İcra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneği

İcra Takibinde Borca ve İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İcra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneği ile icra takibinde borca ve imzaya itiraz talebinde bulunulabilir. İcra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “icra takibinde borca ve imzaya itiraz” yazımızı okuyabilirsiniz.

İcra Takibinde Borca ve İmzaya itiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki icra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……. İcra Müdürlüğü

Dosya Esas No: …./….

…………… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN(BORÇLU):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ALACAKLI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı icra dosyasına ilişkin olarak imzaya itiraz talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. … Şirketi aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı icra dosyasına yönelik olarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkil şirket, bahsi geçen bonodan ödeme emri ile haberdar olmuştur. Ancak, söz konusu bonoda yer alan imzanın müvekkil şirket yetkilisine ait olmadığına dair itirazda bulunuyoruz. Bu nedenle, müvekkil şirket aleyhine başlatılan icra takibi tamamen hukuksuz ve kötü niyetli bir girişim olarak değerlendirilmelidir.
 1. İcra takibine konu olan bono üzerindeki imza, müvekkil …’ın imza yetkilisi …………. tarafından atılmamıştır. Söz konusu imza, müvekkil tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, imza inkârında bulunuyoruz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilim, ne davalı alacaklı …’a ne de başka bir kişiye borçlu konumunda değildir. Bu durum, yapılacak olan inceleme sonucunda açıkça ortaya çıkacaktır.
 1. Davalı alacaklı, müvekkilime ait olmayan bir imza içeren bono ile kötü niyetli bir şekilde takip başlatmıştır. İcra ve İflas Kanunu’nun 170/4. maddesine göre, senedin kötü niyetle veya ağır kusurla takibe geçildiğinin anlaşılması durumunda, alacak miktarının %20’sinden az olmamak üzere tazminata ve alacak miktarının %10’u oranında para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.
 1. Dava dilekçesine eklediğimiz imza sirküleri ile çok basit bir incelemeyle anlaşılacağı üzere, bono üzerindeki imza müvekkil şirketin imza yetkilisi ……………’a ait değildir. Müvekkilimizin temsilcisi tarafından söz konusu bonoya imza atılmamıştır. İcra takibinin geçici olarak durdurulmasına dair kararın evrak üzerinden verilmesini talep ediyoruz. Bu sebeplerle, söz konusu davanın açılma zarureti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı İcra Dosya, İmza Sirkürü ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 62, madde 63, madde 170/4 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler 

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle birlikte, başka herhangi bir itiraz hakkımız saklı kalmak kaydıyla, imzanın müvekkilime ait olmadığına dair yapılan itirazlarımızın göz önünde bulundurularak takibin durdurulmasını ve imzanın müvekkilime ait olmadığına dair tespit edilen durum doğrultusunda takibin iptalini talep etmekteyiz. Ayrıca, davalı alacaklının İİK 170/4. madde hükümlerine göre %20 oranında tazminat ödemesine ve alacak miktarının %10’u oranında para cezasına çarptırılmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafça karşılanmasına dair karar verilmesini talep etmekteyiz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……. İcra Müdürlüğü

Dosya Esas No: …./….

…………… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN(BORÇLU):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ALACAKLI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı icra dosyasına ilişkin olarak borca ve imzaya itiraz talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Alacaklı tarafından, aleyhime icra takibi başlatılmış olup, ilgili takip … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyasıyla yürütülmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İcra emrinde faiz hesaplamasının aşırı yüksek olması, faiz miktarının net olarak belirtilmemesi, mahkeme masrafları, vekâlet ücreti, harç ve alacak kalemlerinin tek bir posta altında belirtilmesi nedeniyle, icra emrinin iptali talep edilmektedir.
 1. Ayrıca, icra emrine sonradan el yazısıyla yasal faizin eklenmiş olup, bu faizin miktarı belirtilmemiştir. Bu durum, davayı açma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı İcra Dosya ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 62, madde 63, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler 

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğim gerekçeler doğrultusunda, icra emrine yönelik itirazımın kabul edilmesini, dolayısıyla icra emrinin geçersiz kılınması yönünde bir karar alınmasını talep ederim. Ayrıca, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine hükmedilmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……. İcra Müdürlüğü

Dosya Esas No: …./….

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN(BORÇLU):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ALACAKLI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı icra dosyasına ilişkin olarak borca itiraz talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: …………….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı icra dosyasında müvekkilime ilamsız takiplere özgü ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süre içinde bu ödeme emrine itiraz etmekteyiz. Dosyada alacaklı olarak görünen şirketle müvekkilimin herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle, takip işlemine, borç iddiasına, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, diğer masraflara açıkça itiraz etmekteyim.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı İcra Dosya ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 62, madde 63, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler 

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebeplerle, alacak ve buna ilişkin faiz ile diğer türlü masraflara açıkça itirazda bulunmaktayız. İtirazlarımızın dikkate alınarak müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin durdurulması yönünde bir karar verilmesini talep ve arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

……. İcra Müdürlüğü

Dosya Esas No: …./….

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN(BORÇLU):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ALACAKLI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı icra dosyasına ilişkin olarak imzaya itiraz talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Alacak sahibinin tarafımdan icra takibi başlatılması üzerine, tarafıma tebliğ edilen ödeme emrini …/…/… tarihinde teslim aldım. Yasal süresi olan yedi gün içerisinde itirazda bulunuyorum.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İlamsız icra takibine dayanak teşkil eden belgedeki imza şahsıma ait değildir. İcra takibinin durdurulması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER: …….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı İcra Dosya ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu madde 62, madde 63, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler 

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen durumla ilgili olarak ifade etmek isterim ki, icra takibine konu belgede bulunan imza şahsıma ait değildir. Tarafıma yöneltilen icra işlemlerinin derhal durdurulması ve ilgili takibin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını talep ederim. Saygılarımla, gereğinin yapılmasını arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İcra Takibinde Borca ve İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İcra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İcra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, icra takibinde borca ve imzaya itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.