İş sözleşmesi örneği

İş Sözleşmesi Örneği

İş sözleşmesi örneği ile iş sözleşmesi yapılabilir. İş sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “İş sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki iş sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ

 1. ….. (işveren) ile aşağıda kimlik bilgileri belirtilen (personel) ….. arasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen şartlar altında bir iş sözleşmesi akdedilmiştir.
 • İşveren: İsim-Soyisim, Ünvan, T.C Kimlik Numarası, Adres
 • Personel: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres
 • …/…/… (Başlama Tarihi) – …/…/… (Bitiş Tarihi)
 1. Personelin ücreti, net olarak ………….. Türk Lirası’dır. Bu ücrete personelin tüm çalışmalar ve hizmetleri dahildir. Ödemeler takip eden ayın 20. gününe kadar yapılır. Ek işler ayrı bir anlaşma ile yapılır ve bunlar için ayrı bir ücret ödenir.
 1. Çalışan; fazla mesai yapmayı, bayram, resmi ve hafta tatillerinde çalışmayı kabul eder. İşyerinde vardiyalı mesai uygulaması olması halinde vardiyalı çalışmayı kabul eder. İşyerinde ilk defa çalışmaya başlayan personel 2 aylık deneme süresi uygulanır. Deneme süresi ….. uygulanacak ….. muaf.
 1. Personel, bütün çalışma ve faaliyetlerini işverene bağlamıştır. İşveren yazılı muvafakati olmadan, mesleğiyle ilgili olsun veya olmasın, başka bir işte çalışamaz. Bu konularda, izin verip vermemekte işveren serbesttir. İşveren verdiği izni, dilediği zaman hiçbir sebep göstermeye zorunlu tutulmadan geri alma hakkına sahiptir.
 1. Haftalık çalışma süresi 45 saattir ve çalışan; iş yerinde önceden duyuru yapılmak kaydıyla İş Kanunu’nun 63. maddesine uygun olarak iş sürelerinde değişiklik yapılmasını kabul eder. Haftalık 45 saatlik süre 2 aylık denkleştirme süresi ile düzenlenir. Artan sürelerin fazla mesai ücreti kanuni ölçüde ödenir. Telafi edilmesi gereken eksik çalışma olmasına rağmen işten ayrılma durumu olursa eksik kalan saatlerin ücreti son ödeme den eksilir. Bunda işçi ve işveren mutabıktır.
 1. Personel, iş sözleşmesine aykırı davranışlarından veya ihmal ve kusurundan dolayı işverene verdiği zararları tazmin eder. İşe geç gelme veya gelmeme durumunda iç tüzüğün belirlediği esaslar çerçevesinde ücretinden kesinti yapılmasını kabul ve taahhüt eder.
 1. İş başvurusundaki beyanlarının tamamen doğru olduğunu, yanlış bilgi veya durumunu gizleyecek eksik bilgi vermiş olması halinde iş sözleşmesinin tazminatsız fesih olacağını kabul eder.
 1. Çalışan adres ve kişisel belgilerinde meydana gelen değişiklikleri 3 gün içinde işverene bildirmekle yükümlüdür. Personel, işverence gerekli görülen eğitim ve seminerlere katılır.
 1. Personel görevini yaparken en hafif kusurdan dahi sorumludur. Kendisine verilen işlere işverenin talimatına, müessesenin yönetmelik, iç tüzük ve yazılı talimat hükümlerine, idarenin sözlü ve yazılı emir, talimat ve uyarılarına, işyerinin genel politikasına, tutum ve davranışlarıyla uymak zorundadır. Aksi durumda işveren, sözleşmeyi tazminatsız olarak bozmak hakkına sahip olacaktır. İş güvenliği ve sağlığı konusunda bildirilen tedbir ve kurallara uymayan personelin iş akdi İş Kanunu’nun 25/2. maddesi gereğince tazminatsız olarak fesih edilir.
 1. İşveren, yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilecek personel için harcırah ödeme politikalarını belirleme yetkisine sahiptir.
 1. Personel, işe başlama tarihi itibarıyla kıdeminin sıfır olduğunu, izin, terfi, zam, ve tazminat hesaplamalarında bu tarihin esas alınacağını kabul eder ve beyan eder.
 1. İşveren, personeli yurtiçi ve yurtdışındaki tüm işyerlerine geçici veya sürekli olarak görevlendirme hakkına sahiptir. Bu görevlendirmeler l yılı aşmayacaktır. Personel bu durumu peşinen kabul eder. İşveren, çalışanın kendi isteği veya iş şartlarından kaynaklanan nedenlerle görev değişikliği yapabilir.
 1. Personel, şirket içinde ve dışında şirketin itibarını koruma sorumluluğunu taahhüt eder ve şirket adına üreteceği fikri ve bedeni eserleri, öğrendiği bilgileri, meslek sırlarını, yazılı izin olmaksızın üçüncü taraflara açıklamaz veya kendi çıkarı için kullanmaz.
 1. Personel, bu sözleşme kapsamında herhangi bir hak düşürücü unsura dayanmaksızın zamanında alacakları olan mesai ve resmi tatil ücretleri gibi maaşından ayrı kanuni taleplerini işverene önceden ibra eder. Ayrıca, daha önceki işyerinden kaynaklanan bir yükümlülüğü olmadığını, işten ayrılırken ilgili yükümlülükleri yerine getirerek geldiğini beyan eder.
 1. Kurye çalışanları, gönderileri yaya olarak teslim etmek zorundadır. Motosiklet, bisiklet vb. araçları kullanmamalıdır. Kullanması durumunda, işverenin uyarısına rağmen devam etmesi durumunda iş sözleşmesi haklı nedenle derhal ve tazminatsız olarak sona erdirilir.
 1. Personel, iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, işle ilgili hazırladığı tüm kayıt, belge ve işlemleri ile zimmetinde bulunan tüm cihaz, araç ve malzemeleri işverene teslim etmekle yükümlüdür.
 1. Personel, işverenin yazılı izni olmaksızın dernek, vakıf, örgüt, cemiyet üyeliği yapamaz. Yasa dışı örgütlere üye olan veya yasa dışı eylem ve gösterilere katılan personelin iş akdi tazminatsız olarak sona erdirilir.
 1. İşbu sözleşmede yer almayan hususlar, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi tutulur. Personel ücreti yıllık izinleri, kanun ve kurum içi tüzük esaslarına göre kullanır. Yıllık ücretli izinlerin kullanma tarihleri, işlerin durumuna göre işveren tarafından belirlenir. İşveren ve/veya çalışanın talebi üzerine iş kati anlaşma yoluyla ihbarsız fesih edilebilir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. İşverenle personel arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yetki … mahkemeleri ile icra dairelerine aittir. Yapılacak tüm yazışma, bildirim ve ihbarlar, yukarıda belirtilen adrese gönderildiği takdirde personel tarafından bildirilmiş kabul edilecektir.

Bu sözleşme, 19(on dokuz) özel maddeden meydana gelmiş olup, işveren ile personel arasında …/…/…. tarihinde düzenlenmiş ve iki (2) nüsha olarak taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.

İŞVEREN               PERSONEL

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İş Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İş sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İş sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iş sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.