde olması şart değildir. Aynı işverene bağlı olarak çalışıyor olmak yeterlidir. İki işçinin birbiri ile kavga etmesi durumunda somut olayın özelliklerine göre bunlardan birisi yahut her ikisi birden haklı nedenle işten çıkarılabilir. Sataşma unsurunun ne şekilde gerçekleştiğine bağlı bir durumdur.

İki İşçinin Kavga Etmesi İş Kazası mıdır?: İşçinin işverene bağlı olarak çalışırken işyerinde yahut işin görülmesi sırasında yaşanan bir kaza sonucu zarara uğraması halinde iş kazası tazminatı söz konusu olur. Bu kapsamda iki işçinin kavga etmesi iş kazası mıdır şeklinde sorular sıklıkla sorulur. İş kazası durumunda işverenin kusursuz sorumluluğu söz konusu olur. İki işçinin kavga etmesi, kavganın gelişimine göre iş kazası olabilir de olmayabilir de. Bu tamamen iş kazası için gereken şartların olayda gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı bir durumdur. Bununla ilgili olarak iş kazası şartlarını yazdığımız yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçinin İşverenle Kavga Etmesi

İşçinin işverene sataşması, dolayısıyla kavga etmesi de, yukarıda bahsettiğimiz unsurlara aynen tabidir. Yani işçinin işyerinde kavga etmesi dediğimiz hadisede doğacak olan sonuçlar, işçinin başka bir işçiye sataşması ile işçinin işverene sataşması halinde aynı olacaktır.

İşçinin işyerinde kavga etmesi halinde işçi işten haklı nedenle çıkarılır. İşverene veya işverenin aile üyelerinden birine sataşan işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılır. Bu eylemin işyeri sınırları içerisinde olması şart değildir.

İşçinin Üçüncü Kişilerle Kavga Etmesi

İşçinin üçüncü kişilerle kavga etmesi de kimi durumda işverene haklı nedenle fesih imkanı verir. Örnek vermek gerekirse işçinin işyeri içerisinde 7 günden fazla ceza gerektiren bir suç işlemesi halinde işveren haklı nedenle işçiyi işten çıkarabilir.

Buna göre işçinin işyerinde kavga etmesi durumu üçüncü kişilere karşı yapılmışsa bu durumda haklı nedenle fesih söz konusu olabilir. Kural olarak işyeri dışında işçinin üçüncü kişilerle kavga etmesi işveren haklı nedenle fesih hakkı vermez.

Ancak bu kavga ile işverene zarar verilmişse, gözaltı – tutukluluk gibi nedenlerle işe devamsızlık belirli bir süreyi geçmişse bu durumda gene haklı nedenle fesih söz konusu olur.

Kavga Eden İşçi Ne Yapmalı?

İşçinin işyerinde kavga etmesi dediğimiz hadisede işveren yukarıda saydığımız haklara sahip olur. Bu durumda işçi ne yapmalı? İşçinin kavgada kusurunun olmaması halinde işveren haklı nedenle fesih hakkına sahip olmaz.

Dolayısıyla işçi bir takım haklara sahip olacaktır. İşçi kusuru ile kavga etmiş olsa bile bazı haklara gene sahip olur. Bunlara aşağıda yer verdik. Ancak bundan önce kavga eden işçi ne yapmalı diye sorulacak olursa işçi ilk olarak hukuki süreçte kendine olumsuz sonuç doğuracak hareketlerden kaçınmalı ve gecikmeden hukuki süreci başlatmalıdır.

Süreç öncesinde toplayabildiği kadar delil toplamalı ve hepsinden önemlisi bu işlemlerde avukat yardımı almalıdır. Ne gibi haklara sahip olduğuna aşağıda yer verdik.

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi Tutanak

İşçinin; işverene, başka bir işçiye veya üçüncü kişiye sataşması, işyerinde kavga etmesi gibi durumlar hukuka uygun her türlü ispat aracı ile ispatlanabilir. Buna tanık delili de dahildir. Ancak durumun tutanak altına alınması en sağlıklısıdır.

Yani işçinin işyerinde kavga etmesi tutanak altına alınacak olursa bu çoğu zaman işçinin de işverenin de lehinedir. Ancak işçinin işyerinde kavga etmesi tutanak altına alınacağı zaman gerek işçi gerek işveren olayın tasvir edilişinde ciddi hatalar olması durumunda bunu imzalamamalıdır.

O kadar ki olayın tutanakta tasvir edilişi bazen normal gibi görünse de ufak ayrıntılar kişiye olumsuz sonuç doğurabilir. Dolayısıyla tüm bu sürecin başından itibaren avukat yardımı alarak takip edilmesi önemlidir.

Kavga Ettiği İçin İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Kavga ettiği için işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı yahut kıdem tazminatı ödenmez. İşçinin kıdem tazminatı hakkını elde edebilmesi için feshin haklı nedene dayanmadığını ispat etmesi gerekir.

Bunun için bir işçi alacağı davası açmalıdır. Ayrıca işçinin kıdem tazminatı  ile ilgili diğer şartları da taşıyor olması gerekir. Bununla ilgili olarak ‘kıdem tazminatı şartları’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi işe iade davası açarak gene feshin haklı nedene dayanmadığını ispat edebilir. Tabii ki bunun için işe iade davası şartlarını da taşıması gerekir. Sözgelimi işyerinde en az 30 işçi çalışmalı ve işçi 6 aylık kıdeme sahip olmalıdır. İşe iade davası işçi lehine sonuçlanırsa işçiye çalışmadığı dönem için 4 aya kadar ücret tutarı ödenir.

İşe başlamak için başvuru hakkı tanınır. İşverenin işçiyi geri işe almama ihtimaline karşı da 4 ile 8 ay arasında tazminat tutarı belirlenir.

Bunun haricinde işçi işe iade davası açsın ya da açmasın farketmeksizin; fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, ödenmemiş ücret alacağı gibi tüm ödenmemiş alacak haklarını alabilecektir. Belirtmemiz gerekir ki bu davalardan önce bir arabuluculuk süreci söz konusu olur.

Sonuç Olarak Nelere Dikkat Edilmeli

Yukarı işçinin işyerinde kavga etmesi nedir, ne gibi sonuçları olur, işyerinde kavga eden işçi ve işveren ne gibi haklara sahip olur bunlardan bahsettik. Görüldüğü üzere hukuki anlamda çok yönlü bir süreçtir bu.

Ayrıca somut olay çoğu zaman bu anlattıklarımızı aşar ve daha kompleks bir yapıya sahip olur. Bu nedenle sürecin analitik olarak değerlendirilmesi ve kişi için en lehte olan savunmanın yapılması gerekir. Sağlıklı netice alabilmek adına iş hukuku avukatlarından yardım almak her zaman önerilir.

Bu makale faydalı mıydı?