İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği

İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği

İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği ile İşçinin haklı nedenle fesih talebinde bulunulabilir. İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ihtarnamenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak ihtarnameyi daha doğru yazmak için “işçinin haklı nedenle fesih” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği

Aşağıdaki İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile ihtarnameniz geçersiz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İhtarname Örneği-1

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş sözleşmesinin haklı neden feshi ve açıklamalar kısmında belirtilen alacak haklarımın ….. iş günü içerisinde ödenmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

 1. Kurumunuz bünyesinde temizlik personeli olarak …/…/… tarihinden itibaren aktif bir şekilde görev yapmaktayım.
  • İşe başlama tarihim olan …/…/… tarihine rağmen, resmi kayıtlarda (SSK girişi) başlangıç tarihim …/…/… olarak kaydedilmiştir.
  • İşe başladığım tarihten, iş ilişkimin sona erdiği …/…/… tarihine kadar geçen süre zarfında hafta içi … arasında, cumartesi günleri ise … saatleri arasında çalıştırılmama rağmen, hiçbir şekilde fazla çalışma ücretleri ödenmemiş ve ilgili fazla mesai ücretleri SSK kayıtlarıma yansıtılmamıştır.
  • İşe başladığım tarih ile iş ilişkimin sona erdiği tarih arasındaki ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmama rağmen, bu günler için öngörülen ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ödenmemiş ve SSK kayıtlarıma yansıtılmamıştır.
 1. Yukarıda belirtilen sebeplerle, iş ilişkimi haklı sebeplerle sonlandırmaktayım. İşbu fesih bildiriminde, … yılı … ayından fesih tarihine kadar olan süre zarfında günlük maaşımın, İş Kanunu’na göre kullanılmayan bakiye yıllık izin ücretimin, haklı sebep nedeniyle feshim dolayısıyla kıdem süreme göre kıdem tazminatımın, işe başladığım tarihten itibaren …/…/… tarihine kadar çalıştırıldığım halde ödenmeyen fazla mesai ücretlerimin ve genel tatil/ulusal bayram ücretlerimin, işbu fesih bildiriminin tebliğinden itibaren …. gün içerisinde ödenmesini talep etmekteyim. Aksi takdirde, yasal yollara başvuracağım hususunu önemle belirtmek isterim.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Sayın noter, üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba posta yoluyla tebliğini, bir suretinin siz tarafından saklanmasını ve bir suretinin ise tarafıma verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtarname Örneği-2

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş sözleşmesinin haklı neden feshi ve açıklamalar kısmında belirtilen alacak haklarımın ….. iş günü içerisinde ödenmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

 1. İşyerinizde muhasebe pozisyonunda görev yapmaktayım ve fiilen …/…/… tarihinden itibaren işçi olarak çalışmaktayım.
  • Gerçek işe başlama tarihim …/…/… olmasına rağmen, resmi giriş (SSK girişi) Kurumunuz tarafından …/…/… olarak kaydedilmiştir.
  • İşe başladığım tarihten iş akdimin sona erdiği …/…/… tarihine kadar olan süre zarfında hafta içi: ….. – …… arası, Cumartesi: ….. – …… çalışma şartlarına rağmen hiçbir şekilde fazla çalışma ücretlerim ödenmemiş ve buna bağlı olarak SGK (SSK) tahakkuklarına yansıtılmamıştır.
  • İşe başladığım tarihten iş akdimin sona erdiği …/…/… tarihine kadar olan süreçte ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmama rağmen, bu günler için öngörülen ücretler ödenmemiş ve SGK tahakkuklarına yansıtılmamıştır.
  • Ek olarak sunulan evlilik cüzdanından anlaşılacağı üzere, …/…/… tarihinde evlendim.
 1. Bu sebeplerle iş akdimi haklı nedenlerle feshediyorum.
 1. Tüm yasal haklarım saklı kalmak üzere, …/…/… tarihine kadar olan …. günlük maaşımın, İş Kanunu’na göre kullanılmayan …. günlük yıllık izin ücretimin, haklı nedenlerle feshimden kaynaklanan kıdem süreme göre kıdem tazminatımın, işe başladığım tarihten iş akdimi sonlandırdığım …/…/… tarihine kadar çalıştırılmama rağmen ödenmeyen fazla mesai ücretlerimin ve genel tatil/ulusal bayram ücretlerimin, bu fesih bildiriminden itibaren …. gün içinde ödenmesini talep ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı beyan ederim.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Sayın Noter; talebim ve beyanım doğrultusunda bu ihtarnamenin bir kopyasının muhataba PTT aracılığıyla tebliğ edilmesini, bir kopyasının dosyanızda saklanarak bir kopyasının da tarafıma verilmesini talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği doldurulurken yapılacak iş sözleşmesi feshinin haklı nedenlere dayanması gerekmektedir. 
 • İşçinin haklı nedenle fesih ihtarnamesi, haklı nedenin öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde işverene gönderilmelidir.
 • İşçinin haklı nedenle fesih ihtarnamesi, haklı neden fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren herhâlde 1 sene içerisinde işverene gönderilmelidir.
 • İhtarnamede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneğinde mutlaka feshin haklı gerekçeleri yazılmalı ve noter aracılığıyla gönderilmelidir. 
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Haklı nedene ilişkin ispatlara ekte yer verilmelidir. 
 • İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği doldurulurken talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • İşçi, ihtarnameyi geç göndermesindeki amaç maddi çıkar sağlamak olur ise 1 senelik süre hükmü uygulanmaz. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, işçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ihtarname hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.