İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği; ev sahibinin kiralanan konuta ihtiyaç duyması nedeniyle açacağı tahliye davasından önce, kiracıya gönderilecek ihtarnamenin taslağını ifade etmektedir. Yazımızda hem ihtarname örneğine yer verilmiş hem de süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken diğer noktalara değinilmiştir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği olarak çeşitli taslaklara rastlanmaktadır. Fakat bunların, somut olayın şartlarına uygun şekilde doldurulması ve hazırlanması gerekir. Aşağıda, fikir vermesi bakımından bir ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneğine yer verilmiştir.

İHTARNAME

İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

VEKİLİ: (Vekilin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.)

MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

KONU: (İhtarnamenin, ihtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi hakkında olduğu kısaca belirtilmelidir.)

AÇIKLAMALAR:

  • İhtiyaç nedeniyle tahliyesi talep edilen konutun adresi ve maliki belirtilmelidir. Taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılmalıdır. Muhatabın belirtilen konutta halen ikamet ettiği belirtilmelidir. İhtarname, muhataba hitaben yazılmalıdır. İhtarnamenin içeriği açık ve net olmalıdır. 
  • İhtarnamede, ilgili konuta kimin hangi sebeple ihtiyaç duyduğu mutlaka yazılmalıdır. Belirtilen bu kişi, ev sahibinin kendisi veya Kanun’da belirtilen yakınlarından biri olmak zorundadır. İhtiyaç nedeni de bu kısımda ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. İhtiyacın dayanağı sebep samimi, zorunlu ve sürekli olmalıdır.
  • Belirtilen gerekçelerden ötürü, TBK 350 hükmüne dayanarak konutun tahliyesi talep edilmeli ve tahliye tarihi yazılmalıdır. Buna aykırı bir tutum halinde gündeme gelecek tüm dava, takip ve vekalet masraflarının kiracıya yükletileceği de ifade edilmelidir.

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim. …/…/….

İHTAR EDEN VEKİLİ: (İsim yazılır ve imza atılır.)

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhtiyaç Nedeniyle Kiracı Tahliyesinde İhtarname için Noter Masrafları Ne Kadardır?

Kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliyesi kapsamında gönderilecek ihtarnamede noter masrafı, 2023 yılı için ortalama 700 TL civarındadır.

Noter ücreti; ihtarnamenin kaç sayfa olacağına, kaç tane kiracıya gönderileceğine ve somut olaya özgü diğer etmenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Kiracı İhtarnameyi Teslim Almazsa Ne Olur?

İhtiyaç nedeniyle tahliye sürecinde kiracı ihtarnameyi teslim almazsa tebliğ memuru, evrakı o yerin muhtarına veya ihtiyar heyeti azalarından birine yahut zabıtaya imza karşılığında teslim eder. Teslim edilen kişinin adresini içeren bir ihbarnameyi de kiracının kaldığı evin kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, Tebligat Kanunu m. 21 uyarınca tebliğ tarihi sayılır. Böylelikle, tebligat yapılmış olacaktır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesinde dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar mevcuttur. İhtarname doğru yazılmadığı takdirde; tahliyenin yapılamaması, bir sonraki yıla ertelenmesi veya ev sahibinin çeşitli hak kayıplarına uğraması söz konusu olabilmektedir. Aşağıda kimlerin ihtiyacına dayanılarak tahliye isteminde bulunulabileceği, ihtar süreleri ve ihtiyacın taşıması gereken unsurlar belirtilmiştir.

Kimlerin ihtiyacının kiracı tahliyesine imkan sağladığı, TBK 350 hükmünde sayılmıştır. Buna göre; ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ve kardeşleri için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir. Kanun’da sayılan bu kişiler dışındaki birinin ihtiyacı ileri sürülerek tahliye talep edilemez.

İhtarnamede belirtilen ihtiyacın sürekli, zorunlu, samimi ve gerçek olması gerekmektedir. Aksi takdirde tahliye sağlanamaz. İhtiyacın bu niteliklere sahip olup olmadığını ise mahkeme değerlendirir. Dolayısıyla, ihtiyacın etkin bir şekilde ileri sürülmesi ve durumun hukuki zeminde izah edilmesi gerekir. Bu noktada, uzman gayrimenkul avukatına danışmakta yarar vardır.

Tahliye ihtarnamesinin süresinde gönderilmesi, büyük önem arz etmektedir. İhtar süresi, belirli süreli ve belirsiz süreli sözleşmelerde farklıdır. Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmede belirlenen sürenin sonunda ihtar gerekmeksizin dava açılabilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise her 6 ay bir kira dönemidir ve bu dönemin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Bu kapsamda belirlenecek tarihten itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılabilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneğinin uygun biçimde doldurulması ve doğru usulde kullanılması, son derece önemlidir. Bu noktada, Kanun’un ve Yargıtay kararlarının aradığı kriterler gündeme gelmektedir. Hangi tür ihtiyaçların kiracı tahliyesine imkan verebileceği, tahliye sürecinde nelere dikkat edilmesi ve hangi işlemlerin yürütülmesi gerektiği gibi hususlar; “ihtiyaç nedeniyle tahliye” yazımızda izah edilmiştir.

İhtiyaç nedeniyle tahliyeye ilişkin herhangi bir şartın eksik kaldığı veya tahliyeden sonuç alınamadığı durumda, farklı tahliye imkanlarının da mevcut olduğu unutulmamalıdır. Kiracı tahliyesine imkan veren tüm durumlar, “kiracıyı evden çıkarma” yazımızda bulunmaktadır. İlgili yazıda, her bir tahliye nedeni için atılması gereken adımlara değinilmiştir.

Sonuç

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği, belirtilen temel kıstaslara uygun olarak doldurulmalıdır. Fakat bu, kiracı tahliyesi için yeterli değildir. Sonraki sürecin de doğru şekilde yürütülmesi ve usul işlemlerinde hata yapılmaması gerekir. Bu noktada, herhangi bir hata yaparak mağduriyet yaşamamak adına uzman gayrimenkul avukatına danışmakta yarar vardır.