İpotek sözleşmesi örneği

İpotek Sözleşmesi Örneği

İpotek sözleşmesi örneği ile ipotek sözleşmesi yapabilir. İpotek sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “İpotek sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İpotek Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki ipotek sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

İPOTEK SÖZLEŞMESİ

MADDE-1: İşbu belge ile, ……….. İli, ……….. İlçesi, ……….. Mahallesi, ……….. asfaltlı mevkii, … pafta, ……….. ada, ….. parselde bulunan ………. m²’lik arsanın …../….. paylı … kat …. no.lu meskenini ipotek etmek suretiyle, belirtilen şartlar altında ……….. Ltd. Şti.’ne teminat oluşturmayı ve belirtilen şartların tapu siciline kaydedilmesini talep etmekteyim.

MADDE-2: ………’nin ………..’ne olan borcun teminatını oluşturmak üzere, yapı malzemesinden doğan borçların keşidecisi, cirantası ve kefili sıfatı ile imzalanan bono ve çeklerin yanı sıra, protesto olan ve karşılığı olmayan bono ve çekler ile taahhütlerden doğan borçlar dahil olmak üzere, ………. Ltd. Şti.’ne doğmuş ve doğacak tüm borçlarımdan ………. TL (……….) kadar olan kısmı ile ilgili sözleşme veya yasal reeskont faizleri, mahkeme masrafları, icra masrafları, vekâlet ücretleri ve diğer tüm masrafları teminat olarak göstermeyi taahhüt ederim.

MADDE-3: Türk Medeni Kanunu madde 777 hükümleri çerçevesinde, ipotek edilen taşınmazın mütemmim cüzleri ve teferruatlarının da bu ipotek kapsamında olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

MADDE-4: İpotek edilen taşınmazın borcun tamamından sorumlu olduğunu ve borcun tamamı ödenmeden ipoteğin fekki talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt ederim.

MADDE-5: ………..’nin borçlarından herhangi biri vadesinde ödenmezse, vadesi gelmemiş tüm borçlarının muaccel olacağını ve bu durumda ipotek bedelinin, tüm masrafları ile birlikte ipotekli gayri menkulümün ve eklentileri ile mütemmim cüzü ve de müştemilatlarından satılarak satış bedelinin ………. Ltd. Şti.’ne ödenmesini kabul ve taahhüt ederim.

MADDE-6: İşbu ipoteğin mevcudiyeti, ……….’nin ……….’ne karşı şirketin bono ve çeklerinden dolayı aciz vesikası almasına, haciz yolu ile icra-i takibe geçmesine veya iflas yolu ile takip yapmasına engel teşkil etmeyeceğini kabul ederim.

MADDE-7: Temerrüt durumunda vuku bulan tarihteki reeskont faizini kabul ve taahhüt ederim. Ancak bu reeskont faizi aylık %..’den az olamaz. Reeskont faiz miktarı kanuni sınırlardan fazla olamaz. Bu konuda yaşanılacak ihtilaflar sonucunda açılacak dava masrafları taraflarca ortakça karşılanacaktır.

MADDE-8: ……….. İli, ……….. İlçesi, ……….. Mahallesi, ……….. Sokak, Bina No: ……., Daire No: ….. adresime yapılacak tebligatın şahsıma yapılmış tebligat olacağını beyan ederim. Farklı adrese yapılan tebligatlar geçersiz nitelikte olacaktır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

MADDE-9: Taraflar arasında oluşabilecek ihtilaflarda, …………… Mahkemeleri’nin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

İşbu belge, …/…/… tarihinde ……….. adresinde yapılmış olup; taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı bir anlaşma niteliğindedir. Taraflar, belirtilen şartlara uymak üzere karşılıklı olarak kabul ve taahhütte bulunurlar.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM          İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İpotek Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İpotek sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • İpotek sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ipotek sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.