İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği ile ihtiyaç nedeniyle tahliye davası talebinde bulunulabilir. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “İhtiyaç nedeniyle tahliye davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin …/…/… tarihli kira sözleşmesi uyarınca sahibi olduğu, … Mahallesi, … Sokak No: …-… adresindeki dairede ikamet etmekte olduğunu ifade ederim.
 2. Müvekkilimin sağlık sorunları bulunmakta olup, bu durum sağlık raporları ile belgelenmiştir. Müvekkilim, özellikle kalp rahatsızlıkları nedeniyle acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, … adresindeki ikametini sürdürmesi zorunlu hale gelmiştir. Kiracının evden çıkartılması durumunda, müvekkilim söz konusu daireyi ikametgah olarak kullanacaktır.
 1. Müvekkilim, davalı … ile yaptığı bir dizi telefon görüşmesi sonucunda, son olarak davalının “Çıkamam, bildiğini yap.” ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle, müvekkilim adına kayıtlı daireden davalı …’in tahliye edilmesi talep edilmektedir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ayrıca, davalı ile yapılan sözleşme kapsamında davalının ödemesi gereken … TL’lik depozito henüz ödenmemiştir. Sözleşmede belirlenen diğer şartlara da uymamış olup, kira ödemelerini düzenli olarak yerine getirmemiştir. Bu sebeplerle, yukarıda belirtilen durumlar göz önüne alınarak tahliye davası açılması kaçınılmazdır.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Sağlık Raporları ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 350/1, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler doğrultusunda,

 • Müvekkilime ait olan ve tapuda … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … pafta, … parsel üzerinde kayıtlı bulunan … Mahallesi … Sokak No: … adresindeki dairede kiracı konumunda ikamet eden davalının, mevcut ihtiyaçlar nedeniyle bu daireden tahliyesi için karar verilmesini talep etmekteyiz.
 • Ayrıca, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin karşı tarafın sorumluluğuna yüklenmesini saygıyla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı ile davacı …/…/… tarihinde kira sözleşmesi yapmışlardır. Söz konusu sözleşme boyunca taraflar üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmişlerdir. 
 1. Müvekkilimin Almanya’da yaşayan oğlu Türkiye’ye evlenmeye ve ikamet etmeye gelecektir. Bu konuya ilişkin ispat belgeleri ekte sunulmuştur.
 1. Davalı tarafa bu durum yasal süre içerisinde bildirilmiştir ancak kendisi evden çıkmayacağını belirtmiş ve davacı ile tartışmıştır. Bu nedenlerden dolayı bu davanın açılması hasıl olmuştur. 

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Müvekkilin Oğlunun Uçak Bileti, Türkiye’de Çalışacağı İşyerine Ait Davet Mektubu, ….. Belediyesi Evlenme Başvurusu Belgeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 350/1, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler ve re’sen dikkate alınacak sebepler doğrultusunda, davalının söz konusu taşınmazdan tahliyesini; yargılam giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafça karşılanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.