İkale sözleşmesi örneği

İkale Sözleşmesi Örneği

İkale sözleşmesi örneği ile taraflar arasında ikale sözleşmesi yapılabilir. İkale sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “ikale sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İkale Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki ikale sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

İKALE SÖZLEŞMESİ

Bu protokol; yürürlükte olan iş sözleşmesi çerçevesinde, taraflardan biri olan .. Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır), diğer taraf olan .. / .. / …. tarihli iş sözleşmesi gereğince, ………………  unvanıyla istihdam edilen ………….. (T.C.: ..) arasındaki iş ilişkisini, taraflar arasındaki karşılıklı ve uygun serbest iradeleri doğrultusunda .. / .. / …. tarihinde sona erdirmişlerdir. Bu nedenle düzenlenen bu protokol, tarafların anlaşma sağlamaları sonucu ortaya çıkmıştır.

MADDE-1: 

  • Bu protokol, Şirket ile …/…/…. tarihli iş sözleşmesinden kaynaklanan ve ……….. pozisyonunda istihdam edilen … iş sözleşmesinin,  …/…/…. tarihinde taraflar arasında anlaşma yoluyla sona ermesi nedeniyle ortaya çıkan hukuki düzenlemeleri içermektedir.
  • …./…./…. tarihli iş sözleşmesi, yukarıda belirtilen paragrafta ifade edildiği üzere, taraflar arasındaki anlaşma (ikale) sonucunda sona ermiştir.

MADDE-2: Anlaşma Bedeli: İşveren, İşveren Bildirimli Fesih nedeniyle iş akdini sona erdirmek istemiş ve taraflar arasındaki müzakereler sonucunda iş sözleşmesi karşılıklı anlaşma (ikale) ile sonlandırılmıştır. Bu çerçevede, İşveren, …’a, İhbar bedeli olarak …-TL, Kıdem Tazminatı olarak …-TL ve Yevmiye bedeli olarak …-TL olmak üzere toplam …-TL tutarında ödeme yaparak iş akdini karşılıklı olarak fesih etmiştir. Bu ödemelerle birlikte, … ayrıca işe iade davası açma hakkının sona erdiğini, işverene her türlü hak ve alacağından dolayı ibra ettiğini gayri-kabil rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE-3: Akde Muhalefet Halinde Cezai Şart: Yukarıdaki kabul ve beyana rağmen, … şirket aleyhine dava açması durumunda; iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) ile sona ermesi sebebiyle şirket tarafından ödenen aylık net ücret olan …-TL’nin sekiz (8) katı tutarında cezai şart ödeme yükümlülüğünü, hiçbir itirazda bulunmaksızın, .. / .. / …. tarihinden itibaren işleyecek olan banka mevduat faiz oranı üzerine eklenmiş en yüksek faiz ile birlikte şirkete ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE-4: Yıllık ücretli izin hakkına sahip olmasına rağmen kullanma imkanı bulunmayan bir durum söz konusudur.

MADDE-5: İşbu metinle birlikte sona eren iş sözleşmesi uyarınca, taraflar arasında bir anlaşma gerçekleşmiş olup, söz konusu iş sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık veya talep hakkında Şirket aleyhine yasal bir yola başvurmayacağını taahhüt eder. Ayrıca, iş sözleşmesinden doğan herhangi bir iddia veya talepten kaynaklanan herhangi bir hukuki sorumluluğu tamamen ve eksiksiz bir şekilde ortadan kaldırmak amacıyla, tüm konularda Şirket’e karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder ve bu konuda herhangi bir dava açmayacağını beyan eder.

MADDE-6: Bu protokol kapsamı dışındaki tüm konular, iş sözleşmesi ve eklerinde belirtilen hususlar ile İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

Bu protokol; .. / .. / …. tarihinde ….. Noterliğinde iki nüsha halinde tanzim edilmiş olup, imza ile yürürlüğe girmiştir.(…../……../……)

İŞVEREN             İŞÇİ

İSİM-SOYİSİM      İSİM-SOYİSİM

İMZA          İMZA

İkale Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İkale sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • İkale sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ikale sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.