İntifadan men ve ecrimisil ihtarname örneği

İntifadan Men Ve Ecrimisil İhtarname Örneği

İntifadan men ve ecrimisil ihtarname örneği ile İntifadan men ve ecrimisil talebinde bulunulabilir. İntifadan men ve ecrimisil ihtarname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ihtarnamenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak ihtarnameyi daha doğru yazmak için “İntifadan men ve ecrimisil” yazımızı okuyabilirsiniz.

İntifadan Men Ve Ecrimisil İhtarname Örneği

Aşağıdaki intifadan men ve ecrimisil ihtarname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile ihtarname geçersiz nitelikte olabilecektir. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İhtarname Örneği-1

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Haksız müdahalenin sonlandırılması, ecrimisil bedelinin talebi ve intifadan men konulu ihtarnamedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Babam, Sayın ……………, …/…/… tarihinde vefa etmiştir. Kendisinin vefatı sonucunda, … ili, … ilçesi, … köyü, … mevkii, … ada, … pafta’da bulunan tarla, miras yoluyla tarafımıza devredilmiştir. Bilindiği üzere, söz konusu tarlayı sizler şu an ekip biçmektesiniz.
 1. Ancak, ilgili tarlanın ürünlerinden elde edilen gelir, masraflar düşüldükten sonra bana düşen hissenin, … Bankası’ndaki TR…………. hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yasal yollara başvurarak haklarımı koruma amacıyla girişimde bulunacağımı size bildirmek isterim.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtarname Örneği-2

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Haksız müdahalenin sonlandırılması, ecrimisil bedelinin talebi ve intifadan men konulu ihtarnamedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. … T.C. Kimlik Numaralı …………’nın vekiliyim. Müvekkilim, … ili, … ilçesi sınırları içinde bulunan … Mahallesi, … Ada … Parsel numarasına kayıtlı mülkün sahibidir. Müvekkilime ait olan bu taşınmaz, tapu kayıtlarında yer almasa da gerçekte mevcut olan bir patika yol ile sınır komşusu olan … Ada … Parsel numaralı taşınmaz arasında bir bağlantıya sahiptir.
 1. Müvekkilim, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu mevcut patika yolunun inşasına onay vermiştir. Ancak, müvekkilimin bu yolun kullanımına dair herhangi bir itirazı bulunmamakla birlikte, taşınmazından gece vakti habersiz bir şekilde araç yolunun açılmasıyla ilgili bilgisi olmamıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … Ada … Parsel numarasına kayıtlı taşınmaz içinde gerçekleşen araç yolunun açılmasıyla ilgili müdahaleniz, hukuki açıdan usul ve yasalara aykırıdır. Bu müdahalenin derhal durdurulması ve taşınmazın önceki durumuna getirilmesi talep edilmektedir. Aksi takdirde, yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacaktır, bu durumu ihtara tabi tutarız.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İntifadan Men Ve Ecrimisil İhtarname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İntifadan men ve ecrimisil ihtarname örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • İhtarnamede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İntifadan men ve ecrimisil ihtarname örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, intifadan men ve ecrimisil ihtarname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ihtarname hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.