İşçi alacakları dava dilekçesi örneği

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği

İşçi alacakları dava dilekçesi örneği ile işçi alacakları davası talebinde bulunulabilir. İşçi alacakları dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işçi alacakları dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki işçi alacakları dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL tutarında işçi alacağı talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ: ……. TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, davalı şirketin organizasyonunda …/…/… tarihinde güzellik ve saç bakım hizmetleri personeli olarak işe başlamış ve bu süre zarfında …/…/…tarihine kadar aralıksız bir şekilde çalışmıştır. Ancak, müvekkil …/…/… tarihinde herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin ve savunması alınmaksızın haksız ve geçersiz bir şekilde iş akdi sonlandırılmıştır.
 1. Müvekkil, işe …/…/… tarihinde başlamış olmasına rağmen, davalı işveren tarafından …/…/… tarihine kadar sigortasız bir şekilde istihdam edilmiştir. Sigortası …/…/… tarihinde düzenlenmiştir. Müvekkilin çalıştığı süre boyunca ücretleri eksik ödenmiş, ayrıca fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmemiştir. Detayları şu şekildedir:
 • Ücret Alacağı: Müvekkil, çalıştığı süre boyunca asgari ücretin altında çalıştırılmış olup, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında aylık … TL, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında aylık … TL, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında aylık …. TL, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında ise aylık … TL ücret almıştır. Müvekkilin adına açılan banka hesabına gönderilen asgari ücret, daha sonra davalı işverenin hesabına geri gönderilerek müvekkilin maaşının dışındaki miktar aldatıcı bir şekilde elde edilmiştir. Banka kayıtları ve tanık ifadeleri bu durumu kanıtlamaktadır.
 • Fazla Mesai Alacağı: Müvekkil, haftanın altı günü 08:30-19:00 saatleri arasında çalışmış olup, asgari ücretin altında olmasına rağmen fazla mesai alacakları ödenmemiştir.
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı: Müvekkil, ulusal bayram günlerinde çalışmasına rağmen herhangi bir ücret almamıştır.
 • İhbar Tazminatı: İş Kanunu’na aykırı bir şekilde, davalı işveren tarafından müvekkilin iş akdi herhangi bir gerekçe gösterilmeden sonlandırılmıştır. Bu nedenle müvekkilin 4 yıllık çalışmasına karşılık 8 haftalık ihbar tazminatı ödenmemiştir.
 • Kıdem Tazminatı: Müvekkil, dört yıl süresince çalışmasına rağmen kıdem tazminatı alacağı davalı işveren tarafından ödenmemiştir.
 • Yıllık İzin Ücreti Alacağı: Müvekkil, dört yıl boyunca kullanılmayan yıllık izinlerine karşılık ücret alacağı da iş akdinin sonlandırılmasından sonra davalı işveren tarafından ödenmemiştir.
 1. Yukarıda belirtilen işçilik alacakları için …/…/… tarihinde ……… Arabuluculuk Bürosu’na başvuruda bulunulmuş, ancak …/…/… tarihinde gerçekleşen arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, anlaşma sağlanamadığından ve işçilik alacaklarının tahsili için mahkemeye başvurulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri İşçi Kayıtları, SSK Dökümü, Banka Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerden dolayı; mevcut hukuki taleplerimizi koruyarak, haklı davamızın kabulünü talep etmekle birlikte, … TL ücret alacağı, … TL kıdem tazminatı, … TL ihbar tazminatı, … TL fazla mesai ücreti, … TL resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde çalışma ücreti ve … TL yıllık izin ücretinin davalı işveren tarafından ödenmemiş olması nedeniyle, bu alacakların davacı işçiye ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

Ayrıca, davacı işçinin işine son verildiği tarihten itibaren kıdem tazminatına ve fazla mesai ücretlerine mevduata uygulanan en yüksek faizin, diğer alacaklara ise yasal faizin uygulanmasını talep etmekteyim. Yargılama giderleri ve vekâlet ücreti hususunda ise karşı tarafa yüklenmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL tutarında işçi alacağı talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ: ……. TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, işçi sıfatıyla davalı işverenin şirketinde …/…/… tarihinden bu yana sürekli bir şekilde çalışmaktadır. Ancak, davalı işveren tarafından müvekkilin en son … aylık maaşı-ücreti ödenmemiştir. Ayrıca, müvekkilin asıl ücreti aylık … TL iken, imzalı maaş bordroları ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu dava, gerçek ücretin belirlenmesi ve son beş aylık maaşın (gerçek ücret üzerinden) ödenmesi amacıyla açılmıştır.
 1. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrası gereğince, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ve tazminatları ile işe iade taleplerine ilişkin davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak öngörülmüştür. İş bu çerçevede, …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na yapılan …/… başvuru numarasıyla arabuluculuk sürecine başvurulmuştur. Ancak, arabuluculuk görüşmeleri sonucunda …/…/… tarihinde gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ücret alacağının davalı işverenden tahsili amacıyla mahkemeye başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri İşçi Kayıtları, SSK Dökümü, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler ve re’sen dikkate alınacak hususlar doğrultusunda, fazla taleplerimize ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak üzere, şu an için … TL maaş ve ücret alacağının, dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi üzerinden davalı işverenden tahsilini, saygıyla arz ve talep ediyoruz. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL tutarında işçi alacağı talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ: ……. TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davalı işverenin sahip olduğu işyerinde, …/…/… tarihinden itibaren çalışmaya başlamıştır. Müvekkilin iş akdi, davalı tarafından …/…/… tarihinde sonlandırılmıştır.
 1. Davalı, müvekkilin iş akdini …/…/… tarihinde sona erdirdi ancak bu fesihte herhangi bir neden belirtilmemiştir. İşverenin iş akdini bu şekilde feshetmesi haksız bir fesih olup, bu sebeple müvekkilin kıdem tazminatı talep hakkı doğmuştur. Ayrıca, işverenin feshinde İş Kanunu’nun 17. maddesine uyulmamıştır, bu nedenle ihbar tazminatı talebimiz bulunmaktadır.
 1. Müvekkilin maaşı, işe başladığı ilk dönemlerde hiç ödenmemiş ve devam eden dönemlerde genellikle eksik ödenmiştir. Ayrıca, çalıştığı son aya ait maaş ödemesi hiç yapılmamıştır. Bu sebeple ücret alacağı talebimiz bulunmaktadır. Müvekkilin maaşı, … Bankası … şubesinde bulunan … IBAN numaralı hesabına yatırılmıştır.
 1. Müvekkil, … personeli olarak haftanın … günleri … saatleri arasında çalışmış ve Pazar günleri tatil yapmıştır. Ancak, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücreti müvekkile ödenmemiştir. Dolayısıyla, fazla çalışma ücreti talebimiz bulunmaktadır. Müvekkil, çalıştığı süre boyunca yıllık izinleri hiç kullanmamıştır, bu nedenle yıllık izin ücreti talebimiz vardır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilin işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla çalışma ücreti) ödenmesi için 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrası uyarınca arabulucuya başvurulmuş, ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştır. 

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri İşçi Kayıtları, SSK Dökümü, Arabuluculuk Tutanakları, Banka Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve resen dikkate alınacak olan sebeplerle, şu an için fazla haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş sözleşmesinin sona erdiği …/…/… tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi üzerinden ……. TL kıdem tazminatı, aynı tarihten itibaren işleyecek yasal faizle birlikte …… TL ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talep etmekteyiz. Aynı zamanda, dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile …….. TL ücret alacağı ve fazla çalışma ücreti de dâhil olmak üzere davalıdan tahsil edilerek müvekkile ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilmesine karar verilmesini, bu talebimizi saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşçi alacakları dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İşçi alacakları dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işçi alacakları dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.