İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği ile iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası talebinde bulunulabilir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. … İli, … ilçesi, … İş Merkezi, … numarada bulunan ve tarafıma ait olan taşınmazı, …/…/… tarihli kira sözleşmesi ile kiracı ile kiraya verdim. Sözleşme gereği aylık kira bedeli … Türk lirasıdır.
 2. Başlangıçta kira ödemelerini düzenli olarak yerine getiren kiracım, sonradan kira ödemelerini zamanında yapmamaya başladı. Kiracı, sözleşmede belirtilen … -… tarihleri arasında kira bedelini ödemediğinde, tarafıma ait olan … Noterliği tarafından …/…/… tarih ve … yevmiye numarası ile ihtarname göndererek kira bedelinin ödenmesini talep ettim.
 1. ….. ayı kirasını ihtarnameye rağmen ödemediği gibi, …… ayı kirasını da ödemedi. Bunun üzerine, ikinci bir ihtarname ile hem ….. ayı hem de ….. ayı kirasının ödenmesini ve aksi takdirde tahliye davası açılacağını belirttim. Ancak kiracı, ne kira bedelini ödedi, ne de taşınmazı tahliye etti. Bu durum, kira döneminin bitiş tarihi olan …/…/… tarihi itibariyle 1 aylık yasal süre içinde dava açma zorunluluğunu doğurdu.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, … Noterliği …/…/… Tarih ve … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi, … Noterliği …/…/… Tarih ve … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 352/2, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı, kira bedellerini iki ayrı haklı ihtar sebebiyle ödemeyen kiracının taşınmazdan derhal tahliyesine, aylık kira bedeli olan … Türk Lirası ile … Türk Lirası olmak üzere toplam … Türk Lirası kira bedelinin kiracıdan tahsil edilerek tarafıma verilmesine, ayrıca yargılama giderlerinin davalı tarafından karşılanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı, müvekkilimizin ……. adresinde bulunan dairede, ……. tarihinde düzenlenen kira sözleşmesi ile son üç yıldır kiracı olarak ikamet etmektedir. Kiranın aylık bedeli ……. olarak belirlenmiştir.
 1. Davalı, sözleşme gereği ödenmesi gereken kira bedellerini süresi içerisinde ödememiştir. Müvekkilimiz, bu nedenle davalıya, ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı, aynı zamanda ………. Noterliğinin …/…/… tarih ve ……. yevmiye numaralı iki adet haklı ihtarını göndermiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ancak, davalı, bu iki haklı ihtara rağmen ödeme yapmamıştır. Bu durum sebebiyle, davalının kiralanandan derhal tahliyesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, … Noterliği …/…/… Tarih ve … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi, … Noterliği …/…/… Tarih ve … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 352/2, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler doğrultusunda, davalının iki haklı ihtara maruz kalması nedeniyle kiralanandan derhal tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.